پیویسته کورد ئامێز بۆ لینوکس بکاته‌وه‌ پشت له ویندۆز بکات. دڵشاد پەروانە

پیویسته کورد ئامێز بۆ لینوکس بکاتهوهپشت له ویندۆز بکات.  

بابەتەکە باس لەوە دەکات کە بۆ خهڵکی کورد باشترهلینوکس بهکاربێنن. بهکارهێنانی لینکوس له ههموو ڕوویهکهوهله ویندۆز باشتره‌. له ڕووی ماددی، لهڕووی سیاسی، ههروهها له ڕووی ئاسایشهوهکه زۆر گرنگه‌.

سەردەمی تەکنەلۆژیایه‌، تهنکنهلۆژیا دنیای تاک و کۆمهلی تهنیوه‌، چاوەڕێیپاشهکشێی تهکنهلۆژیا ناکرێ. کۆمپیۆتهر ، بهشێکهلهو ئامرازه گرنگانهیبهکاریان دێنین، له کۆمپیۆتهرهکانیش سیستهمی کارپێکردن زۆر گرنگه‌، ئهمڕۆبهداخهوهزۆربهی کورد و خهڵکی جیهانیش سیستهمی کارپێکردنی ویندۆزبهکاردێنن،  بهلام ئەم بابەتە چهند خاڵێکی بەهێز دەخاتە ڕوو بۆ کورد کەسیستەمی کارپێکردنی لینوکس لە جیاتی ویندۆز بهکاربێنن.  

کۆمپانیایی مایکرۆسۆفت خاوهن ملیارد ئهمهریکی،  به پارهی   خهڵکی ههژاریجیهان دهوڵهمهند بوو، کۆمپاناییهکی به سیاسهتکراوی بهرژهوهندی پهرست ولێدهری مافی کهمینهکانی جیهان، مایکرۆسۆفت یهکێکهلهو کۆمپانیا گهورانیجیهان، که لێدهری مافی کورده، ڕاستهمایکرۆسۆفت ڕاستهوخۆ و به ئاشکرابانگهشهی ئهوهناکهن، بهڵام شتهکان زۆر ئاشکران، دهتوانرێ چهندین کتێب لهوبارهیهبنووسرێ.

زیاتر له ٢٠ ساڵی خایاند بۆ مایکرۆسۆفت که زمانی کوردی بۆ سیستهمهکانیزیاد بکات، ئهویش به ناچاری و زۆر به کهم و کورتی ئهو کارهکرا.  مایکرۆسۆفتداهاتێکی زۆر باش لهو وڵاتانهوهرئهگرێ که کوردیان بهسهردا دابهشکراوه‌، باجی داهاتهکهشیان ئهدریتهڕژێمهکان، هیچ کاتێکیش پرسیار ناکهن چۆن و ئهوپارهیهبهچیی مهبهستێکهوهبهکاردێت، ئێمهلهوهدڵنیایین ڕژێمهکان بۆدروستکردنی زیندان  دروسکردنی چهک  بۆ کوشتنی کورد،  زۆر ڕوونه ئهوباجانهی لهکۆمپانیاکانی مایکرۆسۆفت دهسهندرێن بهچی ئامانجێکبهکاردههێندرێ، دڵنیام مایکرۆسۆفت ئهوهئهزانێ،  بهڵام  پهردهیهک ئهخهنهسهرچاویان بۆ ئهوهی شتهکان نهبینن.

به ههر شێوهیهک، ویندۆز دهبێ له بازار بکڕدرێ، پارهیهکی زۆری ئهوێ، پاشانئهبێت بۆ زۆر له پڕۆگرامهکان پارهبدهیت، بهردهوام ههتا واز له ویندۆز نههێنیتبهردهوام دهبیت له خزمهتی کۆمپانیای مایکرۆسۆفت، دۆستی داگیرکهر ودووژمنی چهوساوهکان.

ههڵهناکهم ئهگهر بڵێم، زۆربهی زۆری کۆمپانیایی سهرمایهدارهکانی جیهان، سیستهمی لینوکس بهکاردێنن، بهداخهوهئهوهخهڵکی ههژارهکهڕوو دهکهنهویندۆز، خهڵکی ههژاری جیهانن که دهبنهقوربانی مایکرۆسفت،   ویندۆزبهکاردێنن. ئێمهقوربانی دهستێکی نادیار، بهخۆشمان نازانین. ههلهش ناکهمئهگهر دهنووسم قوربانی، چوونکه به ڕاستی بهکارهێنانی ویندۆز زیانێکیگهوره‌‌یه‌، بهتایبهت وهک تاک زۆر ئاسان نییه ههست بهو زیانهبکرێ. دهشێبلێین ئێمهقوربانی و کۆیلهی نهزانینی خۆمانین.


لێرهدا تهنها ئاماژهدهخهمهسهر دوو هۆکاری سهرهکی.

بۆچی لینکوس له ویندۆز باشتره‌؟ بهرچاو ڕوونیهکی ئاسان، له دوو خاڵدا.
ههروهها وهشاێکی ئاسانی لینکوس که بهژاردهکهیهکی باشه‌  وهک بهدیلێک بۆویندۆز.

