پس از سە دهە ونیم از رفراندوم فریبکارانە و نمایشی خمینی قرون وسطائی! مجید الیاسی

١٢ فروردین یاد آور تلخ روزی است کە جمهوری اسلامی با حیلە و فریب بە ملتهای ایران تحمیل شد. بلی در همچنین روزی در ایران یک رفراندوم نمایشی از سوی یک آخوند شیاد و آشوبگر بە نام خمینی با همکاری مراجع تقلید و دیگر هم فکرانش کە با ایدئولوژیش هم فکر بودند برای مشروعیت بخشیدن بە حاکمیت استبدادیشان بر گزار شد.

خمینی با همکاری دیگر آخوندهای دسیسە باز و شیاد با وعدەهای دروغین بە مردم، توانست مسیر انقلاب پر شکوە ملتهای ایران را از مسیر واقعی خود خارج کند. در همچنین روزی رهبر خودکامە و بنیاد گرایی مذهبی ، خود را صاحب بی قید و شرط انقلاب می داست . خمینی در روز موعود رفراندوم تحمیلی در بارە نوع رژیم را بە مرحلە اجرا گذاشت، رفراندومی کە هیچ کس از محتوا و ماهیت آن هیچ اطلاعی نداشت. برگەهای رأی گیری کە بین مردم تقسیم شدە بود، عبارت بودند از جمهوری اسلامی آری ؟ یانە؟ و غیر از اینها گزینە دیگری در کار نبود اما نکتە جالبی کە توجە همە را بە خود جلب کردە بود ملت کرد در شرق کردستان بود. ملت کر با تجربە سیاسی و مبارزەای کە بر ضد رژیم طاغوتی سابق داشتند تمام رفراندوم نمایشی رژیم را تحریم کرند و بە مشروعیت جمهوری اسلامی رأی ندادند. خمینی با همکاری جناحهای وابستە بە خود با فریب و جعل در صندوقهای رأی گیری و گول زدن مردم جهت رفاە اجتماعی. آب و برق مجانی.پول نفت بر سر سفرە مردم ، توانستند جمهوری اسلامی را با ٩٨ در صد رأی ، از صندوقها بیرون بکشند. هدف مردم برای شرکت در رفراندوم،دستیابی شرایطی بهتر از گدشتە،فضای آزاد و تحقق دمکراسی بدور از خفقان بود. از سوی دیگر مردم هیچ شناختی از شخص خمینی و برنامەهای وی نداشتند و بە همین دلیل خیلی زود گرفتار ایدئولوژی مذهبی او و حامیانش شدند،و انقلاب شکوهمند ملتهای تحت ستم ایران توسط بنیادگرایان متحجر و تندرو مذهبی بە ر‌هبری آیت اللە خمینی خون آشام بە ناکجا آباد کشیدە شد. خمینی در زمان رژیم طاغوتی پهلوی بە دلایل افکار و ایدئولوژی اهریمنی و پلید خود از سوی رژیم آن زمان از ایران تبعید شدە بود و مدتی را در عراق و فرانسە گذراندە بود و همین تبعید شدن مانع شناخت کامل مردم از وی بود، از سوی دیگر مصاحبەهای خمینی با رسانەهای فارسی زبان و خارجی در خارج از کشور او را بە یک چهرە مقتدر نزد ایرانیان جلوە می داد. کار بە جای رسیدە بود کە خیلی ا ز روشن فکران و چهرە های سیاسی برا ی ورود خمینی بە ایران لحظە شماری می کردند و او را تنها منجی و معلم دمکراسی برای ایران می دانستند. اما پس از گذشت بیش از سە دهە روی کار آمدن نظا م آشوبگر جمهور ی اسلامی، محتوای رفراندوم١٢ فروردین بجز از قتل ، شکنجە، اعدام ، آوارگی و تبعید،اعتیاد جوانان بە مواد مخدر، ترور در داخل و خارج از ایران چیز دیگر نبودە . امروز اکثریت مردم از رأی دادن بە نظام جمهوری پشیمان شدەاند. در این شرایط بحرانی جامعە ایران کە رژیم بە وجود آوردە است اگر رفراندومی بە همان شیوە، جمهوری اسلامی آری یا نە؟ بر گزار شود؟ بی گمان تمام اقشار جامعە خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی می باشند و دست رد بە تمام کارگزاران فاسد و دیکتاتور زدە کە همگی از مکتب دروغ و کلاهبرداری خمینی فارغ التحصیل شدەاند خواهند زد، و بازندە اضلی در این رفراندوم جمهوری اسلامی خواهد بود. خمینی همینکە بە صندلی قدرت و ریاست تکیە زد با اتخاذ روشی خیلی متضاد با وعدەهایی کە بە مردم دادە بود در پیش رو گرفت. ملتهای ایران نە تنها بە احقاق خود نرسیدند در کمال ناباوری در مقابل یک رژیم خشن و ایدئولوژی پوسیدە و قرون وسطایی قرار گرفتندو آزادیهای فردی ، اجتماعی و حقوق اولیە خود را از دست دادند. بە دستور خمینی حاکم شرع منصوب گردید و زندانها بیشتر از گذشتە بزرگتر شد ، هزاران زندانی تبها بە خاطر اظهار عقیدە و بیان وانتقاد از سیستم حکومترانی بە اعدام و جوخەهای مرگ فرستادە شدند. اینک بعد از سە دهە ونیم از حکومترانی رژیم آخوندی ولایت فقیە اوضاع کشور در همە ابعاد رو بە وخامت، اوضاع داخلی و خارجی از جملە سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی بحرانی شدە ودر عرصە بین المللی در انزوای شدید قرار گرفتە است. در سالگرد رفراندوم نمایشی و جعلی فروردین ١٣٥٨ ملتهای ایران بە طور یک صدا و یک پارچە خواهان سرنگونی رژیم جنایت پیشە جمهوری اسلامی هستند. در این شرایط داخلی و خارجی ایران با توجە بە درگیریهای جناحهای داخل نظام برای سهم بیشتر از غارت و چپاول سرمایەهای کشور، و منزوی شدن رژیم در عرصە بین المللی، تنها راە پیروزی در گرو اتحاد و همدلی قشرهای مختلف جامعە می باشد.