بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەرگی ١و بەرگی ٢

ئاماژەیەک

بەڵگەنامـەکان وەک تۆمـاری بەشـێک لـە ڕووداوەکان ڕۆڵـی گرینگیـان لـە پاراسـتنی مێژووی هەر نەتـەوە یـان حیـزب و ڕێکخراوێکـی سیاسـیدا هەیـە. بەڵگەنامەکان دەتوانن چـرای ڕووناککەرەوەی بــەردەم گێڕانــەوە و نووســینەوەی ئــەم مێــژووە بــن و یارمەتیــدەری خوێنــەران و توێــژەران و هەمـوو ئـەو کەسـانە بـن کـە بـە دوای سـەربوردەی نەتەوەیـەک، یـان مێـژووی کار و تێکۆشـانی حیــزب و الیەنێکــی سیاســیی تایبەتــدا دەگەڕێــن. بــە واتایەکــی دی بەڵگەنامــە و دێکیۆمێنتــەکان بەشـێکن لـە «کۆیـاد» ی هـەر گـرووپ و ڕێکخراوێـک و هـاوکات میراتێکـی مەعنەوییـش بـۆ ئەوانـن.

گرینگــی و بەبایەخبوونــی بەڵگەنامــە و مێــژووی نووســراوی هــەر حیزبێــک لــە دەرخســتنی بۆچــوون و ڕوانگــە و مێــژوو و هەڵوێســتی ئــەم حیزبــە بەنیســبەت پێشــهات و ڕووداوەکان و هەروەهــا پێشــاندانی ســووچ و کەلەبەرەکانــی ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی ئــەم حیزبــەدا دەردەکـەوێ. لەالیەکـی دیکەشـەوە زانیـاری یەکێـک لـە بنەمـا گرینگەکانـی بـوون و دەسـەاڵتی هـەر ڕەوتێکـی سیاسـییە و بەڵگەنامەکانیـش سـەرچاوەی گرینگـی ئـەو زانیارییانـەن بـۆ تێگەیشـتن لـە ڕەوتــی سیاســی و مێژوویــی و گۆڕانکارییــە نێوخۆییەکانــی ئــەم ڕەوت و الیەنــە سیاســییە.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هاوینــی ســاڵی ڕابــردوو جێژنــی ٧٥ ســاڵەی دامەزرانــی خــۆی گـرت. مێـژووی نزیـک بـە هەشـت دەیـە خەباتـی حیزبـی دێموکرات پـڕە لە خاڵگۆڕان و دەسـکەوتی سیاسـی، داهێنـان و جێخسـتنی نـۆڕم و بایەخـی شۆڕشـگێڕی و مەدەنـی و، هـاوکات ئـەم حیزبـە بـۆ وەدەسـتهێنانی مافەکانـی خەڵکـی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان هێشـتا لـە خەباتێکـی بەردەوامدایـە.

مێـژووی ٧٥ سـاڵ هەبـوون و خەبـات و تێکۆشـانی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتان سـامانێکی گرینــگ و بەبایەخــە لــە مێــژووی کــورد و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی نەتــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی نیشــتمانەکەی. بەشــێکی زۆر لــە بەڵگەنامــەکان و مێــژووی نووســراوی ئــەم حیزبــە بەهـۆی بارودۆخـی سـەختی ژیانـی سیاسـیی حیـزب و ڕەوتـی پـڕ هـەوراز و نشـێوی جوواڵنـەوەی کــورد فەوتــاوە، یــان بەباشــی نەپارێــزراوە و بەشێکیشــی بەداخــەوە بەردەســت نییــە.

ئـەوەی لەبەردەسـتی خوێنەردایـە، بەشـێکی بچـووک لـە مێـژووی نووسـراوی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتانە کـە تەنیـا بەڵگەنامەکانـی پێوندیـدار بـە کۆنگرەکانـی حیزب لەخۆ دەگرێ کە سـەرلەنوێ تایـپ و لـە توێـی چەنـد بـەرگدا چـاپ و بـاو کراوەتـەوە.

کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

عەلی بداغی

بەهاری ١٤٠٠ی هەتاوی


  1. بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان (بەرگی ١)
  2. بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان (بەرگی ٢)

بەرگی یەکەمی بەڵگەنامەکان

 


بەرگی دووهەمی بەڵگەنامەکان