تحریم فراگیر و همە جانبە انتخابات ریاست جمهوری رژیم، گامی مٶثر و هدفمند ! مجید الیاسی

انتخابات امروز در اکثر کشورهای پیشرفتە جهان کە دمکراسی و آزادی در آن حاکم می باشد وسیلەای است جهت مشارکت سیاسی و خدمات بیشتر بە شهروندان، بە طریقەای کاملا دمکراتیک بە دور از خشونت و ترس برگزار می شود. اما در کشورهای دیکتاتوری و خفقان مثل ایران انتخابات را تنها وسیلە برای حفظ و استحکام پایەهای قدرت و سرکوب بیشتر بە کار می برند

با آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دورە ریاست جمهوری ایران و تا زمان برگزاری این انتخابات نمایشی مدت کوتاهی باقی ماندە است. بار دیگر قبل از انتخابات ، رسانەهای وابستە بە حکومت از جملە صداو سیمای رژیم با بە راە انداختن هیاهوی شدید و جنجالی از رقابت و ثبت نام نامزدها، گروههای اصلاح طلب و محافظەکار و دیگر چهرەهای سرشناس و سیاسی کشور تمام تلاش خود را بە کار بستند تا هر چە بیشتر تنور انتخابات را گرمتر کنند و توجە مردم را بە این انتخابات مهندسی و نمایشی جلب کنند. سردمداران حاکم و استبدادی بر ایران خوب فهمیدەاند کە دیگر مردم هیچ اعتمادی بە انتخاباتی کە جمهوری اسلامی بر گزار کنندە آن باشد ندارند . جمهوری اسلامی برای برون رفت از انزوایی داخلی و خارجی و سر پوش گذاشتن بە سرکوبها ، اعدامها. و آرام کردن مجامع بین المللی بە یک مشروعیت تازە نیاز مبرم دارد و آن هم برگزاری یک انتخابات نمایشی و جعلی است و از زاویە دیگر با فریب و صحنە سازی بتوانند خاطرات تلخ و انتخابات دور گدشتە ریاست جمهوری را از اذهان عمومی مردم دور نگە دارد. انتخابات زیر لوایی حاکمیت ولایت مطلقە فقیە از خیلی جهات کاملا بی اساس و تنها وقت کشی برای حفظ و بقای نظام می باشد و نوعی فریب دادن مردم و صحنە سازی برای مشروعیت دادن و جلوگیری از انزوای بیشتر و بحرانهای پی در پی و سر پوش گذاشتن بە اختلاف جناحهای کە در رأس حکومت سهیم هستند. بە عبارت دیگر در مدت زمامداری جمهوری اسلامی هیچ کدام از انتخاباتها در شأن و جایگاە واقعی و متداول آن آزاد نبودە است. قصد جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات نمایشی تقسیم قدرت و غارت بیشتر میان جناحهای دانە درشت در رأس حاکمیت می باشد، ولایت فقیە و کودتاچیان و دست بوسان در بار با پشتیبانی مستقیم نیروهای سرکوبگر سپاهی و بسیجی این روزها دائم بە مردم و جوانان هشدار می دهند کە با شدت با معترضین انتخاباتی بر خورد شدید می کنند و مبادا مثل سالهای گذشتە بە فکر ناآرامی و شورش و ناامنی باشند و سر از بازداشتگاە کهریزک و امثال آن در بیاورند و می خواهند باتهدید و ارعاب مردم بە پا خواستە را وادار بە سکوت و عقب نشینی کنند. اگر کمی بە گذشتە بر گردیم و بە دقت سابقە نامزدهای انتخاباتی دورە یازدهم ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم کە اکثر آنها از مهرەهای کلیدی رژیم و افراد سپاهی و حزب الهی هستند و هر کدام از آنها چندین دورە رئیس جمهور و وزیر در کابینە و پستهای کلیدی در دولت داشتەاند و غیر دزدی و جیب پر کردن خود ، دست بوسی مقام رهبری ، وعدەهای توخالی فریب دادن مردم، رویارویی با جامعە جهانی و نتیجە معکوس آن تحریمهای کمر شکن و فشار بە مردم جهت خرید و مایحتاج روزانە کمک بە گروههای تروریستی و ایجاد ناامنی و آشوب در جهان ، محکم کردن پایەهای نظام جمهوری اسلامی، هیچ کار مفید و ارمغانی برای ملتهای ایران بە بار نیاوردەاند. هر کدام از اینها بە نوع خود دستشان بە خون ملتهای ایران آغشتە شدە است واز همە جهت یک موجود قاتل و خطرناک و مجرم بە حساب می آیند. بحضی از آنها بە اتهام ترور و قتل هنوز در دادگاههای بین المللی پروندەهایشان باز و مختومە اعلام نشدە است. بنا با این یک شخص قاتل و تروریست آن هم در چار چوب نظام جمهوری اسلامی هیچ موقع دغدغە دفاع از حقوق شهروندان را نداشتە و جواب گو هم نخواهد بود. در مدت حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی بارها شاهد آن بودەایم کە برای هر دورە از انتخابات برای اینکە بتوانند تعداد کثیری از مردم را جلو کامیرای خبرگزاریها و انعکاس آن بر سر صندوقهای رأی گیری جمع کنند بلافاصلە دست بە ترفندهای گوناگون و عوام فریبی زدەاند،از جملە رشوە دادن نامزدها بە افراد های نفوذی و مزدور، وعدەهای عمرانی،و غیرە.