بیستمین سال فعالیت خستگی ناپذیر سایت “گیاڕنگ” خجستە باد. حسن حاتمی

بیستمین سال فعالیت خستگی ناپذیر سایت “گیاڕنگ” خجستە باد. حسن حاتمی

بیست ودوم (٢٢) آوریل ٢٠٢٣ (٢ی اردیبهشت ١٤٠٢)، سایت وزین و رنگارنگ “گیاڕەنگ” کە تعبیر از منطقەای سرسبز از کوە و جنگلهای سردشت در شرق کوردستان است،  ٢٠ مین سال موجودیت خود را جشن می‌گیرد. این سایت در تنوعات و گوناگونی مطالب یکی از پلوراترین سایت‌‌های موجود در خانواده‌های کوردی و تا حدودی فارسی است، کە فرا حزبی و همەرنگ عمل کردە و ساز خود را بر مبنای گوناگونیها و تفاوتها کوک کردە است.

در آستانەی تولد ٢ دهە از زندگی پر بار و متنوع “گیارنگ” از صمیم قلب بە رفیق مبارز و خستگی ناپذیر کاک محمد رسول کریمی و یار و یاور همیشگی‌، وفادار زندگی و مبارزەی ملی و برابری طلبانەاش، خانم شلیر حسن پور و هر کسی کە بە هر نحوی از انحا بە آنان کمک کردە و میکنند، تبریک و تهنیت عرض مینمایم. امید وارم فعالیت این سایت اطلاع رسان خوب و متنوع  تا رسیدن بە آزادی ملت‌های موجود در ایران ادامە یابد و بعد از بهار آزادی نیز در ابعادی وسیع تر از حالا با شرکت مطلب نویسان و تحلیل گران جوان، مجرب و متخصص در رشتەهای گوناگون، گوناگونی و رنگارنگی  سایت “گیاڕەنگ” را شکوفاتر کنند.

 وقتی از سایت “گیاڕنگ” و فعالیتهای رنگارنگ آن تجلیل میشود، لازم دانستم بە مختصری از زندگی و مبارزەی مسئولان آن، رفقا شلیر حسن پور و محمد رسول کریمی، و خانوادەاشان داشتە باشم. کریمی بیش از ٤٠ سال در مبارزەای سخت و جانکاە، بودە و هست. او کوهها، غارها، درەها، جنگل‌ها، در سرما و گرمای طاقت فرسا، پیشمرگە، فرماندە، کادری آگاە، رهبری مجرب، انسانی سیاسی و نظامی کار کە بیشتر در گروەهای پیشرو، شبانروز در مصاف با دشمن تاریک اندیش و جنایتکار رژیم اسلام سیاسی حاکم در ایران، را زندگی کردە است.

این رفیق مبارز، در یکی از مأموریت‌های پیشمرگانەی حزب دموکرات کوردستان ایران کە بەمیان مردم خود و تجدید دیدار با مبارزان راە آزادی در منطقەی سردشت میرفت، بە مین کار گذاشتە شدە از سوی سپاە رژیم خونریز و آدم کش اسلامی برخورد میکند. متأسفانە یک پا، دو انگشت دست را از دست دادە و بدن پرتوانش از چند ناحیە بشدت زخمی میشود. و…

کریمی با دختری بە نام شلیر حسن پور از جنس “عشق و آزادی” تعبیر شعری از استاد و شاعر فرزانە هیمن موکریانی شاعر ملی کورد، جوانی، عشق وعاشقی وبا پشتکاری سرشار از رهایی و انساندوستی در خاندان سرشناس و بزرگی از تبار جمهوری کوردستان و از ستونهای محکمی از مبازران راە آزادی، دموکراسی و حقوق حقەی ملی کورد در منطقەی سردشت بودە و هست، را زندگی کردە و کارنامەای قطور از همکاری و فعالیت قبل و بعد از ازدواج را درعمر پر بارش دارد. مصیبت‌های واردە بە محمد رسول، شلیر را مصمم‌تر بر ادامەی راە “دشوار زندگی” با هم بودن و درکنار یکدیگر شاد و آزاد اندیش زیستن را ثبت کرد. اینک با دختری خوش صدا، بە نام باوان همچون پدر و دانشجو در یکی از دانشگاههای سوئد و صمیمی با برادر نوجوانش آلین، با پدر و مادرخود همراهند و همە ناخواستە بودن در غربت را نیز، زندگی میکنند.

هرچند از این بزرگواران، شلیر حسن پور و  محمد رسول کریمی، کە در فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی نیز جزو رهبران و مسئولان سیاسی و اتحادیە زنان دموکرات هستند و باوان کریمی،(دانشجو) و آلین کریمی (دانش آموز) اجازە نگرفتەام کە دربارەشان سطوری بنویسم، ولی لازم دانستم، در ٢٠ مین سال موجودیت یادوارەی سایت فعال و پرکار “گیاڕنگ” ، بە مدیران مسئول  و خانوادەشان هم، همچنانکە در بالا ذکر نمودم، اشارەای داشتە باشم کە بە نظرم، از طرفی میتوانند برای جوانان ما سرمشق خوبی برای یاد گرفتن باشند و از سویی دیگر حیفم میآمد کە این همە زحمت، کار سرشارازخدمت بە “بانک دانستنیها”، تعبیر از منست، را در “گیاڕەنگ” تولید کردەاند، در حد خیلی کم هم شدە، اشارەای نشود.

دیگر بار ٢٠ مین سال تولد و زندگی سایت “گیاڕەنگ” در سوسیال میدیای کوردی – فارسی را از صمیم قلب تبریک عرض میکنم و امیدوارم نیم قرن و بیشتر بە روش‌های گوناگون راە بپیماید و بعد از بە ثمر رسیدن انقلاب ژینا / مهسا و ادامەی هرچە بیشتر “رنگین کمان، کیان پیر فلک”، همیشە سرسبز و مکانی برای خوانش‌ها و تحلیل‌های متفاوت باشد.

با احترام: حسن حاتمی