سیاست در تضاد و تناقص جمهوری اسلامی در داخل و خارج ازایران. مجید الیاسی

فکری کە در همە مواقع انسان را بە خود مشغول می کند سیاست مەآلود و نامفهوم جمهوری اسلامی میباشد بە عبارتی واضح  سیاستی نامنطق و توخالی و توام بافریب . زمانی کە  جمهوری اسلامی  می خواهد با کشورهای بین المللی فصل نوینی از دوستی و صلح را آغاز کند و حتی با بعضی از کشورها کە تا بە حال روابط دیپلماتیک  نداشتە می خواهند روابط برقرار کنند یا باهم  گفتگو کنند،ضروری بود در همە ابعاد و زمینەها ژست دمکراسی اعلام می کرد و مانند یک رژیم  دمکرات خود را نشان می داد ،چە در  داخل ایران  و چە در سطح بین المللی، اما بر خلاف این واقعیت و منطق، جمهوری اسلامی سیاست  در تضادی را در پیش گرفت وچهرە واقعی خود  نشان داد و در داخل ایران سیاست قتل و عام آزادیخواهان و روشنفکران، ناراضیان سیاسی ، فعالین سیاسی و طیفهای مختلف جامعە را در پیش گرفت. نکتە قابل پرسش و تعجب بر انگیزی است کە چرا جمهوری اسلامی در این موقع موج اعدامهای گروهی در پیش گرفتە است و فکر هر انسانی را مشغول می کند و کمی بیندیشد کە موج اعدامهای گروهی چرا در این زمان  دوبارە  شتاب گرفتە است؟ اکثر ما تاریخ پر از فراز و نشیب  زمامداری جمهوری اسلامی  را با چشمهای خود مشاهدە کردەایم  و خاطرات تلخ و ناگوار از آن سیستم خود کامە و قرون وسطائی داریم، ماشین سرکوب و آدمکشی نظام جمهوری اسلامی لحظەای توقف نداشتە است . اکنون تنها چیزی کە جای سوأل باقی می ماند این است کە چرا رژیم جمهوری اسلامی در حالی کە با  کشورهای غربی در گفتگو و یک پروژە صلح پایدار می باشد، اما در داخل ایران فضا ،حکایت از چیزی دیگر دارد و آن فصای رعب و وحشت و موج گستردە اعدامها در خیابانهای ایران  می باشد، موجی گستردە از اعدامها کە یقە آزادیخواهان اعم از همە ملتهای ایران را گرفتە است. علت آن را در دو زاویە می توانینم بررسی کنیم ،١: سو استفادە رژیم جمهوری اسلامی از کشورهای غربی و فریب آنها،٢ سهل انگاری کشورهای غربی در مقابل  رژیم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی این فرصتها را طلایی می داند و از این راە می خواهد پیامهای بە  ملتهای  داخل ایران ارسال کند و از طریق این پیام  بە مردم هشدار می دهد کە رژیم  هنوز در اوج قدرت می باشد گر چە ظاهرأ جمهوری اسلامی در یک مرحلە در مقابل کشورهای غربی عقب نشینی کردە است این بە معنای استراژیک نیست این بە معنای تاک تیک می باشد این تنها یک گام بە عقب می باشد، اما احتمال دارد مدتی دیگر  گامهای بە جلو داشتە باشیم، جمهوری اسلامی می خواهد این پیام بە ملتهای ایران، آزادی خواهان ایرانی، بە آن طیف از فعالین سیاسی کە روابط  ایران و نزدیکی با کشورهای اروپایی را زیر  نظر دارند و این روابط و نزدیکی را غنیمت می شمارند کە مسئلە جنجال برانگیز حقوق بشر را دوبارە روی میز مذاکرە قرار بگیرد. این پیام جمهوری اسلامی بە همە آنهاست کە هیچ موقع توی این فکر و خیال نباسند کە رژیم ضعیف شدە است و بدوی هیچ چون و چرایی بە خواستەهای شماها تن می دهد، باضافە اینکە ما هنوز در اوج قدرت و سکان دار همە تصمیم گیریها هستیم، از طرفی دیگر جهموری اسلامی خوب می داند کە اکنون  کشورهای اروپایی سرگرم کیس اتمی ایران هستند و همە  فکرشان را روی همان برنامەی اتمی متمرکز کردەاند، و همە ما نیز کم و بیش تاریخ پر و پیچ و خم سیاست  کشورهای اروپایی در قبال کشورهای خاورمیانە را می دانیم ، خرید و فروش  و اقتصاد بازرگانی  و مسابقە فروش تسلیحات نظامی و حتی فروش تسلیحات مرگبار شیمیائی برای آنها بر همە چیز  اهمیت و اولویت دارد ومسئلە رسیدگی بە حقوق بشر  برای آنها از چندان اهمیتی بر خوردار نیست و در آیندە نیز نخواهد بود. جمهوری اسلامی از این فرصت طلائی پیش آمدە نهایت استفادە را غنیمت می شمارد و  اکنو ن وقت آن رسیدە کە تسویە حسابی با  ناراضیان سیاسی از همە طیفهای مختلف جامعە