شهامت ریهام سعید، دختر آگاه مجری برنامه تلویزیون النهار مصری را باید ستود.

متأسفانه در جوامع خاورزمینی و بویژ اسلام زده، دو نکته، بیشتر ازهمه چیز دیگر بر افکار، عمومی مردمان ملتهای ماحاکم هستند: یکی این که اکثریت ما(می گویم اکثریت، زیرا آن کسانی که اهل مطالعه هستند و همه چیز را بدون مطالعه دقیق، نمی پذیرند تعدادشان هنوزبه حدکفا نرسیده است) بقیه هرتئوری یا آئینی راافراطی، اغراق آمیز وبدون مطالعه، می پذیرند و دوم این که برای اکثریت بسیار سخت است اگر کسی غیرخودی باشد و کار خوبی انجام دهد و به سود عام باشد، علنا او را تشویق نمایند و حمایت اش کنند. برای مثال حتا درمیان قشر روشنفکر کم تر یافت می شود که وقت بگذارند و یا اصلا توجه نمی کنند که حتا با قلم هم شده از زنان متهور درجامعه عربی که تعداد آنها انگشت شمار اند، پشتیبانی و حمایت کنند. باوصف این که همه می دانیم در اکثر جوامع عرب، زن هیچ گونه حق و حقوقی ندارد. اگر دختر متهوری در تلویزیون ظاهر می شود وهمه چیزرا ریسک می کرده و یک مفتی یا ملای سرشناس آن مملکت را که او در آن زندگی می کند، به چالش می کشد وخیلی مؤدبانه و متمدنانه ازاو ابتدائی ترین مسایل وتجاوز به زنان رامی پرسد، تا جائیکه این آقای شیخ از پرسشها، بجای پاسخ منطقی به آنها، عصبانی می شود و نه اینکه پاسخ نمی دهد، بلکه حتا موجودیت تلویزیونی که ازآن شکایت نموده را به خطر می اندازد و برنامه آن را تهدید می کند. بنظر من باید باتمام قوا ازچنین دختر متهوری وچه بسا ازموجودیت تلویزیون که چنین برنامه هائی را بمرحله اجرا درمی آورد، حمایت نمود و عمل این شیخ و روحانی مسلمان را تقبیح کرد. در هر حال اعمال این دختر جوان و فعال، واقعا لایق ستایش و پشتیبانی است. انسانهای مترقی همه ی کشورهای اسلام زده، ازخانم ریهام سعید حمایت می کنند و او راتنها نمی گذارند. اما باتأسف باید گفت، عملا و بطوری که ملاحظه می شود، در اکثر کشورهای اسلامی حمایت از او به شیوه ای فرصت طلبانه در سایه قرار می گیرد و این نوع تهور را کم می ستایند. درحالیکه می دانیم تحقیر و کتک زدن زنان توسط مردهای مسلمان در کتب مقدس قرآن مجید آمده است و این حق به مرد داده شده که زنان خودرا موعظه کنند اگر نا فرمانی نمایند، آنها را کتک بزنند. ما دیدیم که چندسال پیش در عربستان سعودی بنا به امرهمین قرآن مجید “اگر زنی ازدستور مرد خود سر پیچی کند” یک گوینده برنامه تلویزیونی به وسیله همسرش کتک زده شده بود و این زن با شهامت که وضع موجودرا تحمل نکرده بود، علیه شوهر بی پرنسیپ و با افکار قرون وسطائی اقامه دعوا نموده بود و علنا در روزنامه ها نوشته شد. ناگفته پیداست در جامعه مردسالارعرب این یک تحول عظیم بودکه زنان ودختران جوان بیشتر باحق خودآشنا شوند.

