بیانیه. روند اعدام در کردستان را متوقف کنید!

همانگونه که درگزارش ها آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر سه زندانی کرد از جمله حبیب‌الله گلپری‌پور،رضا اسماعیلی وشیرکو معارفی را که در ارتباط با فعالیت های سیاسی زندانی شده بودند در کردستان اعدام نموده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مراتب تاسف عمیق و نگرانی خود را از اجرای مجازات های اعدام بویژه اعدام های سیاسی بیان می داردو مجازات اعدام بویژه اعدام زندانیان سیاسی را مخالف اصول اساسی حقوق بشر می داند و بر این باوراست که اعدام نه تنها نابودگر حق حیات بلکه ناقض حقوقی چون در امان بودن و جز مجازات های خشن،ظالمانه،موهن و غیرانسانی است و از اینکه صدور اعدام و اجرای آن به رویه ای موردپسند و رو به گسترش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و برخی از اربابان قدرت وابسته و شیفته آن گردیده اند،عمیقا متاسف است.

این سازمان ضمن ابراز تاسف مجدد از اجرای حکم اعدام های سیاسی اخیر، توقف روند دامنه دار اینگونه مجازات ها را خواستار شده و همزمان وجدان های بیدار جهانی را به مبارزه با گسترش اعدام ها بویژه اعدام های سیاسی در ایران و الغای آن فرا می خواند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از هر نوع کمپین اعتراضی و حرکت مدنی در اعتراض به اعدام های اخیر حمایت میکند و به مقامات جمهوری اسلامی هشدار میدهد ادامه این روندممکن است نتایج ناخوشایندی برای حکومت به بار آورد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

13 آبان 1392

4نوامبر 2013