ويار خون. فتحى ميرزائيان

اى وارثان كاخ جماران و
چاه جمكران!
بيست و دوم تير را
در وين بياد داريد؟

روزى كه ايده پليدتان
آبستن خلافت و قدرت بود؟
آنروز ويارِ
خون كبوتر صلح و
پروانه هاى عاشق داشتيد!
خونشان آشاميديد!
تا چشمان كودكِ
وليعهدِ خلافتتان كج نباشد؟
هان!!
بترسيد از روزى كه
شاخك يك پروانه
با تئورى دكتر قاسملو
شكمِ نهنگ پوستِ مكتبتان را
پاره كند و لاجرم
قضات عروس اروپا
از خواب سنگينِ
بى وجدانى بر خيزند و
شاگردان قاسملو
بساط رماليتان را برچينند!
آنگاه تاريخ فرزند ناخلفِ
خوكامگيتان را
ملعون ابن ظالم نام خواهد نهاد.
فتحى ميرزائيان