مسایلی که عملا دراسلام بد هستند اما درقرآن مجید برعکس آن آمده!

دراین مقاله استنادمی کنم برنکاتی که مسلمانان شفاها آنهارا بد و قبیح می دانند ومدعی برابری انسانها هستند، اما در کتب مقدس قرآن و نهج الفصاحه و امثال برعکس این ها نوشته شده اند. مطلبی که باید مطرح شود آنست که در کل دین اسلام رفرم پذیر نیست و می خواهد مانند 14 قرن پیش عمل کند. درحالی که جهان در حال تکامل است و بسیاری ازموهومات کشف شده و در زمان پیامبر به شیوه دیگر انسانها فکر و زندگی می کردند. برای مثال، مسلمانان برده داری را شفاها بد و محکوم می دانند و آنهم دنباله رو انسانهای دمکرات اند. اما در قرآن مجید، سوره روم، آیه 28 می گوید: “خدا برای هدایت شما هم ازخودتان مثالی می آورد. ايا یکی از غلامان و کنيزان ملکي شما (برده مرد و زن) در انچه ما روزي شما گردانديم با شما شريک هستند تا شما و انها در آن چيز بي هيچ مزيت مساوي باشيد وهمچنان که شما آزادان ازيک ديگر می ترسيد ازآنهاهم بيمناک باشيد”؟ و یاسوره نحل آیه 75 می گوید:“بنده و برده ایکه قادربه هیچ کاری نیست بامردآزاد که خدابه او رزق نیکو عطا کرده هرگز برابر نیستند”.(ترجمه دگری: “خدا مثلی زده (بشنوید) آیا بنده مملوکی (برده ملکی) که قادر برهیچ (حتی نفس خود) نیست بامردی آزاد که مابه او رزق نیکو (ومال حلال بسیار) عطا کردیم که پنهان وآشکار هرچه خواهداتفاق می کنند این دویک سانند؟ هرگز یکسان نیستند. (مثل بت و خدا و بت پرست و خدا پرست بدین تمثال ماند) ستایش مخصوص خداست و لیکن اکثر مردم آگاه نیستند”. همین سوره، آیه 76 نیزهمین را تقریبا می گوید. درآخر آیه 75 آنچه که مترجم از خود آورده است و در پرانتز است، کاملا درست می گوید. اگر مردم اهل مطالعه و آگاه بودند هر گز دینی را که بربرده داری صحه می گذارد وتأیید می کند، نمی پذیرفتند. درهمین قرآن مجیدسوره ها و آیات فراوانی در مورد برده داری هستند، مانند: سوره المؤمنون، آیات 5 و 6 و سوره نحل، آیه 71 و سوره معارج، آیات 29 و 30 واحادیث پیامبر شماره های 54و 484 و 1224نهج الفصاحه چاپ پنجم صفحات 165 و 247 و 403، سال انتشارمجدد 1390، انتشارات بدرقه تهران، اینهارا ثبت کرده اند. لایق ذکر است که منابع برخی ازاینها ازاینترنت استناد شده (نویسنده نیز از قرآن گرفته یعنی دست دوم) و بیشتر آن را از خود قرآن مجید و نهج الفصاحه ترجمه پاینده، استناد شده اند. این ها نکات چندی بودند که درباره برده داری در کتب مقدس اسلامی آورده شده و هیچ تفسیری، برای “قانع کردن” توده ها و یا به زبان عامیانه “ماست مالی کردن” نزد مردمان مؤمن برآنها وارد نیست. زیرا آیات ذکرشده واضح و روشن اند و قابل فهم. اکنون می پردازیم به دیگر آیات قرآنی که دراینجا حقوق مرد و زن را از نظر اجتماعی بیان کرده اند، توضیح می دهد. در سوره النساء آیات مختلف در مورد زنان چه می گوید؟! نخست درزمینه ارث، زن نصف مرد حق دارد. النساء آیات 11 و 176 و دوم در مورد ازدواج با 4 زن، آیه 3 صفحه 57، ترجمه آیت الله قمشه ای و سوم در مورد کتک زدن زنان و تابعیت از مردان آیه 34 وچهارم در مورد شهادت دو زن در دادگاه برابر یک مرد است، سوره البقره آیه 282 اما شفاهامی گویند وبرای نا آگاهان تفسیر می کنند که اسلام به زن احترام می گذارد! من بایداین مطلب را مکررا بیاورم که پیامبر اسلام در نهج الفصاحه و در قرآن مجید، هیچ ارزشی برای زنان قایل نیست و داشتن دختر را بلا می دان. برای مثال او در حدیث 2750 صفحه 722 می گوید: “هرکس ببلیه دخترداری مبتلا شود