داعش, ایران, دیدگاه اسلامی….! کامران فلکی

به دنبال تحولات خاورمیانه، جمهوری اسلامی به جای استفاده از اصطلاح رایج “بهار عربی”، عبارت “بیداری اسلامی” را بکار بست تا اشاره ای باشد به الگو پذیری کشورهای عربی منطقه از انقلاب اسلامی در واژگون کردن دیکتاتورها و برقراری حکومت اسلامی؛ مدلی که در ایران به کار گرفته شد تا پس از واژگونی دولت پهلوی، حکومت اسلامی استقرار یابد.
صرف نظر از این واقعیت که اصطلاح بیداری اسلامی فقط و فقط در ادبیات سیاسی رایج در جمهوری اسلامی بکار بسته شده و مطلقا در ادبیات سیاسی جهان جا نیافتاده، پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی می پذیرد که دولت خلافت اسلامی داعش هم برآمده و برآیند از بیداری اسلامی است؟ اگر جمهوری اسلامی، تحولات منطقه را در بستر تاریخی و اقتصادی آن نمی داند و در عوض تحولات منطقه را متاثر از انقلاب اسلامی می داند که جرقه ای بود برای بیداری اسلامی کشورهای مسلمان، چرا نباید دولت اسلامی داعش را که به دست ابوبکر البغدادی بنیاد نهاده شده، برآمده از بیداری اسلامی دانست؟
به تعبیر دیگر یا دولت اسلامی داعش برآمده از بیداری اسلامی مورد ادعای تهران است یا نیست. اگر مقامات تهران بپذیرند که دولت اسلامی داعش برآمده از بیداری اسلامی (انقلاب اسلامی) است، باید پاسخگو باشند که داعش چهره خشن و وحشیانه دولت اسلامی مورد ادعای خود را از کجای انقلاب اسلامی فراگرفته است؟ چرا بیداری اسلامی، مولودی پلید و وحشی همچون داعش زایمان کرده است؟ چرا داعش به جای پیروی از ولایت (ولایت فقیه) به دنبال تاسیس خلافت رفت؟ از آن بالاتر چگونه است که دولت اسلامی داعش نه تنها سر به آستان ولایت نگذاشته بلکه به دشمنی با جمهوری اسلامی کمر همت بسته است؟ چرا از دل انقلاب اسلامی، حکومت داعش سر برون آورده که به تهدید مقدسات شیعه همت گماشته و تهدید کرده که تهران را فتح می کند؟ چگونه است که انقلاب اسلامی الگوی بیداری اسلامی منطقه باشد ولی برآیند آن حکومت همچون داعش باشد که در خصومت ذاتی با انقلاب اسلامی است؟
حال اگر داعش را ملهَم از بیداری اسلامی ندانیم، پرسش این است که سرنوشت بیداری اسلامی به کجا انجامیده است؟ آیا بیداری اسلامی مورد ادعای ایران، خشکیده یا به انحراف رفته که جریان پلیدی همچون داعش در مخالفت با انقلاب اسلامی و شیعه سربرون آورده است؟ چرا بیداری اسلامی اجازه داد اندیشه های خطرناک داعش اساسا متولد شود؟ بیداری اسلامی در سوریه چگونه به انحراف رفته که داعش از درون آن سر برون آورده است؟ اساسا سرنوشت بیداری اسلامی به کجا منتهی شده است؟ آیا بیداری اسلامی مورد ادعای ایران همچنان پوینده و پایدار است؟ اگر نه، چرا و چگونه به خاموشی گرایید؟ و اگر همچنان پوینده است، پس از سه سال اثرات آن را در کدام کشورها می توان سراغ گرفت؟ بیداری اسلامی در کدامیک از کشورهای منطقه به ثمر نشسته است؟ در تونس که به نظامی سکولار نزدیک تر شده؟ یادر مصر که نظامیان دوباره به قدرت رسیده و حکومت اخوان المسلمین را سرنگون کرده اند؟ یا در بحرین که حکومت پادشاهی آن همچنان در قدرت قرار دارد؟ یا در لیبی که در ناآرامی و بی ثباتی غوطه ور است؟ یا در سوریه که به جنگی داخلی منتهی شده است؟
شاید تنها مدعای جمهوری اسلامی این باشد که اینک شیعیان حوثی یمن متمایل به تهران، توانسته اند با قدرت نظامی حضور خود را در یمن تثبیت کنند ولی در فرض صحت این ادعا، جنبش حوثی ها را نهایتا می توان بیداری شیعیان دانست نه بیداری اسلامی در سرتاسر یمن مرکب از شیعیان و سنی ها.
کامران فلکی         14/10/28