ترور دکتر قاسملو خسارتی جبران ناپذیر بر پیکر جنبش کردستان. مجید الیاسی

دکتر عبدالرحمان قاسملو شخصیتی شناختە شدە ، متولد شب یلدای ١٩٣٠ در شهر ارومیە است .او سیاستمداری بە تمام معنا نابغە ،دور اندیش ، هدفمند و تحلیلگر بود دکتر قاسملو بە خوبی می دانست کە با پایان جنگ خانمانسوز و فرسایشی ایران و عراق چە مشکلات و سد معبرهایی برای جنبش شرق کردستان و احزاب آن پیش می یابد، نامبردە همین وضعیت اسفبار و طاقت فرسا وخستە کنندە کە برای احزاب شرق کردستان کە منجر بە کمپ نشینی آنها در عمق خاک جنوب کردستان شدە است پشبینی می کرد.
دکتر قاسملو بە خوبی ماهیت فاشیستی دول اشغالگر کردستان رابە خوبی می شناخت و از مفاد قرارداهایی چند جانبە ،سیاسی ،نظامی ،امنیتی،اطلاعاتی و ترافیک دیپلماتیک بین این دولتها در قبال کردستان نگران و هراسان بود.دکتر قاسملو بە خوبی می دانست کە بعد از اتمام جنگ ایران و عراق این دو رژیم همیطوری دست روی دست نمی گدارند و بیکار نمی نشینند کە احزاب شرق و جنوب کردستان بە فعالیتهای سیاسی و نظامی ادامە بدهند و بە همین راحتیها در مرزها تردد داشتە باشند.
دکتر قاسملو بە خوبی از سیاستهای پشت پردە و توطئە های این رژیمها مطلع بود و می دانست کە رژیمها در بدترین ومنزوی ترین شرایط حکمرانی خود حاضر نیستند کە هیچ امتیازی بە کردها بدهند و اگر سر همە چیز باهم مشکل و درگیری داشتە باشند تنها بر سر مسئلە کردها باهم جهت نابودی و شکست آنها بە تفاهم و متفق القول می شوند و حتی در این راستا هم حاضر می شوند کە شهر ها و روستاهایی کردستان را ضمیمەوالحاق همدیگر کنند، اما بر عکس این رژیمها هر موقع در شرایط خوبی هم قرار گرفتند با انواع ترفندها و حیلە شرعیهای گوناگون با همکاری و پشتیبانی همپیمانان خارجی خود، کردها را در انزوایی سیاسی چە در داخل کشور و چە در خارج از کشور بە حاشیە راندەاند .
اگر در هر نقطە ای از کردستان هم صدای آزادی خواهی و حق طلبی بر خاستە باشد جواب این صداها از زمین و آسمان باتوپ و گلولە و بمبهای واراداتی دادە شدە است و حتی کوهها، جنگلهاو حیوانات زبان بستە کردستان در امان نماندە است و تاریخ هم گویای این واقعیت تلخ می باشد .این سیاستمدار نامدار و سرشناس کرد هنوز از پس لرزەهای وحشتناک قرارداد ننگین الجزایر مبتنی بر سازش و معاملە رژیم طاغوتی با حکومت آن زمان عراق و پیامدهایی خونین آن و سرکوب جنبش رهایی بخش کردستان را فراموش نکردە بود و ایشان هموارە از تکرار چنین فجایعی و سازش بین کشورهای اشغالگر و سرکوب خونین جنبش کردستان ترس و واهمە داشت. دکتر قاسملو خود بە خوبی سیستم حکومترانی رژیم جمهوری را بە خوبی می شناخت و خود ایشان یکی از مذاکرە کنندگان هیئت کردستانی در اوایل انقلاب با رژیم فاشیستی و درندە جمهوری اسلامی و حتی شخص ایت اللە خمینی بود .
دکتر قاسلمو می خواست بە هر شرایطی کە شدە تمام راههای بحران از گذر و برای برون رفت و زمینگیر نشدن احزاب شرق کردستان راطی کند تا شاید راە حلی صلح آمیز برای حل مسئلە کرد در ایران پیدا کند و از بروز فاجعە و خونریزی جلو گیری کند. دکتر قاسملو در میان یک ملت مظلوم و ستمدیدە بزرگ شدە بود و ظلم و استبداد حکومتی، دینی را با پوست و استخوان احساس کردە بود،قتل و عام ،اسمیلاسیون زبانی ،نژادی،بی هویت سازی.فقر،عدم عمرانی و توسعەزیر ساختهای اقتصادی،کوچ اجباری کردها ، داستانهای غم انگیز اعدامهای دیروز وامروز،شکست پی در پی جنبشهای کردستان از هر چهار بخش و از همە بدتر خیانت کردها بە همدیگرو جنگ برادر کشی وی را اذیت و آزار می داد .