وبا آنها نیکوکاری کند، پرده ی وی ازآتش جهنم شوند” و یا در قرآن مجید سوره التحریم، آیات 1 تا 5 بطور کلی شخصیت حفصه دختر عمر، گسترش دهنده اسلام را خورد می کند و در غیاب یک ساعته او در اطاقش با کنیز خود همخوابه می شود. این است احترام به زن در اسلام. زن را بلا می داند و هرکسی به این بلانیکوکاری کند درجهنم خواهد سوخت ویا درنوبت زنش و دراطاق او باماریه همخوابه می شود که این عمل بزرگترین توهین به حفصه یکی از زنان مقتدر محمد بوده. بهر حال در الفبای دمکراسی، این بیانات در نهج الفصاحه و یا در قرآن، بد ترین توهین به دختران و زنان امروزی است. پیامبر اسلام بیشتر ازاینها درباره زنان گفته و عمل کرده است که من در تفسیر نهج الفصاحه در 10 یا 12 مقاله مستقل در روز نامه های اینتر نتی که تا کنون 9 مقاله انتشار یافته است و در آینده نیز به صورت کتاب منتشر می شود. لذا به بیان این مسایل بسنده می کنم و بیشتر درباره این موضوع نمی نویسم.

در هرصورت دراینترنت مطلبی زیرعنوان “کردار زشت” آمده بود ویکی ازمبارزان عزیز آن رابرایم ارسال داشته اند. من مطلب را بادقت خواندم. در واقع مطلب زیر نام “کردار زشت” روی این تضاد گوئی در“اسلام ناب محمدی” تکیه می کند ومقایسه می کند واقعیت وباوررا دراسلامی که جنگ افروزی را بدمی داند، اماجهاد و سربریدن کسانیکه به اسلام روی نمی آورند خوب می داند! برای مثال، قتل کافران سوره البقره آیه 191 “هر جا مشرکان را دریافتید به قتل رسانید و از شهرهاشان برانید چنان که آنان شمارا از وطن آواره کردند و فتنه گری که آنها کنند سخت تر وفسادش بیشتر از جنگ است و درمسجد حرام با آنها قتال مکنید مگر آنکه پیش دستی کنند در این صورت رواست که درحرم آنها را به قتل رسانید این است کیفر کافران”. در مورد قتل درقرآن مجید حدود 49 آیه و در مورد جهاد که همان جنگ برای دین است حدود 29 آیه آمده است. (استناد از قرآن مجید، دست دوم یعنی از اینتر نت) معمولا همه موعظه گران تأکید می کنند که دروغ در اسلام بد است و آدم دروغ گو دشمن خدا است. این را شفاها می گویند، اما:“تقیه”که همان دروغ است درست است. در سوره آل عمران، آیه 28 و سوره نحل آیه 106 در این آیه ها علنا آمده اند، برای حفظ جان و یا چیز دیگری دروغ بگویند. مسلمانان آگاه می گویند، شکنجه بد است. درست می گویند وآن یک عمل غیرانسانی است. اما درقرآن مجیدسوره النور، آیه 2 حدشرعی وآیه 4 باتازیانه زدن که یک نوع شکنجه است، درست می دانند! آخوندها ادعامی کنندکه فاحشگی عملی است زشت وبنابه گفته وتوصیف کتب دینی خود، فاحشه ها به بهشت نمی روند. خود پیامبر درنهج الفصاحه، می گوید: “دربهشت نگریستم ودیدم که بیشتر مردم آن فقیرانند و درجهنم نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن زنانند”. (حدیث 331 صفحه 219 نهج الفصاحه 1390 ترجمه ابوالقاسم پاینده) اما صیغه “متعه” درسوره النسا آیه 24 در قرآن آمده و حلال است و خانه های عفاف باز کردن، در اسلام در ایران مجاز است!! مردم مسلمان گویند که دخالت درکار دیگران خوب نیست وهمه انسانهای دمکرات این را امری بجا می دانند. اما مسئله امر بمعروف ونهی ازمنکر دراحادیث پیامبر (2737 ص 720) و قرآن مجید سور آل عمران آیه 110 آمده است. حتا پیامبر اسلام بر این مسئله تأکید کرده که نگاه ابزاری به زنان بداست. اما در قرآن سوره البقره آیه 223 همین پیامبر از زبان خدا آورده است که: “زنان شما کشتزار شمایند پس برای کشت بدانها نزدیک شوید هرگاه مباشرت آنان خواهید وبرای ثواب ابدی