این در حالی است کە اکثر ملتهای ایران با شناختی کە از سیستم حکومترانی و ماهیت جمهوری اسلامی دارند بە هیچ عنوان حاضر نیستند کە در این انتخاباتهای فرمالیتە و مضحک شرکت کنند چونکە آنها تجربە کسب کردەاند کە جمهوری اسلامی هیج بها و ارزشی جهت رأی آنها قائل نیست و ولایت فقیە خود را نمایندە خدا در کرە زمین میداند و خود را در همە جهات ولی مردم می دانند. مردم بە خوبی می دانند کە در چهار چوب این نظام قرون وسطایی جمهوری اسلامی هیچ وقت نە امیدی بە اصلاحات و تغییری هست ونە چیزی عوض می شود. خواست واقعی ملتهای ایران اصلاحات و رفرم در جمهوری اسلامی نیست ، بلکە باید کلیت نظام جمهوری اسلامی سرنگون و جای خود را بە نظام دمکرات و سکولار بسپارد. از چندین زاویە تحریم انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک گزینە مٶثر و هدفمند می باشد و هم بە نوعی وظیفە انسانی و ملی خود را بە جا آوردەایم و از طرفی دیگر مشروعیت جمهوری اسلامی را در پای صندوقهای رأی گیری بە خطر می اندازیم.این انتخابات کاملا زیر سیطرە نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ادارە می شود و از سوی دیگر از طرف شورای نگهبان کاملا مهندسی می شود. در همە زمینەها دائمأ صلاحیت نامزدهای از طرف شورای نگهبان تأیید می شود کە کاملا پیرو خط نظام ولایت فقیە باشند و بر اساس ساختار سیاسی نظام دینی ولایت فقیە امکان هیچ رفرم و اصلاحاتی امکان پذیر نباشد . نهادهای اصلی تصمیم گیرندە در بدنە حاکمیت از طیف محافظەکار هستند و بە هیچ شرایطی امکان تغییرات و اصلاحاتی کە منافع آنها را بە خطر و چالش بکشاند بە شدت مخالفت می کنند. مدعیان بە اصطلاح طرح اصلاحات و رفرم طلب هیچ برنامە و انگیزەو مکانیزمی نیز برای جامعە ایران در کولە بارشان نیست، چونکە جناحهای کە دم از اصلاح طلبی می زنند در طول هشت سال حکومترانی غیر فقر و سرکوب و اعدام هیچی برای ملتهای ایران بە ارمغان نیاوردند و کارنامە سیاه و تاریکی در آرشیو تاریخ از خود بە جا گذاشتەاند و در مدت دو دورە ریاست جمهوری بە هیچ عنوان پیگیر خواستەهای واقعی جامعە و مطالبات مشروع و بە حق مردم نبودند و دائم در پی استحکام پایەهای نظام جمهوری اسلامی بودند . شرکت در انتخابات پیش رو با شناخت کامل از سیستم و ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی باعث مشروعیت بخشیدن بە این رژیم قرون وسطائی می شود و همچنین بر گزاری این نمایش فرمالیتە زیر انتخابات آزاد در ایران و شرکت کردن در آن کە هموارە باعث جنگ تبلیغاتی و رسانەای رژیم برای نمایش و مشروعیت و انتخابی بودن ارکان و نهادهای زیر ربط جمهوری اسلامی می شود و دست پلید سردمداران رژیم را برای مانورهای سیاسی در داخل و خارج از ایران بازتر می کند.تحریم انتخابات یعنی مشروعیت ندادن بە نظام اعدام و ترور و خفقان جمهوری اسلامی ، نظامی کە کارنامە سیاهی در نقص مستمر حقوق بشر، اعدام ،شکنجە، آوارگی، فقر و تهیدستی، ترور، آشوب در داخل و خارج از ایران در میان کشورهای دیکتاتوری یکە تازی و سبقت می گیرد. تنها با اتحاد و همبستگی می توان پایەهای نظام فاشیستی جمهوری اسلامی را از ریشە کند و راە را برای خواستەهای مشروع ملتهای ایران هموار و محقق ساخت.