دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کوردستان

دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کوردستان از دیرباز شعار حزب دیموکرات و ملت کورد در ایران بودە است کە قاضی محمد و دکتر قاسملو بنیان گزاران این تئوری و عملکرد در اندیشە و رفتار و ساختارهای اجتماعی و حزبی بودەاند.

اساسا چرا دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کوردستان؟

در اصل ملت و سرزمین کورد و کوردستان در قرارداد سایسپیکو بین چهار دولت و کشور تقسیم گردیدند و از آن وقت بە بعد تغییر در فرهنگ و زبان و اداب و رسوم و انواع تهاجمات بر علیە ملت و سرزمین کورد و کوردستان شروع گردیدە است.

ملت کورد در هر چهار پارچە زمانی میتواند روی خوشی و آرامش را بە خود ببیند کە دولتها و سرزمینهای کە در آن واقع گردیدەاند قوانین و ساختار و نهاد و بافت های حکومتی و سرزمینی بر اساس خواست تمام ملتهای آن سرزمینها شکل گرفتە باشند و براساس حق و سهم خواهی برای تمامی ملت های آن سرزمین باشد

ما در بخش روژهڵات کوردستان واقع در کشور ایران ؛ چند ملل دیگر نیز با ما در سرزمین ایران زندگی می نمایند کە آرامش و امنیت و رفاە در ایران نیازمند و مسلتزم در نظر گرفتن تمام حقوق اساسی و بنیادین این ملتها ( فارس و تورک و کورد و بلوچ و عرب و گیلک و لرو) میباشد.

زمانی در ایران مردم روی آرامش و دیموکراسی و حقوق بشر را لمس و در حقیقت خواهند دید کە تمامی ملتهای واقع در ایران بتوانند بصورت مشترک و بر اساس رعایت و مصالح همەی اقوام، قانون فدرال را برای همە بخشهای سرزمینی کورد و لر و بلوچ و فارس و عرب و .. تعبیە و تعیین نمایند.

زمانی ملت های ایران روی دیموکراسی و حقوق بشر و دیگر حقوق را بە خود خواهند دید کە از تمامی اندیشە ها و عقاید در تدوین قانون اساسی بهرە ببرند.

آرامش و امنیت در ایران نیازمند کار و فعالیت سیاسی و فرهنگی در ساختار و زیربناهای اجتماعی و اندیشە و ذهن تمامی اقوام ایران است.

با احترام و سپاس
عمران نیک دوست
2021.01.03