به جرم “تجزیه طلبی و عضویت در یک سازمان سیاسی محکوم به اعدام ”

این، کمال بی شرمی است، اگر رامین جوان بجرم عقاید سیاسی اش اعدام شود. یا اصلا هر جرمی داشته باشد، اورا اعدام کنند، نهایت بی مروتی است.

همین نشریه آکام نیوزارگان دروغ پردازی جمهوری اسلامی درکردستان ازکاهی کوهی می سازد ومبلغ دروغهای شاخ داراست. در رابطه با اعدام به ناحق رامین واعتراض مردمان جهان، تمام دستگاه جمهوری اسلامی ایران بوحشت افتاده و به این آکام نیوز دستور داده چیزی از خود علیه معترضین بنویسد. بنا بر این او جملات زیر را برای آرام کردن مردمان ملیتهای ایران نوشته است، البته کم ترین روشن فکر این مطلب را می خواند، ولی برای ثبت در یک جائی نوشته می شود: “خانواده های “قربانیان ترور” طی بیانیه ای از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در خواست نموده اند، در اجرای حکم رامین حسین پناهی از تروریست های کومله (!)، تحت تاثیر فضای سازی(فضا سازی) رسانه های وابسته به جریانات تجزیه طلب و مسلح قرار نگرفته ومصلحت اندیشی ننمایند و حکم نامبرده را دراسرع وقت اجرا نمایند”. اولا به راستگوئی آن شک واین یک بلوف است، زیرا بدون سندی آنرا آورده است. دوما خانواده قربانیان اگر باشند چنین بیانیه ای را نمی نویسند، برای آن که باور دارند اگررامین اعدام شود، قربانیان آن ها زنده خواهند شد؟ لذا اغلب انتقامجو نیستند و قوانین چشم به جای چشم یهودیت و قصاص اسلام را نا دیده خواهند گرفت. بعلاوه رامین بی گناه هیچ کدام از این فربانیان را نکشته است. سوما این وحشت ازآنجا برمی خیزد، چونکه بی گناهی رامین حسین پناهی، از دید بین المللی ثابت شده، او فقط یک گناه کبیره شاید داشته باشد وآن احتمالا عضویت در کومله، دشمن جمهوری اسلامی است وبس! بنا بر این اگر رامین اعدام شود فقط بدلیل عضویت او در کومله است. این نشریه در ادامه، بنابه آن وحشت از فشار و صدای مردم درسطخ بین المللی و با اعدام رامین و دادن قربانی بیشتر، می نویسد:
“چندیست که شبکه های تلویزیونی ورسانه های وابسته به گروه های تجزیه طلب همچون پژاک،کومله،حدکا و… با هدف انحراف افکار عمومی و اثرگذاری برروند پرونده“رامین حسین پناهی” عضو مسلح گروه کومله، اقدام به فضاسازی و انتشار خبرهای بی اساس می کنند”. می بینیم نه فقط این نشر دروغ پرداز، بلکه تمام دستگاه جمهوری اسلامی بهر بهانه و ترفندی، می کوشند خودرا نجات دهند. برای آن ها مهم نیست اگربا اعدام رامین دههاجوان بیگناه دیگر کشته شود. مهم آنست که آنها درمسند قدرت بمانند و یا بعمر پلید خود بیافزایند. من بشخص درتعجبم نشریه ای که خودرا مستقل بداند، چه گونه در خدمت به این جنایتکاران در می آید که دروغ بگویند و همه را تجزیه طلب بخوانند؟! این
نوع رسانه ها هستند که برخی از مطبوعات را بی اعتبار و بی ارج می کنند تاجائی که دیگر روز نامه خوانان بهیچ نشریه ای باور نداشته باشند و همه را دروغ گو بنامند. شما ها اعتماد من، و هزاران مانند من را سلب کرده اید. من بشخص دیگر اگر مطبوعات شما بنویسند ماست سفید است، باورنمی کنم، زیرا به من علنا، تهمت زده اید که:“من ماهانه 2500 دلار ازعبدالله مهتدی، رهبر کومله، می گیرم”! در صورتی که اصلا اینطور نیست. اگر من برای پول و مقام زندگی می کردم، مانند خیلی از فرصت طلبان که امروزه در جمهوری جهل اسلامی، به نوائی رسیده اند، واقعا می توانستم همه کاره بشوم. چه بسا از شاگردان من پائین تر و آنهائی که نان را به نرخ روز می خورند، وزیر و وکیل واستادی دانشگاه وغیره شده اند. امامن آگاهانه نمی خواستم بهر قیمتی فقط زندگی کنم. زندگی بهرقیمت راشایسته هیچ انسانی نمی دانم. من ازجانب خودم اطمینان دارم، این تهمتی نابخشودنی است که به من زده شده. بعلاوه کومله اصلا پولی ندارد که به من