نامه‌ی برای دست اندرکاران برنامه‌ میز گردی با شما در صدای امریکا

نامه‌ی برای دست اندرکاران برنامه‌ میز گردی با شما در صدای امریکا
عزیزان دیشب بسیار تلاش نمودم در گفتگوی شما و مهمانتان جناب آقای خالد عزیزی عزیز شرکت نمایم تا کلام زیبا و سخنان سنجیده ی ایشان را پاس داشته‌ باشیم ولی به‌ دلیل مشکلات و ترافیک خطی این افتخار نسیبمان نشد