زندە یاد دکتر قاسملو همیشە بر این زاویە تاکید می کرد کە مبارزە مسلحانە سیاست راهبردی و استراتژیکی حزب دمکرات نیست، ایشان هموارە اصرار بە مذاکرە و گفتگو جهت رسیدن بە راە حلی مسالمت آمیز و حل معضل بە بن رسیدە کردها با دولت مرکزی داشت، وی هیچ موقع خواستار جدایی کردستان از ایران نبود وی خواهان حقوق کردها در داخل یک ایران دمکراتیک بود بە همین خاطر ارادە و عزمی راسخ بە دمکراسی داشت و ایشان بر این عقیدە تایید داشت کە یک کردستان خودموختار بدون یک ایران دمکرات و آزاد امری غیر معقول و تحقق ناپذیراست و بە هیمن دلایل شعار دمکراسی برای ایران وخودمختاری برای کردستان را شعار اصلی حزب دمکرات قرار دادە بود .
از همان اوایل سر کار آمدن، رژیم آخوندی بە جای پروژەهای عمرانی و آبادانی ، کردستان را ملیتاریزە و پادگانی نمود و بعد از مدتی احزاب شرق کردستان را ساختە و پرداختە کشورهایی غربی و اسرائیل قلمداد کردند و هر روز جو و فعالیت سیاسی را بر احزاب کردستانی تنگتر کردند وفضایی رعب و وحشت بر تمامی شهرهای سایە انداختە بود، در این شرایط غیر منتظرە بود کە نیروهای مردمی و پیشمرگان برای دفاع از خود و ملت بە پا خواستند و بانیروهای سرکوبگر سپاە و بسیج درگیر شدند و در نتیجە این درگیریها کە رژیم آنرا بر کردستان تحمیل کردە بود دهها هزار زن و کودک و سال خوردە جان باختند و احزاب کردستانی بە خاطر اینکە مردم دچار تلفات بیشتر نشوند ، نیروهایی پیشمرگ را بە بیرون از شهرهاو روستا منتقل کردند و اما درتمام این مدت دکتر قاسملو بە همراە هیئت مذاکرە کنندە کرد خواستار حل مسئلە کردستان از طریق گفتگو و مذاکرە بود اما متآسفانە رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی هموارە بە طبل جنگ جنگ تا پیروزی می کوبید.
دکتر قاسملو در خارج از مرزهایی ایران هم یک چهرە شناختە شدە بود و ازاین راە توانستە بود مسئلە کردستان و مظلومیت این ملت را بە گوش جهانیان برساند و از این طریق با درک و استدلال درست با همت و تلاش خستگی ناپذیر خود توانستە بود جهت بین المللی کردن حقوق کردها گامهای مثبت و ارزندە بر دارد و برگ نوینی از تاریخ ، را درمبارزات خلق کرد بە ثبت برساند و دوستان اروپایی زیادی را برای پشتیبانی از خواستەهای مشروع ملت کرد بە دست آورد و از این راە نیز بە رژیم ایران فشار بیاورد. دکتر قاسملو درعمل و واقعیت یک شخصیت بین اللملی بود ، او کسی بود کە برای بر قراری صلح وامنیت جهانی تلاش می کرد.
استادان دانشگاە و سیاستمداران غربی کە با دکتر قاسملو درحوزەهای مختلف سرو کار داشتند از دانش و عزم راسخ ایشان بە دمکراسی ، برابری و حقوق بشر شگفت زدە بودند .دکتر قاسملو از ملت کورد بود اما او از معدود رهبرانی از جهان بود کە از حقوق ملتهای تحت ستم و مظلوم دفاع می کرد از جملە ملت فلسطین . دکتر قاسملو در پیشبرد سیاست خارجی خود آدم موفق بود و در این راستا توانست با فکر و اندیشە نظر خیلی از رهبران کشورهای جهان را بە مسئلە کورد جلب کند.اما متأسفانە جهان سرمایە داری و رهبران آن و چهرە دروغین حقوق بشر و دمکراسی آنها ،میان دفاع از حقوق ملتهای تحت ستم و منافع اقتصادی و فروش پر درآمد تسلیحات یکی را باید انتخاب می کردند ، اما با کمال تأسف چون دکتر قاسملو دستش خالی بود و لولەهای انتقال نفت و گاز در دست نداشت و منافع اقتصادی کلان و دراز مدت برای کشورهای غربی نداشت، بە دکتر قاسملو و آرمانهای انسانی و دمکراسی خواهانە او پشت کردند، نمونە بارز این می توان بە دولت اتریش در ترور ناجوانمردانە دکتر قاسملو اشارەکرد.تاریخ گویای این حقیقت واقعیت میباشد کەدوستان و خائنین داخلی در کردستان با برنامە ریزی از پیش طراحی شدە وهمکاری سرویسهای اطلاعاتی وامنیتی جمهوری اسلامی زندە یاد دکتر قاسملو را با ترفند بە پای میز مذاکرە کشاندند و در صحنە بین المللی هم دلالان فروش اسلحە و خریداران نفت و گاز کە خود را مدعی حقوق بشر می دانند ، بە دکتر قاسملو در برابر چشم جهانیان خیانت کردندو هر از چند گاهی برای چونە زنی بر سر اضافە کردن قیمتهای ارسال اسلحە و زهرچشم جمهوری اسلامی دست بە قایم موشک بازی با همدیگر می زنند وهر چند از گاهی مسئلە توخالی و فرمالیتە حقوق بشر را برای امتیاز گرفتن بیشتراز جمهوری بە بحث می گذارند.
