بیانیە زنان وزیر امور خارجە در بارە رویدادهای ایران

بیانیە زنان وزیر امور خارجە در بارە رویدادهای ایران
بیانیە
٢٦ اکتبر، ٢٠٢٢، اتاوا، انتاریو- امور خارجە جهانی
متعاقب جلسە آنلاین زنان وزیر امور خارجە در ٢٠ اکتبر، خانم ملانی جولی، وزیر امور خارجە کانادا، همراە همتایان وزیر امور خارجە آلبانی، آندورا، استرالیا، فرانسە، آلمان، ایسلند، کزوو، لیبی، لیختن اشتاین، نیوزیلند و نروژ این بیانیە را در مورد رویدادهای ایران صادر کردند:
“ما، بە مثابە زنان وزیر، گرد هم آمدەایم تا پشتیبانی خود از زنان شجاع ایران کە مشغول استفادە از حق گردهم‌آیی صلح آمیز و درخواست حقوق انسانی خود هستند، را اعلام کنیم. ما همچنین اذعان میکنیم کە زنان ایران برای آیندەای بهتر مبارزە میکنند و وظیفە اخلاقی ماست کە پشتیبان ایشان باشیم. ما عمیقا از فعالیت حیاتی مدافعان حقوق بشر پشتیبانی میکنیم، مخصوصا زنان مدافع حقوق بشر کە تضمین میکنند تا مردم سراسر جهان آزادانە از حقوق بشر و حقوق اساسی خود استفادە کردە و از آن برخوردار باشند.
ما همچنین شدیدا اقدامات خشن گزارش شدە کە باعث کشتە شدن فاجعەآمیز مهسا امینی شد را محکوم میکنیم. ما بار دیگر از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست میکنیم تا تحقیقاتی سریع، بیطرفانە و مستقل در مورد استفادە از نیروی قهرآمیز از جانب مقامات کە موجب سرکوب تظاهرات شدە، از جملە قطع اینترنت و محدود کردن سرویسهای ارتباطاتی و استفادە بیش از حد از خشونت بر علیە تظاهر کنندگان، را آغاز کند. ما همچنین از دولت ایران خواستاریم تا بە گزارشگر ویژە وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی اجازە بدهد تا بە ایران دسترسی داشتە باشد.
همچون زنان وزیر امور خارجە، ما خود را جهت رساندن صدای زنان ایران مسئول میدانیم. ما اجرای خشونت آمیز قانون عفاف و سرکوب کنونی تظاهرکنندگان در ایران کە از حقوق خود برای ابراز عقیدە آازادانە استفادە میکنند را محکوم میکنیم.
ما همچنین از این سرکوب خشونت آمیز و استفادە بیش از حد از نیروی سرکوبگر بر علیە مردم عادی، مخصوصا زنان و دانشجویان و ارعاب خبرنگاران عمیقا نگرانیم. ما از ایران خواستاریم تا تنشها را کاهش دادە از ارتکاب خشونت بی مورد بر علیە شهروندان خود کە تاکنون منجر بە مرگ بیش از ٢٠٠ نفر در سپتامبر ٢٠٢٢ بە این طرف شدە، پرهیز کند. ما همچنین از ایران میخواهیم از حق تمام شهروندان جهت ابراز عقیدە آزادانە بە شیوە صلح آمیز دفاع کند.
حقوق زنان، حقوق بشرند. ما بە شجاعت زنان ایران درود میفرستیم کە بە شیوە صلح آمیز تظاهرات میکنند. ما صدای شما را میشنویم. ما باشما هستیم.
#ژینا_امینی
#مهسا_امینی
#قیام_تا_سرنگونی