ئاسایشی بێهاوتای لینوکس
ئاسایش لە ژینگەی دیجیتاڵی ئەمڕۆدا جێگەی نیگەرانیسەرەکییە، بۆ تاک، تهنانهت ئهمڕۆ شهڕێکی گهورهیسایبهری ههیهله نێوان   وڵاتهزلهێزهکانی جیهان.  هاکەرەکان بەردەوام تواناکانیان وردتر دەکەنەوە وئامرازی ئاڵۆز دروست دەکەن بۆ دەستڕاگەیشتن بەسیستەمەکان بەبێ مۆڵەت و نهپارێزراو. لینوکس بەڕێوشوێنە ئەمنییەکانی بەناوبانگە،  لیونکوس ئهمنیهتی لهسیستهمی ویندۆز زیاترە. کاتێک باسی ئهمنیهت له نێوانویندۆز و لینوکس دهکرێ، به ڕاستی  جیاوازیهکانزۆرن، ویندۆز ههرچهند له ڕوالهتدا ههستێک دهداتهبهکارهێنهرانی که ئاسایش پارێزراوه‌، ئهمهتهنها لهههستێکی خهیاڵی زیاتر هیچ شتێک نییه، که ویندۆزدهیداتهبهکارهێنهرانی.

لینوکس بەهۆی سروشتی سەرچاوە کراوەکەیەوە، هەر کەسێک دەتوانێت کۆدیسەرچاوەی لینوکس بکاتهوه‌، ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵێکبەکارهێنەری خۆبهخش، ههر کهسهو لهلای خۆیهوهڕۆژانه  لاوازییە ئەگەرییەکاندەستنیشان بکەن و چارەسەری بکەن. ئەمهش هۆکارێکهکه‌  دیوارێکی بەهێزیئاسایش دروست دەکات کە بەردەوام لەلایەن  خهڵکهوهبەهێز دەکرێت. ههروههادیوارهئاگرینهکانی لینوکس، به چهند کۆماندۆیهک، به پڕۆگرامی باش، بهبێ هیچتێچووکیهک دهتوانرێ ههموو دهرگاکانی هاتنهژوورهو چوونهدهرهوه‌  ببهسترێ.  

ویندۆز لەسەر نەرمەکاڵایەکی تایبەتمەند دروستکراوی مایکرۆسفت کاردەکات، واتە کۆدهکانی مایکرسۆفت بۆ خهڵک کراوهنین که دهستکاری بکرێن، ههروههاکۆدهکانی تایبهت پارێزراون بۆ مایکرۆسۆفت ویندۆز خۆی،  ئەمەش ئەوەدەگەیەنێت کە بەرپرسیارێتی دەستنیشانکردن و چاککردنی کەموکوڕییەئەمنییەکان تەنها دەکەوێتە ئەستۆی تیمی ناوخۆیی لە مایکرۆسۆفت. زۆر گرنگەکورد وەک هەر پێکهاتەیەک کۆنترۆڵی داتا و ئاسایشی خۆی بکات. ئهوهش تهنهابه له ئامێزگرتنی لینوکوس دهکرێ، پێویستهکۆچی به کۆمهڵ بکرێ له ویندۆزهوهبۆ لینوکس.

نرخی به‌‌کارهێنانی لیونکوس له‌‌گه‌‌ڵ ویندۆز

کاتێک باس لە تێچوون دەکرێت، سیستەمی کارپێکردنی لینوکس، بهتەواویئازاده،  ئەمەش واتە بەکارهێنەران پێویست ناکات نیگەران بن لە کڕینی و پارهدان به سیستهمی کارپێکردن، هیچ نیگهرانیهک نییه له سنووردارکردنیبەکارهێنان.

ئەم جۆرە قازانجە داراییە دەتوانێت یارمەتیدەر بێت بۆ  زتار  بڵاوبوونهوهیتێکنۆلۆژی و داهێنانی نوێ لەناو کۆمەڵگەی کوردیدا.

لە بەرامبەردا ویندۆز داوا لە بەکارهێنەران دەکات پارەی نەرمەکاڵا بدەن، ئەمەجگە لە تێچووی نوێکردنەوەی دووباره‌. لە زۆر حاڵەتدا بەکارهێنەرانی ویندۆزدەبێت نەرمەکاڵای دژەڤایرۆسی زیادە بکڕن بۆ پاراستن، ئەمەش خەرجیەکیزیادەیە کە بەکارهێنەرانی لینوکس لێی بەخشراون بە لەبەرچاوگرتنیتایبەتمەندییە ئەمنییەکانی ناو لینوکس.

لینکوس مینت (Linux Mintبژاردهیهکیباشتر له ویندۆز باشتر!
سیستهمی کارپێکردنی لینوکس مینت، بژاردهیهکی زۆر باشهبۆ ئهوهی کوردبه ئاسانی له ویندۆزهوهدهستبکات بهبهکارهێنانی لینوکس. ئهوهش چوونکهلینوکس مینت له ڕووی بهکارهێنانی ڕووکار و شیوازی بهکارهێنانیپێڕستهکانی زۆر له ویندۆز  له شێوهی ویندۆز نزیکه‌. مرۆڤ دهچێتهدنیاییلینوکس بهلام به دنیاییهکی ئاشنا، بهپێچهوانه‌‌ی ئهوانهی پێیان وایهدهبیتفێری کۆماندۆکانی لینوکس بیت بۆ بهکارهێنانی لینکوس، سیستهمیکارپێکردنی لیونکوس مینت بهشیوازێکه پێویستیت به بهکارهێنانیکۆماندۆکان ناکات. بهڵام ئهگهر کۆماندۆ سادهکانیش بزانرێ خهراپ نییه.

لینوکوس منیت لهو لینکهی خوارهوهدهتواندرێ دابگرین.
https://linuxmint.com

هیوادارم خوێنهران له دوای خوێندنهوهی ئهو وتارهزیاتر له بایهخی لینوکستێبگهن.