نامه ای بس کوتا و سر گشاده به آیت الله سید علی خامنه ای (1)

رهبر فعلی ایران آقای آیت الله سیدعلی خامنه ای، برشما پوشیده نیست که بنا به گفته سی. ان. ان. کارمندان ایرانی و با شهامت، بانک های مالزیائی افشاء کرده اند که سران رژیم درسایه اسلام علی و شما در حال چاپیدن مملکت هستند و دومین لیست از کسانیکه در رأس کار قرارداشته و دارند، حساب بانکی آنها با ذکر شماره ونام بانک خارجی بیرون داده اند که شما اگرخود واقعا شریک دزد و رفیق قافله نیستید، رسیدگی بفرمائید. که چرا درجامعه اسلام شیعه اینگونه بی شرمانه مملکت راغارت می کنند. باصطلاح خودتان عذرموجه داریدکه اگرسیستم عوض شد میلیاردهادلار که بحساب دارید برای تبلیغ شیعه گری اسلام است. مانند آن 150 میلیون دلاریکه آقای احمدی نژادهنگام ریاست جمهوری اش، به آیت الله عظما مکارم شیرازی دادکه برای تبلیغ شیعه گری درعراق، یمن ولبنان بکارگیردکه بحساب شخصی دردبی سرمایه گذاری شد وعاقبت هم گندش بالا آمد، همین آیت الله مکارم شیرازی به فرستاده رئیس جمهوری وقت، برای صحت شایعه و کنترول، با گریه خطاب به آقای رحیم مشائی، می گوید، افشاء نکنید، آبروی اسلام در خطر است. بهرحال به کمک تکنولوژی و جوانهای باشهامت افشاء شد و آبروی اسلام شیعه نزد بسیاری ازجستجوگران وخوانندگان ارجمند رفت. آقای رهبر و ولی فقیه، دزدی های سران رژیم، دیگر ازاین نامه سرگشاده به شماگذشته است ومردمان ملیتهای ایران درتنگنا و فشار اقتصادی نفسشان بند آمده است و شعار یامرگ یا آزادی را سر می دهند و باشهامت انواع فحشهای در گاراژی ورکیک را بحق به سران دزد رژیم نثار می کنند. مطمئنا مأموران شما از ناامنی شهرهای ایران و تظاهرات روزمره گزارش می دهند. مردمان ملیتهای شریف ونجیب ایران 38 سال تحمل و برد باری کردند ودیگر نمی توانند ببینند که جوان فوق لیسانس آنها باسن ازسی سال ببالا هنوز بیکار و مجرد مانده و سربار والدین هستند. بویژه خود جوانان بخشم آمده وبی پروا به خیابان ها ریخته اند و شعار ضد رژیم سر می دهند. درحالی که می بینند، ملاهای بی سواد وکسانی که فقط یاد گرفته اند چگونه نوکر و عبد عبید باشند، میلیونها دلار در کشورهای آسیائی و اروپائی وغیره برای خود ذخیره کرده اند و من دراینجا فقط ویدئو آن که شامل لیست و اسامی افراد سران رژیم ایران ومبلغ دزدی است، درزیر می آورم. من واژه دزدی رابکار برده ام، شما جوابگو هستید. اگر اینها دزدی نیست، پس از کجا آورده اند؟! از خوانندگان محترم تقاضا دارم که خود با دقت این ویدئو را ملاحظه کنند.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/160a46a473425d78?projector=1
دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com