جمهوری اسلامی با بکارگیری عرفان قانعی فر، خود فروش و قلم بە دست چە هدفی را دنبال می کند؟ مجید الیاسی

نظام سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی از زمان سر کار آمدن خود از تمام اهرمها و توطئەها کوشیدە است کە جنبش رهائی بخش کردستان را سرکوب و منجر بە شکست نماید. جمهوری اسلامی از همان اوایل با همکاری ارتش و سپاە پاسداران با تمام توان از راە زمینی و هوایی شهرها و روستاهای کردستان مورد حملە قرار دادند و از این راە تمام شهرهای کردستان بە خرابەای تبدیل نمودند و دهها هزار انسان بی دفاع کردستانی بر اثر این جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی بر کردها جان خود را از دست دادند. اما هوشیاری و سطح آگاهی مردم کردستان نقشەهای شوم جمهوری اسلامی از راە نظامی را خنثێ نمود. و از طرفی دیگر مبارزە و از خود گذشتگی پیشمرگان احزاب کردستانی و مقاومت آنها.

جمهوری اسلامی را مجبور بە عقب نشینی نمود و نگذاشت کە این رژیم بە خواستەهای غیر مشروع و غیر انسانی خود برسد. اکنون رژیم فاسد و منزوی جمهوری اسلامی می خواهد از ترفندهای دیگر علیە جنبش رهائی بخش ملت کرد در شرق کردستان و حتێ دیگر بخشهای کردستان استفادە کند و از این راە جنگ برادر کشی میان کردها را پیادە کند یک جنگ خانمان سوز و طولانی را دامن بزند. جمهوری اسلامی طرح این پروژە خطرناک و سمی را بە وزارت اطلاعات و سپاە پاسداران واگذار کردە است، وزارت اطلاعات و سپاە سرکوبگر پاسداران چندین اشخاص بدنام و خودفروش و قلم بە دست از جملە عرفان قانعی فر مزدور و گربە صفت، کە با پولهای کلان وزارت اطلاعات توانست مدارک دانشگاهی بگیرد و در بهترین پایتخت کشورهای اروپائی بە خوش گذرانی بپردازد بە استخدام رسمی در بیاورند. رژیم جمهوری اسلامی این بار می خواهد با ماهیت فریبکارانە و چهرە دیگری ، از طریق رسانەها و میدیا بە تخریب جنبش آزادیخواهانە و رهائی بخش کردستان و بد نام کردن رهبران نامی کرد و چهرەها ی سرشناس احزاب کردستانی بپردازد و از این زاویە مبارزات بە حق و مشروع این خلق ستمدیدە و جویای صلح و دمکراسی را کم اهمیت جلوە دهند و تلاش رهبران کرد برای حل مسائل کردستان از طریق صلع آمیز و گفتگو را زیر سٶال ببرند وتمام شکستها وکمبودها و مشکلات سیاسی را بە سوی آنها سوق دهد و غیرە … عرفان قانعی فر مزدور،و قلم بە دست این روزها کاسە داغتر از آش شدە و چندین بار در مصاحبەهایش با رادیو و تلویزیون های خارج از کشور ظاهر شدە و با کمال پرروی و بدون هیچ تعارفی برای خود هویتی تازە ساختە و خود را یک ایرانی کرد قلمداد می کند و از گفتن کرد کردستان یا کرد ایرانی امتناع می ورزد و خود را یک ایرانی وطن پرست کە خواهان حفظ یک پارچگی ایران می باشد معرفی می کند و استقلال کردستان را یک رٶیا و خیانت تلقی می کند و مدعیان این طرح را خائن و خود فروش و وابستە بە کشور اسرائیل و غربیها می داند. عرفان قانعی فر متولد ٢٠ آبان سال ١٣٥٥در شهر مریوان می باشد و طبق مدارک موجود پدر ایشان هم یکی از مهرەهای اطلاعاتی و وفادار بە رژیم جمهوری اسلامی بودە و در درگیری با پیشمرگان حزب دمکرات و کوملە در اوایل انقلاب شرکت فعال داشتە و بە همین خاطر تاکنون از سوی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی چندین پست و سمت حکومتی بە وی واگذار شدە است، آقای قانعی فر در اکثر مصاحبەهایش با کانالهای خارخ از کشور خود را یک محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر معرفی می کند ، من بە عنوان یک کرداز آقای قانعی فر سٶال