هۆنراوە بۆ منداڵان … جـەژنی ئێـمەیە : رەزا شوان

یـــەکی شەشـــە جــــەژنەیە
جــــــــەژنی رۆژی ئێـــمەیە
لە جیـــــهان و کوردســــتان
بۆتــــــە رۆژی منــــــــداڵان

رۆژی خـۆشی و شـــادی یە
سەربەســتی و ئـــــازادی یە
جــلی جوانــــمان پۆشــــیوە
دەموچــــــاومان نەخشـــیوە
بــــەزم و رەزم و یـــاری یە
گــوڵ بەخشین و دیـــاری یە
گـــۆرانی یـە و هەڵــــپەڕکێ
راکردنـــــــــە و کێـــــــبڕکێ
چــەپ چــەپ چــەپڵەلێــدانە
هەی هەی لەم رۆژە جوانــە

ئـەم جەژنەمـــان پیـــرۆزبێ
پـر لە خەنــدە و لە ســۆزبێ