خوب، واقعیت اسلام و افراط گرایان اسلامی درجهان امروز چیست؟ درحقیقت اگر مردمان ملتهای غیرعرب مسلمان در جهان به دلیل حاکمیت زور وتحمیل اجباری اسلام بطورکلی، سیصد سال از تمدن بشری عقب مانده اند، با تأسف باید گفت: با وصف طلوع تاریخ دانان و فلافسفه، در زمان خود کم نظیر که از فرهنگ عرب بر پا خاسته بودند، مانند ابن خلدون و ابن رشد اندلسی و غیره، مردمان مسلمان عرب بیش از 1400 سال ازقافله تمدن عقب نگهداشته شده اند. این نکات در همه ی کشورهای عربی و بویژه درمصر عرب شده را به خوبی ملاحظه می کنیم. فراموش نشود، مصر پس از تونس، یکی از مدرن ترین و متمدن ترین کشورهای عربی است و نیز یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان است، اما با این توصیف تأثیر تبلیغات اسلامی با زور، کاری کرده است که برخی حتا از زنان تحصیل کرده، اما ساده لوح، کشورهای اسلام زده اینگونه (عکس زیر، سمت راست از روبرو) درتلویزیون ظاهر می شوند و تعداد آنها نیز کم نیستند که اصلا قرآن مجید را نخوانده اند و نمی دانند چه نکات ضد زنی در آن موجودست. در مقابل دختر مطلع و با شهامتی (سمت چپ، از رو برو) نیز دیده می شودکه وظایف برنامه سازی وگویندگی تلویزیون را به عهده دارد وعالمان اسلامی از سرشناسترین فقهارا به چالش می کشد. متمنی است نماء این گوینده های تلویزیون درمصر را باهم نگاه ومقایسه کنید (تلویزیون اسلامی افراطی و تلویزیون النهار).

من بارها درمقالات پیشینم اشاره کرده ام که خاورزمینی های اسلام زده از نظر نا آگاهی آئینی و حتا اجتماعی درجهان از اولینها هستند و از طریق تبلیغ، در ساده پذیری، خیلی زود به دام می افتند. خوب، ما باصحنه های فوق دست بگریبانیم! شکی در آن نیست اگر همه ما آگاه باشیم، مانند این خانمهای سمت راستی روی شاخه درخت نمی نشینیم و آن را از بن ارره نمی کنیم. من اطمینان می دهم این خانم های عزیز یا قرآن مجید را، به زبان مادری نخوانده اند و یا اگر خوانده اند، بدون شک نفهمیده اند که این گونه افراطی و اسلامی برخورد می کنند. فکر نمی کنم زنده بودن و زندگی ارزش این همه خواری و زلت راداشته باشد که آدم برده اعتقادات بیجا و بی مورد بشود و به امید رفتن به بهشت خود ساخته و واهی، این گونه بزیند. من دراینجا اعلام می کنم که هیچ مخالفتی باهیچ شیوه تفکر وپذیرش هیچ آئین وایدئولوژی ندارم. اما صددرصد مخالفم اگر انسان کورکورانه بپذیرد و یا رد کند. بنا براین پذیرش یا رد هر تئوری یا آئین، بدون درنظر گرفتن منافع مادی، باید از روی مطالعه وحلاجی کردن آن تئوری و یا آئین باشد. پر مسلم است این آقای شیخ بدری منافع اش براعتقادش می چربد، زیرا درخارج ازبرنامه وصفحه تلویزیون باخانم مجری برنامه بدون روسری خوش و بش کرده و هیچ مخالفتی نشان نداده است و بعلاوه برای مصاحبه با این تلویزیون هم هزار پوند مصری گرفته است! لذا می بایستی به همه پرسشها پاسخ بگوید. اما او این کار را نکرد. جالب اینجاست بخاطر اینکه از نظر حقوقی بتواند هزار پوند را بگیرد، با وصف حاضر نشدن برای پاسخ به پرسشهای منطقی مجری برنامه وعملا و بطور شفاهی ممانعت ورزیدکه پاسخ گوید وعلنا می گفت من به پرسش شما پاخ نمی گویم، اما از جایش بلند نشد و با داد و فریاد شروع به توهین کرد که مجری برنامه قبل از او به اعتراض علیه آن وضع برخیزد و برود و بگوید: “اگر من بفرض روسری سر کنم نه بخاطر تو، بلکه به خاطر خدا خواهد بود”. نقل به معنی. بدین ترتیب و با این عمل، هزار پوند مصری او تضمین شد. این است نشانه اعتقاد این آقایان مفتی که هزار پوند مصری برایشان مهم تر از آئین مقدس اسلام است و بقیه آن فرمالیته بود و فقط برای ظاهرسازی ایراد روسری می گرفت، زیرا درخارج ازبرنامه تلویزیون آنگونه که اشاره شد، آزادانه به این خانم بدون رو سری نگاه می کرده! ملاحظه می شود که درجه عوام فریبی در این کشورها علنی تر از آن است، بهمین دلیل این حضرات زیاد به آن توجه نمی کنند. بنا بر این خودشان …. اند، فکر می کنند، بینندگان و یا مجری برنامه هم همین طور مانند خودشان …. هستند.