می کنم اگر احزاب کردستانی در شرق کردستان دارای نفوذ و پایگاە مهم سیاسی نیستند، چرا جنابعالی این همە برضد آنها بە سود جمهوری اسلامی تبلیغ و گاهی اوقات توهین و بد وبیراە می گویید، اگر حزب دمکرات یا کوملە دارای پایگاە سیاسی در کردستان نیستند چرا جمهوری اسلامی کمیتە ویژە برای ترور رهبران سیاسی آنها تشکیل می دهد و باندهای تروریستی خود برای ترور آنها بە کشورهای اروپایی اعزام می کند، اگر احزاب کردستانی در شرق کردستان دارای تشکیلات سیاسی مهم و منسجم و پایگاە مردمی نیستند چرا مردم کردستان بە فراخوانهای آنها جواب مثبت می دهند و بە خیابانها می ریزند و مغازەها و بازار و کسب و کار خود را تعطیل می کنند، آقای قانعی فر خود فروش و مزدبگیر چرا باید تنها بە اظهار نظر کاذب و و دروغین جهت بە بیراە بردن افکار عمومی در بارە جنبش رهائی بخش کردستان و رهبران مبارز آن بپردازد آیا در زمان حیات ننگین جمهوری اسلامی هیچ اتفاقی نیفتادەاست. نامبردە چرا در بارە قتل و عام زندانیان سیاسی دهە ٦٠ هیچ اظهار نظری نمی کند، آیا قتلهای زنجیرەای اتفاق سیاسی نیست ، و هزارها سٶال دیگر از این خائن قلم بە دست. برای کسانی کە با اوضاع سیاسی داخل ایران کم و زیاد اگاهی دارند بە خوبی می دانند کە رژیم جمهوری اسلامی از فروش نفت و گاز توانستە است دستگاە امنیتی خود را خیلی محکم و قوی سازد و خیلی از نیروهای تندرو و خودسر دور خود جمع کنند و حتێ با پولهای کلان دستگاههای گفت و شنود جهت ردیابی مخالفین نظام از کشورهای اروپایی خریداری کنند، اما حالا سٶال اینجاست کە اگر آقای قانعی فر از مهرەهای اطلاعاتی و امنیتی نمی باشد چطور بدون هیچ ترسی می تواند با اپوزیسون کرد مخالف خارج از ایران بە راحتی بە گفتگو می نشیند و بدون هیچ مشکلی بە ایران بر می گردد وبرای انحراف افکار کردستان و ایران هیچ کدام از مقالات و مصاحبەهایش نە سانسور و نە فیلترگیری می شود،این در حالی اتفاق می افتد کە دادگاە مطبوعات بدون تلف زمان روزنامە ها یکی پس از دیگری تعطیل و روزنامەنگاران بە تک سلولهای زندان می فرستد. در مدت زمانی کە اسم و چهرە آقای قانعی فر مزدور و قلم بەدست را در تلویزیون مشاهدە کردەام خیلی زود دریافتم کە یک فرد شارلاتان و دروغگوی تمام عیار از همە جهت می باشد ، برای نمونە در بعضی از مصاحبەهایش با چهرەهای احزاب کرد مخالف و خارج از کشور تضاد و تناقص وجود دارد و گاهی اوقات در این بارە بە جعل تاریخ دور از واقعیت پرداختە است. برای نمونە در یکی از مصاحبەهایش در مورد ترور رهبر حزب دمکرات زندەیاد معلم دمکراسی دکتر قاسملو نقش تیم تروریستی جمهوری اسلامی را ار این قتلها رد می کند و خیلی بی منضفانە و دور از انسانیت دستگاە ترور و آدمکشان جمهوری اسلامی را بی گناە و تبرئە کرد و از خود سٶال نمی کند کە چرا صحراوردی و بزرگیان پس از چند روز از تبادل یک معاملە بازرگانی میان اتریش و ایران با اسکورت بە تهران فرستادە شدند، در این مورد شخص قانعی فر هم نظری و همکار بودن خود را بدون هیچ ترس و واهمەای با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی آشکار می سازد. بە عبارت دیگر نامبردە همکاری نزدیکی با اشخاص امنیتی بلند پایە همچون محسن رضایی رئیس پیشین سپاە پاسداران و عضو ارشد مجمع تشخیض مصلحت نظام و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر در امور بین الملل دارد ، ایشان یک جاسوس ویک فرد اطلاعاتی می باشد کە در هیج کدام از مصاحبەهایش با کانالهای فارسی زبان در بارە اوضاع سیاسی کردستان و گذشتە پر از فراز و نشیب