اقای ظریف ما تروریست هستیم یاشما ؟!!!! جلیل آزادیخواە

اکثریت مطلق مردم و دولت های جهان رژیم ایران را بە خوبی میشناسند .نهادی جیهانی در دنیای کنونی نیست ، از اقتصادی وسیاسی وفرهنگی تا سربازی واجتماعی و غیرە کە ، لااقل بیش ازیک بار در ان رژیم ایران بەعلت نقص حقوق بشر وکارهای تروریستی وقانون شکنانە محکوم نگردیدە باشد .

کارنامە ضد اخلاقی وانسانی رژیم در دو سطح داخلی وخارجی هیچ ابهامی را برای نهادهای بین المللی باقی نگذاشتە کە ساختار و بنیادهای نظری وفکری این رژیم بر مبنای ترور ،قتل ،اعدام ،تعدی وتجاوز بنا نهاد شدە است . بحران های منطقەای وجیهانی ، قدرت یابی نیروهای واپسگراو اوجگیری نیروهای تروریست فرقە گرای مذهبی ،با پول وامکانات ایران . پناه دادند نیروهای القاعد ، پرورش نیروهای جند الاسلام و انصار سنە و سلفی های کرد اقلیم کردستان در خاک ایران و، وجود پادگانهای انها  در عمق خاک ایران وتجهیز و اموزش این نیروها کمترین کاری است کە رژیم ایران در سال های اخیر و متوالی انرا انجام دادە است ومیدهد .

تقویت وبازسازی وتا بیخ دندان مسلح کردن حزب اللە لبنان وبە حاشیە راندن دولت قانونی این کشور و دمیدن روح فرقە گرای و ، تفرقە شیعە وسنی در لبنان و ،همە کشورهای اسلامی مجهزکردن نیروهای نظامی حماس بە اسلحە پیشرفتە ، اخلادر صلح اسرائیل و مردم ستمدیدە فلسطین ، دشمنی با سازمان ازادیبخش فلسطین وایجاد شکاف وجنگ داخلی میان نیروهای فلسطین ، دخالت منفی در کشورهای افغانستان ،عراق ، لبنان ، سوریە . دفاع از رژیم دیکتاتور مردم کش سوریە وشرکت در قاتل عام مردم بی دفاع سوریە و نیروهای انقلابی و مردم بپاخاستە این کشور .

ترور دهاو صدها فعال سیاسی و مخالف رژیم در کشورهای اوروپا  و کوشش برای ترور در داخل امریکا . هم سوی با کشورهای دیکتاتور امریکای لاتین . بمب گذاری در بخش بزرگی از کشورهای جهان ، در برهەای از تاریخ محاصرە اقتصادی کردستان جنوبی وایجاد بلوا و اشوب و اعزام تیم های تروریست بە کردستان وترور بیش از ٤٠٠ نفر از مخالفین رژیم درمیان کردهای مخالف رژیم مستقر در کردستان وترور دو دبیرکل حزب دمکرات کردستان زندە یادان  دکتر عبدالرحمان قاسملو ودکتر صادق شرفکندی . جهانیان هنوز احکام میکونوس را فراموش نکردەاند و رسوائی رژیم و ترورهای مقدس کە بەراە انداختە بود هنوز در یاد وحافظە مردم ماندە است .

در داخل کشور این رژیم بی مهابا ژینو ساید سفید و فرهنگی وژینوساید سربازی و نظامی را علیە مردم کرد راه انداختە است . ویرانکردن جغرافیای انسانی وفرهنگی  استان کرماشان و ایلام ومناطق کردستان اذربایجان . قتل وعام و نسل کشی مردم کردو بە تاراج بردن و غارت سرمایەهای کردستان .نابودی همە معادن کردستان .اعدام در ملا عام  تبلیغ مرگ و کشتار و تعدی اشکار . کشاردست جمعی مردم روستاهای قارنا ، قلاتان ، اندرقاش ، کە یاد اور کفر قاسم و دیر یاسین و صبراو شاتیلا است .

جنایت سال ٦٧ و اباد کردن خاوران  وکشتار مستمر ٢٠ سالە در کردستان . وجود دها خاوران درکردستان . فتوای جهاد علیە مردم کرد و یورش سربازی ٢٨ مرداد .دادگاهای انقلاب کە ننگ بشریت هستند ، تجاوز بە دختران زندانی باکرە و سپس اعدام . تجاوز سستماتیک بە زندانیان و زندانیان کهریزک کە بخشی از انها خود از بدنە رژیم بودن . جنایت سال ٨٨ ،زیر پا نهادن کلیە قوانین بین المللی وفساد اقتصادی دزدی رشو  و رانت  و باندها ی مافیائی . جناب ظریف من تنهای توان بازگوئی جنایت ازشمار بدر شما وهمکارانت را ندارم اما باید بدانی تو از درون این گفتمان گندیدە امدی ومیراتگر این دیسکورس هستی و خود نیز بلاشک از تقویت کنندگان و حافزان این ساختار و رژیم  هستی  .بشریت امروز و جهان مدرن باید وجدان اجتماعیش مریض باشد کە بە شما و رژیم شما اجازە میدهد کە شما از ترور و تروریست سخن  بگوئید . جناب ظریف داعش شاگرد کودن شماو گفتمان سیاسی فرهنگی شما است . با دقتی نە چندان عمیق در رفتار شناسی داعش کل رفتار سی وچند سالە شما و کارکردتان  باکمی حرکت ناشیانە در داعش دیدە میشود و باز تولید گردیدەاست  ، شما ها سرمشق این دد ان  بودی .

اقای ظریف اکنون  باید گفت ما تروریست هستیم  یا شما اقای ظریف ؟!!!!