ترس و هراس شدید جمهوری اسلامی درآستانە سالگرد اعدام معلم زندەیاد فرزاد کمانگر و دیگر همراهانش! مجید الیاسی

اقدام ضد انسانی و شنیع حاکمان جهل و جنایت پیشە جمهوری اسلامی در اعدام اقدام ناگهانی پنچ زندانی کرد،معلم دلسوز و مهربان فرزاد کمانگر ، شیرین علم هولی، علی حیدیان. فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان با برنامەای از پیش طراحی شدە مقامات قضائی رژیم ، بار دیگر چهرە خشن و ارتجاعی این رژیم را در نزد جهانیان آ شکار ساخت و خشم جامعە کردستان و افکار بین المللی را در برداشت. اعدام یک معلم کە هنوز دانش آموزان مدرسەاش در انتظار بازگشت ایشان بە کلاس درس هستند نشان از ایدئولوژی عقب افتادە شب پرستان و بیانگر یک واقعیت آشکار کە جمهوری اسلامی حاضر است دست بر هر جنایتی جهت حفظ و بقای نظام خون آشامشان بزنند، آدمکشان رژیم ولایت فقیە و شاگردان حاکم شرع آیت اللە خالخالی با تجربەای کە از او آموختە بودند چند ساعت قبل از اعدام فرزاد کمانگر و همراهانش اقدام بە قطع خطوط تلفنی زندان کردند ا آنگاە عمل جناتیتکارانە خود را عملی ساختند و حتی چند روز قبل از اعدام این پنج نفر نیروهای سرکوبگر رژیم در کردستان بە حالت آمادە باش کامل در آمدە بودند. شهادت این پنج نفر در حالی صورت گرفت کە هنوز پروندە سە نفر از آنها در حال بازنگری بود و آنها امیدوار بودند کە در آیندە نزدیک با خانوادە و بچەهای خردسالشان ملاقات داشتە باشند. مردم مبارز کردستان از همان سالهای آغازین حیات ننگین جمهوری اسلامی با رشد فرهنگی و تجربە سیاسی کە از رژیم گذشتە داشتند ماهیت و ایدئولوژی ضد انسانی جمهوری اسلامی رابە خوبی درک کردە بودند، فرزاد کمانگر و همراهانش قبل از اعدام سالها و ماهها تحت سخت ترین شکنجەهای مأموران بازجو قرار گرفتند مأموران آدم کش رژیم جمهوری اسلامی می خواستند کە از این عزیزان اعترافات تلویوزینی بگیرند و بە اعدام آنها مشروعیت بدهند، اما دژخیمان تاریک پرست و ضد علم و دانش کور خواندە بودند کە فرزاد کمانگر و یارانش هم مثل کوههای سر بە فلک کشیدە کردستان در مقابل بمباران اشغالگران کردستان استوار و مقاوم هستند.کمتر خانوادەای در کردستان پیدا می شود کە یکی از عزیزان خود را در زمان حاکمیت قرون وسطائی جمهوری اسلامی از دست ندادە باشد و در عزای عزیز خود ننشستە باشد. مردم کردستان از آغاز بە مشروعیت نظام آخوندی رأی نداند و هموارە با آمدن نیروهای سرکوبگر رژیم بە کردستان معترض بودند و خود را برای دفاع از آزادی و حق تعیین سرنوشت آمادە کردە بودند نمونە بارز این واقعیت ایستادگی و مقاومت فرزاد کمانگر و همراهانش تا آخرین لحظات مرگ بود و با مرگ خود شان دریای خروشان از امید و مبارزە را در جامعە کردستان بنا نهادند . جای هیچ گمانی نیست کە جمهوری اسلامی بر مبنای خون ریختن و جنایت و آشوب پایگذاری شدە و سالهاست کە در کردستان حمام خون راە انداختەاند. مردم کردستان اکنون با اعدام معلم زندەیاد فرزاد کمانگر و همراهانش از سوی رژیم از خواستەهای واقعی و مشروع خود دست بر نمی دارندو مبارزە خود را تا سر نگونی جمهوری