بالاخرە روز موعود فرا رسید و این سیاستمدارو معمار دمکراسی بە امید راە حلی صلح آمیز با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی و جلو گیری از خونریزی بە اتریش سفر کرد، اما دکتر قاسملو غافل از اینکە ادمکشان جمهوری اسلامی از مدتها پیش دست روی ماشە اسلحە بە نیت کشتن او گذاشتە بودند راهی این مذاکرە شد ، دکتر قاسملو غافل از اینکە کبوترهای صلح ازمدتها پیش از این شهر کوچ کردە بودند ، دکتر قاسملو غافل از اینکە همە وجدانها در این شهر بە خواب رفتە بودند و باید بە ارواح وجدان سوگند خورد. سر انجام تروریستهای جمهوری اسلامی روز شوم سیزدهم ژوئیە سال ٨٩ روی میز مذاکرە، دکتر قاسملو و هیئت همراە وی را بە رگبار مسلسل بستند و همە آنها زیر رگبار گلولە جان باختند و بە کاروان جان باختگان راە آزادی و بشریت پیوستند.
تروریستهای جمهوری اسلامی بدون تلف وقت از محل حادثە گریختند و با ردیابیهای پلیس یکی دو تا از تروریستها را در بیمارستان پیدا کردند و باقی ماندەآنها نیز برای پلیس شناسایی شدند.دولت اتریش در آن زمان هم با جمهوری اسلامی روابط بازرگانی و تجارت کلان وپر مایە و چشمگیری داشت، در این برهە از زمان بود کە رژیم متقلب جمهوری اسلامی فرصتها را مغتنم شمرد و از رسوایی بین المللی جلوگیری کرد و دولت اتریش را تهدید بە افشای فروش اسلحە و مهمات جنگی بەایران کرد و سردمداران و مدعیان دروغین حقوق بشر را وادار بە سکوت همیشگی در برابر ایران نمود و تمامی تیم ترور یکی از شریفترین انسانهای قرن معاصر،زندەیاد قاسملو را بدون حضور در داداگاە و محاکمە آنان ، بدون طی کردن مراحل قانونی دادگاە ، از سوی دولت اتریش با اسکورت بە تهران فرستادە شدند و در تهران مورد استقبال مقامات حکومت قرار گرفتندو جایزە گرفتند.
بدون هیچ شک و تردیدی استرداد این قاتلین آدمکش بە ایران لکە سیاهی بر پیشانی کشور اتریش تا ابد می باشد و در پیشگاە ملت مظلوم کرد شرمندە می مانند و در آیندە نیز باید بە طور رسمی معذرت بخواهند .هنوز در بارە ترور این رهبروچهرە سر شناس کرد، حقایق بسیارناگفتە باقی ماندە است وامیدوارم در آیندە نزدیک با باز بازگشایی پروندە این ترور و دستهای پلیدی کە در این قتل با جمهوری اسلامی همکاری و مشارکت داشتە داشتەاند برای افکار عمومی آشکار گردد . بلی زندە یاد دکتر قاسملو با عهد و پیمانی کە با خلق خود بستە بود وفادار ماند ودر این راە مقدس جان خود را فدا نمود.
با کمال تاسف و اندوهی سنگین باید بگویم کە بعد از مدت ٢٦ از ترور زندە یاد دکتر قاسملو می گذرد کارها و پروژەهایی او نیمە کارە باقی ماندە است،یعنی واضح تر بگویم کە از بدنە حزب دمکرات کسی پیدا نشدە کە جای او را بە معنای واقعی پرکند و بە خوبی در می یابیم کە با فقدان از دست دادن دکتر قاسملو دچار چە خسارتی جبران ناپذیری شدەایم ودر نهایت خود ما نیز بە دلایل گوناگون از چە از لحاظ سیاسی ، تشکیلاتی و فیزیکی در محافظت از جان دکتر قاسملو سهل انگاری کردەایم و اما صد افسوس کە پشیمانی سودی ندارد و نوش دارو بعد از مرگ سهراب هیچ ارزشی ندارد. لذا برهمە کسانی کە قلبشان برای آزادی و بشریت و رهایی از یوغ استبداد و دیکتاتوری می تپد واجب است با فشار بە مجامع بین المللی و دادگاهای بین المللی ، کە حامیان ترور دکتر قاسملو و هیئت همراە وی را بە پای میز دادگاە بکشانند و نگذارند کە خون بە ناحق ریختە این انسانهای مبارز پایمال شود.
روحش شاد و یادش همیشە گرامی باد.