و آن خواستەهای مشروع جامعە کە گروهی از فعالین آن را سازماندهی می کنند و بە حد انفجار رسیدە است بکند و آنها را بی رحمانە قتل و عام و غلتان خون نماید. بە عبارتی دیگر و همسو اکنون  کشورهای اتحادیە اروپا و باضافە کشوری همچون امریکا مست و سرخوش پیروزی غلبە  بر ایران هستند کە ایران را بە زانو درآوردەاند ، اما از طرف رقیب آنها  یعنی جمهوری اسلامی قافلە بە همین سادگیها ختم نمی شود، ایران بە همی سادگیها تن بە خواستە آنها نمی دهد، بنا براین  تمام ناظرین سیاسی و تحلیگران بر این باورند کە ایران از این تفاهم نامە یا قراداد چند جانبە عقب نشینی می کند یا مفاد آن را بە درستی اجراء انجام  نمی دهد یا خللهای یا موانعی پیش روی آن  ایجاد میکند. حتی در همین مدت کوتاە بارها  چندین  مقام سیاسی و امنیتی رژیم  جمهوری اسلامی آنرا پنهان نکردند و گفتند کە این یک کاغذ می باشد ما هر موقع بخواهیم ملتزم  بە آن نیستیم و این تنها یک پیمان نامە نیست و این تنها یک کاغذ می باشد. و هم اکنون امریکا و اروپا بر این متفق قول و هم نظرند  کە مثلأ باراک اوباما برای مصرف داخلی خود و همفکرانش، وکشورهای اروپایی هم می خواهند این جوری وانمود و تصویق کنند کە این یک موفقیت بزرگ برای ماست کە آنرا انجام دادیم و این ما بودیم کە ایران را بە زانو در آوردیم ، بنابر این هم امریکا و اروپا در این زمان چشمشان بر این دوختەاند کە زودتر این تفاهم نامە مراحل پایانی خود طی کند هر چند کە اگر کم و کسری هم داشتە باشد. اما رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی خیلی وقت  تعبیر اینها را خواندە است و می داند کە کشورهای غربی گوششان در برابر مسئلە حقوق بشر کر و چشمشان نابینا می باشد، چرا کە اکنون فرصت خوبی است کە قتل و عام را بدون تلف وقت انجام دهد و برای مدتی از  فضای جامعە ایران را آرام کند و دیگر صدای آزادیخواهان و فعالین سیاسی را خفە کردە است و هم پیام سیاسی جمهوری اسلامی مبنی بر قدرت و سرکوب بی رحمانە زودتر بە ملتهای  داخل ایران می رسد و بر این مبنا دیگر ملتهای داخل ایران ضعیفتر می شوند  و بر این نظر ملتها چنین وانمود میکنند کە بلی رژیم قدرت زیادی دارد و از سرکوب و اعدام دست نگە نمی دارد. چرا کە من بر این باورم کە زمان و موقعیت این موج گستردە اعدامها مهم است زمان آن مهم برای رژیم بسیار مهم  است، در واقع جمهوری اسلامی از مستی و سر خوشی کشورهای اروپایی سواستفادە می کند و از زاویە دیگر سهل انگاری کشورهای نامبردە در برابر وضعیت اسفناک و بحرانی حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از اولین روزهای رسیدن بە قدرت و حاکمیت تا کنون از حربە اعدام، ترور، شکنجە، آشوب ، حذف ناراضیان سیاسی، جو رعب و وحشت در جامعە ایران  استفادە کردە است . ترور یا اعدام  ابزاری است از دید ولایت فقیە برای جابجائی فرمان خدا، اما بر خلاف این واقعیت ، چنین اهرمهای تنها برای بقای نظام و سردمداران و باندهای مافیائی درون حاکمیت می باشد. بر خلاف آن همە قول و قراریکە دولت بنفش و اعتدالگرای آقای روحانی در قبال آزادی زندانیان و کاستن از موج اعدامها بە مردم دادە بود نە اینکە موج اعدامها کم نشد بلکە افزایش چشمگیری از خود نشان داد و این هم نوعی فریب دادن مردم  بود . ما اگر نگاهی کوتاە  و تخمینی بە دولت کنونی روحانی ودولت پیشین کە احمدی نژاد رئیس جمهور بود، وما دولت احمدی نژاد را یک دولت تندرو و محافظەکار می دانستیم و ما اگر یک تخمین ویک میزانیە اعدامها داشتە باشیم ، تنها در همین مدت کوتاە کە روحانی بە ریاست جمهوری رسید ما ٤٥٠ انسان بی گناە را می بینیم کە از طرف رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدەاند و یعنی بر طبق هیج آمار و ارقام بە هیچ عنوان قابل مقایسە نیست با دولت گذشتە کە محافظەکارها سر کار بودند.

بە امید سرنگونی رژیم فاشیستی جهوری اسلامی و روی کار آمدن یک رژیم سکولار و مردمی.