باز هم توهین به حدود یک میلیارد و نیم مسلمان، بهانه ای برای توجیه گری!

ویدئو آخر به زمانی کوردیه
من اخیرا یک ویدئو سخنرانی، به زبان کوردی ازمریوان حلبجه ای، مطلع کرد وگویا مقیم اروپا، درباره “سوکایه تی” یاتوهین به یک میلیارد ونیم مسلمان رادیدم وشنیدم. این توهین به عقاید، تکیه کلام لیبرالهای بطاهر مسلمان شده که خیلی محافظه کارانه برخورد می کنند. توهین به یک میلیارد بالا تر مسلمان را من بارها از زبان آن ها شنیده ام. آنهائی که با دندان شیشه آبجو را باز می کنند اما از خوردن گوشت خوک امتناع می ورزند و می گویند که مسلمان اند. انسان تا دهان باز می کند، و انتقادی ازاسلام مطرح شود، دقیق اینان می گویند: به عقاید دگران باید احترام گذاشت! درحقیقت درست گفته اند که به عقاید واستدلال دیگران باید احترام گذاشت. اما درحقیقت انسان نمی تواند بعقاید منسوخی، مانند عقاید فاشیستها و ناسیونالیستهای برتری طلب ونئونازی ها ویا برده داری و یا دراصل نظریه زن بعنوان وسیله خوشگذرانی دانستن و نظیر این ها که این آخریها درقرآن مجید آمده است، احترام بگذارد. بهرحال من حیفم آمدکه فارسی خوانان ازمحتوای این سخنرانی محروم بمانند. بهمین دلیل سعی می کنم مفهوم آنرا بصورت این مقاله کوتاه به زبان فارسی منتشر کنم. اگر چه من قبلا مطلبی مستند در مورد توهین به عنوان توجیه گری در اسلام نوشته بودم، ولی در آن کمترین اشاره به قرآن مجیدشده بود. درهرصورت مریوان حلبجه ای، دراین بحث، استناد به قرآن کرده ودیگر راه در روی، باقی نگذاشته است وبدین وسیله، نمی توان برایش توجیه گری یافت. زیرا او همه ی راه هارا بسته ومستقیم به قرآن مجید و دیگر نوشته های معتبر دینی رجوع داده وگفته است که قرآن را خود بخوانید و ببینید چه کسی توهین کرده؟ آیا ما به باور مندان مسلمان توهین می کنیم که واقعیت را می نویسیم و در آنجائیکه انتقاد وارد است، انتقاد می کنیم یا الله وپیامبر به وسیله ی قرآن بمخلوقات کافر (منظور یهودیان ومسیحیان اند) که آنها فقط می پرسیده وکورکورانه اسلام نمی آوردند، توهین می کنند؟! بطوری که مریوان حلبجه ای می گوید: “نخست باید مفهوم توهین را بفهمیم وهر انتقاد وواقعیت را توهین ندانیم. درواقع چون اکثر مردم کتب“مقدس” رانخوانده واصلا فکر نمی کنند که چنین چیزی دراین کتب باشد، لذا نخست آن را توهین می دانند و بهمین دلیل می گویند، باید به عقاید دیگران توهین نکرد. مریوان حلبجه ای می گوید، درهر جائیکه انتقادی از اسلام کرده باشیم، با تهدید و کشتن و غیره رو برو هستیم و تازه لیبرالهای، بظاهر باور مند، به اسلام خیلی نرم تر از متعصبین بر خورد می کنند و تهدید به کشتن نمی کنند. اگر در اکثر بحث ها، دهان به انتقاد از اسلام بگشائید یا به واقعیت در قرآن اشاره کرده و یا پرسشی مطرح کنید، آنها با لحن نرمتری می گویند: این توهین به یک میلیارد ونیم مسلمان است”. نقل به معنی! همانطورکه ذکر شد، مطمئنا اگرکتب“مقدس”را این لیبرالهای بظاهر مسلمان بخوانند، ازخود خواهند پرسیدکه آن یک میلیارد و نیم مسلمان، اگر عادلانه قضاوت کنیم، مانند خود من که تاکنون هیچ اطلاع دقیقی از این کتب مقدس نداشتم. آنهائی که اطلاع دارند و بازهم به آن باوردارند بدون شک منافع خاصی در آن نصیبشان می شود و غیره و الی این مطالب طرح شده توهین نیست، بلکه در خود این کتب“مقدس”آمده است! برای مثال در میان این لیبرالهای فرصت طلب افرادی داریم، آنطور که ذکر شد، کاملا می فهمند. اما باید مسلمان بودن خود را نشان دهند، مانند قاضی صلواتی و امثال که مهره هائی بیش نیستند واین را آخوندها بخوبی می دانند. منتهادم نمی زنند، چون به آدمهای بظاهرتابع مطلق نیاز دارند. پس آنهاتابع اند و فقط امضاء می کنند. آقای قاضی صلواتی و امثال نمی دانند که چه فاجعه ای درجامعه بوجود می آورند، برای اینکه فقط خود راحت باشند. بهرحال آنها فقط جنایت را امضاء می کنند و الی تصمیمها جای دیگر گرفته می شود و بصورت نامه های محرمانه روی میز کار تابعین می گذارند. من برای این ادعا سند انکار ناپذیر دارم و بهیچ وجه توهین نمی کنم و تهمت هم نمی زنم. مانند آکام نیوز یکی ازارگانهائی که رژیم را تأیید می کند و نگارنده راتهمت باران کرده است. چیزی که باید بدانیم این است که شغل خبررسانی مقدس است و یک خبرنگار باید مسایل اخلاقی رارعایت کند که این هم میهنان رعایت نمی کنند وبرای ازمیدان بدر کردن مخالف سیستم، اورا ترور شخصیت وتهمت باران می کنند. من ازجانب خود اطمینان دارم این تهمت ها واقعا تهمتند که زده شده اند و اصلا بی اساس اند.