چیزی (برای ذخیره آخرت) پیش فرستید وخدا ترس باشید وبدانید نزد خدا خواهید رفت و ای رسول تو (به نعمت های بهشت) اهل ایمان را بشارت ده”. (ترجمه دیگری: زنان کشتزار شماهستند وهرگونه که می خواهید به کشتزارخود وارد شوید!”) مسلمانان وبویژه رهبران ایران می گویند: “زن و مرد برابر اند. حتا این مطلب را آن مسلمان هائی که درخارج ازکشور اند، مانند آقای دکتربنی صدر، مدعی هستند که در اسلام زن و مرد برابر هستند، اما درقرآن مجید سوره النساء آیه 34 داریم که گوید: “مردان را برزنان تسلط وحق نگهبانی است بواسطه آن برتری (عقل و نیرو) که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و هم بواسطه آن که مردان از مال خود باید به زنان نفقه دهند. ……”. مسلمانها تحت فشار اذهان عمومی جهان شفاها گویند تجاوز بد است و آن را محکوم می کنند. اما درقرآن مجید سوره ی النساء، آیه 24 آمده است: تجاوز به زنان شوهر دار که در جنگ با کفار به غنیمت گرفته شده اند، مجاز است. در آیات دیگر که به آنها اشاره شد، اصولا زنهای بغنیمت گرفته شده همانند برده دربازارهای آزاد بفروش می رسند. معمولا اسلام باغارت، کشت و کشتار“کافران” رشد کرده و حلال دانستن مال بی خدایان و کسانی که به اسلام روی نمی آورند. امروزه مسلمانان گویند غارت دیگران بد است. اما درقرآن مجید سوره الانفال آیه 41 آمده است: “و ای مؤمنان بدانید که هر چه به شما غنیمت (درجنگها و غارت) و فائده رسد (زیاد یاکم) خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و درراه سفر ماندگان است به آنها بدهید اگر بخدا و بآنچه بر بنده خود (محمد ص) در روز فرقان روزی که دوسپاه (اسلام و کفر در جنگ بدر) رو برو شدند خدا نازل فرمود ایمان آورده اید و بدانید خدا بر هر چیز تواناست”. مسلمانان گویند فحاشی و توهین بد است. اما در قرآن مجید، سوره الاعراف، آیه 179 آمده است: “و محققا بسیاری از جن و انس را برای جهنم وا گذاردیم (که آنها بسوء اختیار جهنم پلیدی و اعمال زشت و افکار و عقاید فاسد را گزیدند) چه آنکه آنها را دل هائیست بی ادراک ومعرفت و دیده هائی بی نور بصیرت و گوشهائی ناشنوای حقیقت. آنها مانند چهار پایانند، بلکه بسی گمراه ترند زیرا قوه ادراک مصلحت مفسده داشتند و باز عمل نکردند آنها همان مردمی هستند که (از خدا و قیامت و عاقبت کار خود ببازیچه دنیا) غافل شدند”. ترجمه دگر (الاعراف 179،“و قطعا بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم، آنها قلب هائی دارند كه با آن نمی‏فهمند و چشمانی دارند كه با آن نمی‏بینند وگوشهائی دارند كه با آن نمی‏شنوند، آنها همچون حیوانات هستند، بلكه گمراه تر. اینان همان غافلانند)همین سوره، آیه 176 می گوید: “و اگر ما بمشیت نافذ خود میخواستیم بآن آیات اورا رفعت مقام می بخشیدیم لیکن او بزمین فرو ماند و پیرو هوای نفس گردید دراین صورت مثل او و حکایت حال او بسگی ماند که اگر از او تعقیب کنی و یا او را بحال خود وا گذاری به عو عو زبان کشد (یعنی چنین کسی از روی علم و پس از اتمام حجت به هوای نفس میل کند از اندیشه های زشت خویش در عذاب شقاوتست) ای رسول ما اینست مثل مردمی که آیات خدارا بعد ازعلم بآن تکذیب کردند این حکایات بخلق بگو باشد (که برای نجات خود) بفکر آیند”. رهبران اسلام ازوسایل وتولیدات کفار یاغیر مسلمانان استفاده می کنند و در عین حال سازندگان آنها را نجس نمی دانند، اما درکتب مقدس و بویژه قرآن مجید سوره توبه، آیه 28 آمده است: “ای کسانی که ایمان آورده اید محققا بدانید که مشرکان نجس