روند افزایش کرونا در اثر عدم رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری توسط دولت ایران

متاسفانە در اثر باز کردن کسب و کارها از حدود یکماە پیش و حالت سفید ( بی خطر ) اعلام نمودن اکثر شهرهای ایران، شاهد روند افزایش بیماران کرونایی و افزایش چشمگیر مرگ و میرها بودە و خواهیم بود.
با توجە بە رعایت نکردن نکات ایمنی و پیشگیری و در نظر نگرفتن شرایط مادی و اقتصادی و بهداشتی مردم در ایام این بیماری توسط حکومت ؛ شاهد افزایش چشمگیر و پخش بیماری کوید 19 و از دست دادن عزیزانمان بودە و خواهیم بود.
عزیزان و بزرگواران :
در ایران هنوز کوید 19 ریشە کن و جامعە بصورت عادی از این بیماری و حداقل در نیامدە است لطفا مراقب خود و دوستان و آشنایان و همشهریانتان باشید.
لطفا استفادە از ماسک و دستکش و رعایت نکات بهداشتی را در نظر بگیرید و رعایت بفرمائید.
لطفا از رفتن بە بیمارستانها و محیط های شلوغ مگر در موارد ضروری پرهیز بفرمائید.
امیدوارم هر چە زودتر شاهد ریشە کنی و درمان مناسب برای کوید 19 توسط جامعە پزشکی و محققان دارویی و پژوهشی باشیم.
بە امید سلامتی همە شما بزرگواران
با احترام و سپاس
عمرانیک دوست
08.05.2020