ماهیانه 2500 دلار بدهد. مطمئنا اکثر مردمان ملیتهای ایران وبویژه کردها و آن هائیکه اهل مطالعه هستند، هرچه شمابنویسید، بحق خواهند گفت دروغ است. این تنها امید وآرزوی من و میلیونها انسان شریف است که روزی واقعیت مانند روز روشن، روگردد. آن گاه “سیه روی شود هرکه در او غش باشد”. آکام نیوز ارگان دروغ پردازی جمهوری اسلامی درکردستان ایران، در یک جائی و در میان خبرهای فوری با تیتر درشت می نویسد 8 نفربعد 11نفر ازپیشمرگه هارا کشته است اما فقط اسامی 6 نفررا بشرح زیرمی نویسد: 1- اسماعیل ایرانمنش 2 – عبدالسلام عبدی 3 – مهران طاهاپور 4 – سلیمان محمدزاده 5 – عبدالواحد سهرابی 6 – عثمان رمضانی. او هیچ نامی از 12نفر پاسدارکشته شده و 8 نفر زخمی نمی بردکه ازبیمارستان شهرارومیه، گزارش شده است. این نشریه دروغ پرداز، آن پیشمرگه های قهرمانیکه نمی خواسته زنده به دست دشمن بیافتند و بانارنجک جان عزیز خودرا فدای ملت کرد کرده اند، ازجمله کشته شدگان توسط پاسداران مزدور بحساب می آورند. البته اسامی شهدای پیشمرگه قهرمان که توسط فرماندهی آنان، دربیانیه ای دریک جنگ و در گیری نا برابر اعلام گردیده، در آنجا تأیید شده است و هیچ شکی در آن نیست. نام مقدس پیشمرگه ازخودش معلوم است، یعنی فدائی مردم و مدافع دمکراسی و آزادی ورهائی ازیوخ استعمار ومستبدان و دفاع ازتصمیم درباره سرنوشت ملت خویش که با دیگر ملیتها دارای حقوق برابر باشند. رهبران احزاب مورد تهمت به من توصیه کرده و می کنند که آکام نیوز را باید بی اهمیت دانست. اگر به گفته های این نشریه دروغپرداز اهمیت دهیم و به چرندیاتش پاسخ گوئیم، اولاحیف صرف وقت است برای پاسخ به این تهمتها. دوما او خودرا زیادمهم می پندارد که شخصیتی هجویاتش راخوانده است. در صورتی که آدمهای مهم وقت صرف خواندن این نشریه نمی کنند. بر عکس من براین باور هستم، اگر فقط یک نفر آنرا بخواند، بایدحقیقت برایش روشن شود و افشاء گری کند. دم نزدن حد اقل نزد آن یک نفر پاک دل و ساده، آن چرندیات را باور می کند. بنا براین باید واقعیت را نوشت و افشاء کرد. نکته ای که باید دراین مقاله به آن تکیه شود، اینست که درچنین نشریات جمهوری اسلامی زیاده ازحد بر واژه “تجزیه طلبی” تکیه می شود. مانند راستها و محافظه کاران فارسگرا و یا اولترا ناسیونالیستهای خارج نشین که خودرا مخالف رژیم جمهوری اسلامی نیز می دانند و خواهان مشت آهنین یا دیکتاتور بعدی باب میل خود نیزهستند، خواهد بود. جالب اینجا است که هیچکدام از این احزاب وسازمانهای نامبرده مانند حزب دمکرات کردسان ایران به دبیر کلی مصطفا هجری و یا سازمان کومله زحمتکشان به دبیر اولی عبدالله مهتدی دربرنامه احزاب خود، مسئله تجزیه طلبی را که حقی قانونی و دمکراتیک است، مطرح نکرده اند وبرروی آن تکیه دارندکه فدرالیسم یاحقوق برابربرای ملت خویش داشته باشند. طرح مسئله تجزیه طلبی و تأکید بر آن یک نوع عوامفریبی ونیرنگ ازجانب ناسیونالیستهای کوراست که در چهارچوب جمهوری اسلامی ایران و در بخشی از اپوزیسیون رخنه کرده اند. مسئله تجزیه طلبی، من بارها گفته ام؛ اولا، در یک سیستم دمکراتیک، مسئله جدائی یک امر طبیعی است و انسان از خود می پرسد، چرا اکثر ملتی که صدها سال در کنار ملت دیگر و در یک خاک و سر زمین مشترک زندگی کرده می خواهد یکمرتبه جدا شود؟! باید علل رایافت و برطرف کرد نه باتهمت “تجزیه طلبی” به رهبران احزاب و سازمان های سیاسی، البته اگر قصد عوامفریبی نباشد. چرا ملیتهای آلمانی و فرانسوی و ایتالیائی سویس نمی خواهند از هم جدا شوند؟ در مقالات پیشین در این باره قلم زده ام و همه عزیزان خواننده این نوشته، علل را بهتر از نگارنده می دانند اگر مشکلی وجود داشت، حتما محبت کنید و بنویسید.
دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com