اسلامی ادامە می دهند. اعدام دستە جمعی این پنج زندانی کرد از هر زاویە بە آن نگاە کنیم نهایت سنگ دلی و بر بریت و جمهوری اسلامی را بە نمایش می گذارد جرم کاک فرزاد و دیگر همراهانش فقط در یک نکتە سادە این بود کە آنها بە دیکتاتوری و بربریت دیکتاتوری حاکم بە ایران اعتراض داشتند با اعدام کاک فرزاد تمام وجدانهای بیدار در سراسر جهان بە نشانە اعتراض بە جمهوری اسلامی بە خیابانها آمدند و بیزاری و خشم عمیق خود را اعلام داشتند. کاک فرزاد و شیرین علم هولی، علی حیدریان و فرهادوکیلی و مهدی اسلامیان بدون هیچ مباحثەای از مقاومترین زندانیان سیاسی تاریخ معاصر کردستان، ایران و جهان بودەاند. تنها مطالعەی نامەهای کاک فرزاد در داخل زندان توسط زندانیان و نطق هایش برای زندانیان نشان از ارادە فولادین وی جهت تحقق آرمانهای مقدس ملتش بود. جامعە کردستان یکی از ارزندەترین فرزندانش را از دست داد شخصیتی را از دست داد کە حتی در داخل زندان دست از مبارزە بر نداشت و همە اوقات در حال یادگیری و تدریس بود و لحظەای غفلت نکرد. اعدام فرزاد کمانگر و همراهانش برای ملت کرد یک مصیبت بزرگ می باشد و جمهوری اسلامی مرتکب جنایات وحشتناکی شدە است و دیر یا زود باید بهای سنگین آنرا بپردازد. جمهوری اسلامی بر اثر تحریمهای بین المللی در انزوایی داخلی و خارجی قرار گرفتە است و برای حفظ بقای رژیم بە اعدام و شکنجە و زندانی کردن جوانان روی آوردە است و همچنین رویکردی جهت ترساندن مردم و زهر چشم گرفتن افکار عمومی و فضای رعب و وحشت در شهر ها و روستاهای کردستان. جمهوری اسلامی این پنج نفر زندانی کرد را در مرحلە اول بە جرم کرد بودن و دفاع از آزادی اعدام نمود، رژیم با این حماقت تصور می کرد کە مردم کردستان در مقابل این اعدامها هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند و با فضای ترس و خشونت می تواند فضای شهرهای کردستان را آرام و یا خاموش نماید و بە حاکمیت ننگین خود ادامە دهند اما با اعدام فرزاد کمانگرو همراهانش نفرت و بیزاری مردم کردستان از نظام جمهوری اسلامی چند برابر شد و خشم طوفانی مردم کردستان پایەهای نظام فرسودە رژیم را بە شدت تکان داد. در سالگرد کاک اعدام فرزاد و یاران جان بختە راە آزادی ، دمکراسی و تحقق حقوق بشر وظیفە ملی و انسانی بە جا بیاوریم نفرت و اعتراض خود را از جهات گوناگون بە نظام و ماشین سرکوب و اعدام جمهاری اسلامی اعلام بداریم . اعتراض خیابانی و مٶثر و متحد علیە جنایات و آدمکشیهای جمهوری اسلامی بە راە بندازیم، در این روز مثل سالهای گدشتە با تعطیل کار، با حاضر نشدن در دانشگاهها، مدارس و دیگر مراکز آموزشی و علمی، حاضر نشدن در ادارات دولتی، با بستن مغازەها و بازار، خاموش کردن یک دقیقە برق خانگی و روشنائی داخل منزل، و نکتە دوم کردهای خارج از كردستان هم می توانند در مقابل سفارت خانەهای جمهوری اسلامی همە با هم بە اعتراض گستردە علیە نظام فاسد و درندە جمهوری اسلامی دست بزنیم با این کار مشت محکمی بە دهن حاکمیت و کارگزاران رژیم زدەایم و هم زندانیان سیاسی را در سیاە چالهای تاریک جمهوری اسلامی تنها نگذاشتەایم .