همانطور که دربالا اشاره شد، مریوان حلبجه ای از خود می پرسد که چه کسی به کی توهین می کند؟ اومثال قرآنی می آورد که درسوره الجمعه، آیه 5 آمده است: “وصف حال آنان که تحمل (علم) تورات کرده و خلاف آن عمل نمودند درمثل بحماری ماند که بار کتاب ها بر پشت کشد (و از آن هیچ نفهمد وبهره نبرد)آری قومی که مثل حالشان اینست که آیات خدارا تکذیب کردند بسیارمردم ستم کار بدی هستند و خدا هرگز (براه سعادت) ستمکاران را رهبری نخواهد کرد”. درهرحال ما اگر امروز تورات را بخوانیم، ملاحظه خواهیم کرد، چیزی که در آن نیست علم است. پس مردم یهود کارنیکی کرده که بدستورات تورات عمل نکرده اند وباصطلاح قرآن،“حمار وستمکار”مانده اند. بعلاوه اگرخدای محمد عادل بوده وهمه بندگان خودرا دوست داشته و دارد، پس چرا این ستمکاران را آفریده است؟ که از رهبری آنها به راه سعادت سر باز زند؟ به عقیده محققین وصاحب نظران این کارفقط از خدایان سادیستی بعمل می آید که ازشکنجه وتنبیه مخلوقات خود لذت می برند! مریوان حلبجه ای درباره توهین به درستی رو به مسلمانان جهان می گوید: “اگر ما این پرسش رابر گردانیم و بشما بگوئیم که چون شما نیمی از انسانها یعنی زنان را ناقص العقل می دانید و بر برده داری صحه می گذارید، پس شماحمار وحیوانید، آیا ناراحت نمی شوید هنگامیکه این رابشنوید؟ من 15 جلدکتاب نوشته ام و شما اگر آنهارا فقط ورق بزنید، درهیچ جائی یک واژه توهین آمیز، مانند سوره القلم آیه 13 که می گوید: “با این همه(عیب باز) متکبرند وخشن با آنکه حرامزاده وبی اصل ونسبند”، نمی یابید. من درکتابهایم جملات بازاری بکار نبرده ام”. بنابراین درقرآن مجید بالا ترین توهینها، به کافران شده است. ازقبیل حرامزاده یعنی مادرت هرزه بوده وپدرت معلوم نیست کی بوده! یاخر وسگ و امثال. ما اگر بادقت مطالعه کنیم، خواهیم دید، سراپای قرآن مجید تهدید و توهین است به کافران و یا رابطه پیامبر بازنان وجهاد برای اسلام و یاعلیه بی دینان که بازور به اسلام برگرداندن، بوده است. یا آن کسانی که سربندگی به اسلام فرود نمی آورند، باید بقتل برسند. درمورد زنان باید گفت: که عملا دردادگاه دوشاهد زن برابر یک شاهد مرد است. سوره البقره آیه 282 یا در مورد ارث که زنان نصف مردان ارث می برند. سوره النساء آیات 11 و 176، و در مورد بر تری مرد بر زن، همان سوره آیه 34. حالا بگذریم از این که در همین قرآن مجید آمده است، دست و پای دزدان را ببرید و قصاص کنید. ن.ک. به قرآن مجید سوره مائده، آیات 33 و 38 و 45 و یا هرکسی که اسلام نیاورد اورا کافر دانسته وبکشید. سوره البقره آیه 191 گوید: “هر جا مشرکان را دریافتید به قتل رسانید و از شهرهاشان برانید چنانکه آنان شمارا از وطن آواره کردند و فتنه گری که آن ها کنند سخت تر و فسادش بیشتر از جنگ است و در مسجد حرام با آنها قتال مکنید مگر آنکه پیش دستی کنند دراینصورت رواست که در حرم آنها را به قتل رسانید این است کیفر کافران”.
