فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای آکسیون سراسری روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان

فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای آکسیون سراسری روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان
زنان مبارز ایران و کردستان
ایرانیان آزادیخواە خارج کشور!
خیزش انقلابی کنونی کە وارد سومین ماە خود شدە است، پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی با شعار زن، زندگی، آزادی و سوزاندن روسریها همچون نماد ایدئولوژیک سرکوب زنان در ایران توسط زنان کرد شعلەور گردید و از سوی زنان آزادیخواە ایران بە قیامی سراسری تبدیل گردید. این قیام مردمی اکنون بە انقلابی تمام عیار در سراسر ایران تبدیل شدە و همبستگی بی‌نظیر تاریخی را در میان مردم ایران، فارغ از تنوع‌های ملیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی، بوجود آوردە است.
همبستگی مردم ایران در داخل و هم ایرانیان در خارج از کشور و در اقصی نقاط جهان، در نوع خود و در عصر نوین، بی همتاست. این خیزش مردمی در ابعاد وسیعی پشتیبانی و توجە جهانیان را نیز بە خود معطوف داشتە و همە آزادیخواهان سراسر جهان را بە وجد آوردە و نیز چهرە واقعی مردم ایران را نمایاندە است.
همە میدانیم کە این جنبش، قیامی است زن محور، سکولار، دمکرات، هویت‌طلب و آزادیخواە کە نسل جوان همراە زنان نیروی محرکە آن هستند. انقلابی است کە بنیانهای حکومت مذهبی، توتالیتر، زن‌ستیز و مستبد جمهوری اسلامی را در همە ارکان آن، بە لرزە انداختە و مصمم بە براندازی این رژیم، هر روز بیشتر از پیش نیرو گرفتە و بر تاب و توانش می‌افزاید. گزاف نگفتەایم کە بیان داریم نوید رهایی از جهل و ارتجاع را نە تنها در ایران، بلکە در کل منطقە، با خود بە همراە دارد.
جای خود دارد اکنون کە بە استقبال روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان می‌رویم، شنبە ٢٦ نوامبر همایش اعتراضی ایرانیان در سراسر جهان را بە گرامیداشت این روز اختصاص دهیم و پیشگامی زنان در این انقلاب را ارج بنهیم. در این روز لازم است سخنرانیها، شعارها و کل مراسم بە ترویج و تشریح نقش زن در این انقلاب اختصاص یابد و همە بە مبارزین راە رهایی زنان گوش فرا دهیم و از جنبش جهانی زن و همە کشورها خواهان حمایت از این انقلاب باشیم.
ما از همە سازمانهای زنان کرد و ایرانی، از همە فعالان جنبش زنان درخواست میکنیم از این فراخوان پشتیبانی کردە تا با ھم و در یک روز همە زنان و مردان ایران این روز را گرامی بدارند. همچنین از همە شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون و جریانات سیاسی و نهادهای مدنی و حقوق بشری خواستاریم به این آکسیون جهانی بپیوندند و همە با هم اتحاد و همبستگی زنان و مردان ایران در برابر آپارتاید جنسی و رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی را در انظار جهانیان بە نمایش بگذاریم.
گرامی باد روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان،
پیروز باد مبارزە زنان برای رهایی و برابری جنسی،
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
22 آبانماه 1401 – 13 نوامبر 2022