و پلیدند و بعد از این سال (که عهدشان بپایان می رسد) نباید قدم بمسجد الحرام گذارند و اگر در اثر دور شدن تجارت و ثروت آنها از شما از فقر میترسید (نترسید) که خدا شما را به فضل و رحمت خود از خلق و از مشرکان بی نیاز خواهد کرد که او (بحوائج شما) داناست (و به احسان بندگان مؤمن) درکمال عنایت وحکمت است”. آیه بعد درمورد قتل یهودیان ومسیحیان است که به بحث ما تعلق ندارد. آنچه که درجامعه بد است وهمه انسانهای دمکرات آن را نفی می کنند. مسلمانان نیز شفاها مثله کردن را ردمی کنند. آنها این عمل راقبیح می دانند، اما قطع دست وپای دزد درقرآن مجید سوره مائده آیه 38 چنین می گوید: “دست مرددزد وزن دزدرا بکیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا (بر هرکار) مقتدر و (بمصالح خلق) داناست”. همانطورکه اشاره شد، مسلمان های مدرن یا “روشن فکران دینی”، کودک آزاری رازشت می دانند وشفاها محکوم می کنند. اما درقرآن مجید، سوره طلاق آیه 4، هم خوابگی و مسایل جنسی را با کودکان نابالغ مجاز می دانند و آورده شده: “و از زنان شما آنان که از حیض (و فرزند بظاهر) نومیدند (اگرباز شک درتحقق سن یأسشان) دارید عده (طلاق) آنان سه ماه است ونیز زنانیکه حیض ندیده (لیکن در سن حیض) باشند آنها هم سه ماه عده نگه دارند. …….”. بهر حال یعنی دختر در سنین کمتر از 11 سال، در عربستان گویا به دلیل هوای گرمش دختران درسن 9 سالگی حیض می شوند! از9 سالگی حتا تاسن 12 سالگی هنوزکودک اند. پس دراسلام ازسن پائین کودک آزاری، بنابه کتب مقدس معنی ندارد. درجائی آیت الله خمینی اولین رهبرانقلاب گفته است گویا (درحل المسایل)که می توان با دختربچه دوساله خودرا ارضاء کرد. در هرصورت مسلمانان گویند که باج گیری بد است و قبیح، اما در قرآن مجید سوره توبه، آیه 29 گوید:“(ای اهل ایمان) باهرکه ازاهل کتاب (یهود ونصاری) ایمان بخدا وروز قیامت نیاورده وآنچه راخدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند وبدین حق (و آئین اسلام) نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که باذلت وتواضع باسلام جزیه دهند”. پس باج گرفتن زشت است اما جزیه گرفتن حلال است. درمیان مسلمانان مکر و نیرنگ را کار درستی نمی دانند و شفاها رد می کنند. اما خداوند بهترین مکر را به کارگرفته است. درقرآن مجید سوره آل عمران، آیه 54 می گوید: “یهود با خدا مکر کردند و خدا هم درمقابل با آنها مکر کرد و از همه کس خدا بهتر مکر تواند کرد”. پس ما با خدائی حیله گر و مکرباز سر و کار داریم. چنین خدائی که بامخلوقش مکر می کند، ضعیف است ونمی تواند خالق مخلوقات، زمین ودگر کروات آسمانی باشد. ملاها موعظه می کنند و در کتب مقدس نیز آمده است که در دین هیچ اکراهی نیست. اما در همان قرآن مجید سوره مائده، آیه 54 آمده است: “ای گروهی که ایمان آورده اید هر که ازشما ازدین خود مرتد شود بزودی خدا قومی را که (بسیار) دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند و نسبت بمؤمنان سر افکنده و فروتن وبکافران سرفراز مقتدرند (مانند علی علیه السلام و شیعیانش) بنصرت اسلام بر میانگیزد که در راه خدا جهاد کنند و در راه دین از نکوهش و ملامت احدی باک ندارند این است فضل خدا هر که را بخواهد عطا کند وخدارا رحمت وسیع نامنتها است و باحوال هر که استحقاق آنرا دارد داناست”. در اسلام مرتد بودن، یعنی همان واجب بودن قتل و سر بریدن است. مانند آن که علی ابن ابیطالب در یک روز به دستور پیامبر 700 تا 900 نفر از یهودیان را سر برید.
دکتر گلمراد مرادی