برای قشر جوان فرق نمی کند عرب باشد یا پاکستانی، ایرانی و غیره ببرکت دجیتال همه تقریبا به اندازه هم از جهان متمدن و آزاد مطلع اند و می دانند ازشرایط متمدن بودن، دروغ نگفتن وظاهر سازی نکردن است. بهمین دلیل برای خانم ریهام سعید، کاملاتعجب آور بود که این آقای بدری روحانی اسلامی، در جلو دوربین از او می خواهد که روسری را بپوشد. اما در بیرون از استودیو، نه!! اگر دیدن زن نا محرم حرام است و معصیت دارد، بنابراین نباید فرقی بکند در استودیو یا درمقابل دوربین! چرا این آقای روحانی برآن درمقابل دوربین اصرار می ورزید، برای خانم ریهام سعید حیرت انگیز بود! بدون شک برای بینندگان محترم نیزاین تعجب، وجود دارد! من بخشی از ترجمه گزارش درباره این مصاحبه را در اینجا می آورم که این ادعا بیشتر روشن شود.”ریهام سعید، مجری شبکه تلوزیونی النهار مصر، درمواجه با درخواست شیخ یوسف بدری (گفت‌ و‌گو شونده) که حجاب داشتن مجری را درحین گفت‌ و گو اجبار می‌ کرد، تعجب کرد. برای ریهام سعید این مسأله قابل قبول نبودکه شیخ بدری به زن بدون حجاب نگاه می‌کند وتنها در مقابل دوربین اززن درخواست حجاب دارد”. این عمل آقای بدری روحانی اسلامی، مفهومی جز عوامفریبی و ظاهر سازی چیز دیگری ندارد. برای نه فقط این دختر جوان، گوینده تلویزیون، بلکه برای همه ی دختران مسلمان این رفتار شیخ بدری جای سئوال دارد که چرا جلو دور بین باید یک خانم محجبه باشد اما درخارج از استودیو و فیلم نباشد و یاتحمل شود! آیا جز عوامفریبی پاسخ دگری برای این پرسش درست درباره تأکید شیخ بدری وجود دارد؟ حالا خیلی ازتوجیه گران بظاهر اسلامی در بحثهای دو جانبه و یا چند جانبه خواهند گفت: آنها شیخ یوسف بدری را قبول ندارند وافکار اورا رد می کنند. اما درعین حال دربرابر این جنجال تلویزیونی اکثرا سکوت می کنند وهیچ عکس العملی درملاء عام نشان نمی دهند. همان طور که اکثر درمورد اعمال جنایت کارانه القاعده هیچ عکس العمل منفی و یا مقاومتی نشان ندادند.

هایدلبرگ، آلمان فدرال 13.5.2013

دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

http://sepidedam.com/12494