کردستان مثل یک مورخ بی طرف نبودە است و از واقعیتها پردە بربداشتە است ، برای خوش خدمتی بە اربابانش دست بە تخریب شخصیتهای نامدار کرد و احزاب کردستان زدە است. بعد از سر کار آمدن محمد خاتمی و بیعت ایشان با خامنەای برای جلوگیری از سقوط نظام قرون وسطائی ولایت فقیە، و از زاویە دیگر با چهرە فریبکارانە و دروغین و فریب دادن افکار عمومی ایران و جهان و قول و قرارهای تو خالی جهت اصلاحات و آزادی های مدنی و آزادی مطبوعات و رسانە آزاد، یک سری از آدمهای مفت خور بسیجی و سپاهی و مزدوران محلی کە همگی در سرکوب و قتل و عام مردم کردستان در زمان حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی بر کردستان نقش فعال و چشمگیر و در رویارویی مستقیم نیز در میدانهای جنگ و تصرف دوبارە شهرها و عقب نشینی نیروهای پیشمرگ شرکت داشتەاند. و اکنون کە کار این پروژە رژیم با اینها در این مورد بە خاتمە رسیدە ، وزارت اطلاعات شغل جدیدی برای آنها مهیا کردە و آنها را در قالب حرفە رسانەای روزنامەنگاری، محقق و پژوهشگر، تاریخ نویس عصر معاصر، زبان شناس ، آموزگار و استاد دانشگاە بە استخدام خود در می آورد و تا از این راە بە شستشوی مغزی جوانان و انحراف آنها از واقعیت بپردازند وا از این راە خدمات بیشتری بە نظام پوسیدە و منزوی و اعدام جمهوری اسلامی بکنند، آقای عرفان قانعی فر مزدور و قلم بە دست و جویای نام هم یکی از همین اشخاص می باشد. البتە همفکر های قانعی فر زیر چتر وزارت اطلاعات اکنون در تمام شهرهای کردستان پراکندە و حضور فعال دارند و هر کدام از اینها زیر لوای حرفە روزنامەنگاری ، کار ادبی و فرهنگی و محقق زبان شناسی بە رژیم جمهوری اسلامی خدمت می کنند. یکی دیگر از آنها آقای دکتر کزازی است کە تیشە بە زبان کردی می زند و گام بە سوی نابودی آن می نهد، آقای کزازی جهت خوش خدمتی بە اربابانش منکر زبان کردی در استان کرمانشاە می شود و می گوید زبان مردم کرمانشاە فارسی کرمانشاهی است و اندک کمی از روستاییان و عشایر کوچ رو با زبان کردی صحبت می کنند، البتە جمهوری اسلامی برای چنین پروژەای روحانیون مذهبی را از این طرح مستثناء نکردە است و بعضی از آنها اصلأ بە خاطر مزدی کە از رژیم می گیرند با طرحهای رژیم همسو شدەاند. آقای قانعی فر خوب است کە بداند: در این دنیای پر هیاهو و جنجالی با وجود گرایشهای متنوع، عقاید، سلیقە ها، ایدەهای متفاوت، با وجود تکنلوژیای مدرن خیلی طبیعی است کە یکی از رهبران کرد بارهبر حزب دیگری در مواردی باهم اختلاف نظر داشتە و باهم بە تفاوت نرسند، اما آنها در مسائل سرنوشت ساز و ملی باهم متحد و مشترک نظر هستند زیرا دشمن مشترک و قرون وسطائی بە نام جمهوری اسلامی دارند . آقای قانعی فر باید تفاوت توهین و انتقاد را بە خوبی از هم جدا کند و توهین بە رهبران مرحوم یا در قید حیات کردستانی توهین بە تاریخ و گدشتە سیاسی ملت کرد می باشد و روزی باید در برابر دادگاە ملت جوابگو باشد و سزای اعمال پلید و زشت خود را دریافت کند. امیدوارم کە نامبردە از خواب خرگوشی خود بر خیزد و بە جای توهین و خدشەدار کردن رهبران بر جستە کردستانی ، کمی هم در فکر نفد یا انتقاد اربابان خودش باشد و جواب خود را در یافت کند. آقای قانعی فر جهت بە موفقیت رساندن پروژە وزارت اطلاعات ، برنامەهای سمی و هدفمند خود جهت ضدیت با احزاب کردستانی ، از جملە حزب دمکرات ، کوملە و دیگر احزاب و غیرە، در سایتهای دیار و نادیار و تابناک ، اجرا می کند البتە آقای قانعی فر بیشتر جهت تفرقە و اختلاف اعضای رهبری حزب دمکرات را هدف قرار دادە است.