وبنا به آیه 176 سوره الاعراف، کافران مانند سگ اند: “و اگرما به مشیت نافذ خود می خواستیم به آن آیات اورارفعت مقام می بخشیدیم لیکن اوبه زمین فرو ماند وپیرو هوای نفس گردید دراین صورت مثل او وحکایت حال او بسگی ماند که اگر ازاو تعقیب کنی ویا اورا بحال خود واگذاری به عوعو زبان کشد (یعنی چنین کسی که از روی علم و پس از اتمام حجت بهوای نفس میل کند ازاندیشه های زشت خویش درعذاب شقاوتست) ای رسول ما این است مثل مردمی که آیات خدا را بعد ازعلم به آن تکذیب کردند. این حکایت بخلق بگو باشد (که برای نجات خود) بفکر آیند”. نجات ازچه؟! تازه خدا آنهارا باسگ مقایسه می کند و آنهارا منحرف می داند که آیات خدارا تکذیب می کنند. بهرحال اینها اوایل قضیه هستند. قرآن مجید پر است از این توهین ها، در سوره التوبه آیات 28 و 29 گوید کسانی که به اسلام نگروند نجس اند و آنها را باید بقتل رساند! درباره نجس بودن درقرآن مجید آمده است: “ای کسانیکه ایمان آورده اید محققا بدانید که مشرکان نجس وپلیدند وبعد ازاین سال(که عهدشان بپایان می رسد) نباید قدم بمسجد الحرام گذارند و اگر در اثر دور شدن تجارت و ثروت آنها از شما از فقیر می ترسید (نترسید) که خدا شما را بفضل و رحمت خود از خلق که ازمشرکان بی نیازخواهد کرد که او (بحوائج شما) داناست (و باحسان بندگان مؤمن) در کمال عنایت و حکمت است”. امروزجوانان ما می بینند که بدون تولیدات دنیای“کفر” نمی توانند زندگی کنند وخود درجهان اسلام نمی توانند خودکفا باشند، مگراینکه درقرن 21، مانند زمان پیامبر اسلام زندگی کنند. پیامبر خودش خوب میدانسته که اقتصاد ما بستگی به“جهان کفر”داشته است. بهمین دلیل، اگر مردم با“کافران” قطع رابطه کنند از فقر و بدبختی ترسیده اند. لذا آنها را آرام نگهداشته که از فقر نترسند. در قرآن مجید، سوره فوق مؤمنان رادلداری می دهند که نترسند، خدا یاور آن ها است. در مورد قتل کافران در آیه 29 همان سوره آورده شده: “(ای اهل ایمام) با هر که ازاهل کتاب (یهود و نصاری) ایمان بخدا و روز قیامت نیآورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و بدین حق (وآئین اسلام) نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که باذلت وتواضع باسلام جزیه دهند”. منهم مثل مریوان حلبجه ایها توصیه می کنم که حتما باید قرآن مجیدرا به  زبانی که تسلط برآن دارید بخوانید وگوش بحرف ملاها ندهید. من هیچ تفسیر و توجیه گری را قبول ندارم و این را دکان می دانم و می خواهم کمی بخود زحمت دهیم وخودرا با استدلال ودرک درست نه توجیه گری، قانع کنیم. توصیه مریوان حلبجه ای و بنده رافراموش نفرمائید. حتما قرآن کتاب“مقدس”رابخوانید. من با آگاهی تمام می گویم، این شیوه تقاضا برای خود من خطرناک است. چون هیچکدام ازملاهائی که قرآن راخوانده اند و می دانند چه در آن نوشته شده، این توصیه را زیاد خوشایند نمی بینند. اگر قادر باشند گوینده این توصیه را خفه می کنند. من برای آن دسته از عزیزان کردی که فارسی نمی خوانند، عین ویدئو مریوان حلبجه ای را به زبان کردی می آورم که گوش بدهند.
https://www.facebook.com/M.Halabjaiy/videos/944194285646246/
مریوان حلبجه ای بحث در مورد توهین به یک میلیارد و نیم مسلمان زاده در جهان!!

هایدلبرگ، آلمان فدرال 21. مارس 2016                                               دکتر گلمراد مرادی