روحانیون بلوفگوی شیعه (3) دکتر گلمراد مرادی

هنگامی که نو جوان بودیم، دهان به دهان می شنیدیم که این آخوندهای شیعه آدم های چاخان و بلوف گوئی هستند، اما باورمان کم می شد و با شک و تردید می گفتیم؛ کسی که این گونه لباس روحانی برتن می کند و همه به او احترام می گذارند، مگر می شود بلوف بگوید و کلاه سر مردمان مؤمن بگذارد؟ اما درآن هنگام که پابه سن بلوغ گذاشته وبرخی ازما کنجکاوانه، اهل مطالعه شدند و پیش ازهمه مسئله تقلید، آدم را به مطالعه بیشتر وامی داشت که ازخود می پرسیدند، چرا این آخوندها، قلبا نمی خواهند، انسان مستقلا محتوای کتب مقدس را بفهمد و همیشه نیاز به تفسیر آنها باشد؟! یعنی همه تقلید کنند؟ بهرحال در اثرخواندن کتب دینی و دیگر کتب تاریخی وفرهنگی، آدم معقول به این نتیجه می رسید که هرطبقه ای می کوشد، درست یا غلط ازموضع ونظرات خود که دربرخی ازکتب آئینی نیز آمده وبا استناد به آن زنده است، دفاع کند. برای مثال درنهج الفصاحه درحدیث 782 صفحه 313 ترجمه ابولقاسم پاینده می خوانیم: “خداوند، دروغ مصلحت آمیز را دوست دارد و از راست فساد انگیز بیزار است”. و حدیث 2192 صفحه 618 همان جاجملات قصارپیامبر که گوید: “دروغ همه اش گناه است مگردروغی که مسلمانی راسود دهد”. همینست که آخوندهای شیعه علنا، دروغ “بسود مسلمانان” می گویند، از جمله آن، روحانیون راحت طلب و افراطی هم هستند و بهر وسیله ای می خواهند مردمان مؤمن و ساده، همیشه وابسته بخود بمانند. زیرا آنها از همین دروغ مصلحت آمیز که در کتب دینی اسلام آمده است، استفاده می کنند. بعلاوه برای این کار غیر مستقیم مانع رساندن اطلاعات درست نیز می شوند و عادت دادن مردم به افسانه ها ازقبیل جن، پری، دیو و غیره، و از همه مهمتر، ترساندن مؤمنین، از جمله زنان از خشم خداوندی و آتش دوزخ و نظیر آن، بسیج می شوند. آنها از بنیان گذار اسلام عزیز یاد گرفته اند که دروغ مصلحت آمیز را به از راست فتنه انگیز می دانند. برای نمونه مکر وحیله اززبان خدا به کافران سوره النساءآیه 142. یعنی خدا مکر آنها را خنثی می کند. انسان از خود می پرسد این خداوند قادر مطلق چرا کافران را آفریده که مکر و حیله کنند؟ با استفاده از این آیه قرآن و حدیث پیامبر، مسلمانان، به کافران حیله و نیرنگ می زنند ودروغ می گویند. حالا ببینید وبشنوید که این آخوند پیرو پیامبر چه می گوید. متمنی است خود ویدئو راکه درآن ترس و وحشت به دل زنان می اندازد نگاه کنید. این آخوند با لهجه اصفهانی یا یزدی همان چیزی را می گوید وتفسیر می کند که درقرآن مجید ونهج الفصاحه آمده است. همانجا حدیث 1930 صفحه 563 میگوید:“قسمت اعظم جهنمیان زنانند”!چرا؟نمی دانم! این نکته روشن است که مردان چندین برابر زنان گناه می کنند. کسی که چنین جمله ای برزبان آورد، بدون شک یا خانه گمان است و یاذهنش مملو از حسادت است. زیرا باداشتن 9 زن عقدی و 14 زن صیغه ای که ازآنان دوکنیز بودند، بایدخانه گمانی می کردند. چون حدودا هرماهی یکبارنوبت به یکی اززنها می رسید.

از دیدگاه قران و الله جهنم برای خانمها چه جور جائیست ؟! با اینهمه لطفی که اسلام به بانوان دارد چطور میشود تصور کرد که این دین ، دین رحمانی نیست!

Slået op af ‎ایران بدون آخوند‎ i Mandag den 27. juni 2016

آخوندی اصفهانی یا یزدی در باره زنان و جهنم
پرمسلم است، آخوندهای شیعه زیاد بلوف می کنند. اما این آخوند، گر چه با آب و تاب می گوید، در حقیقت کمترین چیزی به آن چه که در این آئین هست، اضافه می کند. انسان با هر مسلمانی در این باره حرف بزند، به درستی این هجویات را مطلقا رد می کند ومضافا می گوید: چنین آخوندهائی “جاسوس اسرائیل” اند. در صورتیکه این ها جاسوس بیگانه نیستند، بلکه برای گسترش اسلام ازدروغ مصلحت آمیز استفاده می کنند. درواقع این گونه یاد گرفته اند که بلوف هم بکنند و ذره ای یک کلاغ-چهل کلاغ کردن. اینها فکر می کنند، هرچه ازبدی دوزخ و نیکی بهشت بیشتر بگویند، بیشتر می توانند برای مردمان ساده دوزخ وبهشت رامجسم کنند وازترس و وحشت دورکرده و این مردمان را باشرح این ترس ازدوزخ ونیکی بهشت به آئین اسلام جذب کنند. درنتیجه برای خود واسلامشان هوادار بیابند. دراوایل بوجود آمدن اسلام تا آنجا که مقدور بود، توانستند در قرآن دست ببرند. اگر ما این قرآن را با قرآنی که عثمان خلیفه ی سوم تنظیم کرده بود که میکرو فیلم آن نسخه در کتابخانه مونیخ است، مقایسه کنیم فرق زیادی با هم دارند. در واقع پاک سازی در آن انجام گرفته است و همچنین در احادیث پیامبر که در کتابی، بنام نهج الفصاحه آمده و منتشر شده است. گویند، همین آخوندهای بلوفگو بیش از دومیلیون حدیث به پیامبراسلام چسبانده اند. آنطور که در مقالات پیشینم با سند آورده ام، حدودا در قرن پنجم هجری اکثر عالمان مسلمان جمع شدند و گفتند، اگر پیامبر اسلام تمام 23 سال پیامبری، شب و روز حدیث می گفتند به دویست هزار هم نمی رسید. لذا آن را پاکسازی کردند و گویا آن احادیثی که از چهارعالم مسلمان یک جور سینه به سینه آمده و بعدها بیان شده اند، بود متعلق به پیامبر دانستند واینهارا در کتابی زیرنام نهج الفصاحه منتشر کردند. تازه با همه این توصیف، خود این پاک سازی شده ها پر است از هجویات. این که عرض می کنم همه آخوندهای شیعه و بویژه عمامه سیاه ها که اولاد پیامبر و بسیار مورد احترام مؤمنین مسلمان اند، بلوفگویند، ادعای پوچ نکرده ام. متمنی است خودتان به این ویدئو نگاه کنید. ببینید همین آخوندها چه معجزه ای برای عموی پیامبر درست کرده اند؟! در صورتیکه عموی پیامبر و خود او بنا به اعتراف خود هیچ معجزه ای داشته اند.

هر کس ایمان نیاورد، قط میشود!!

Slået op af ‎مهدی کرامت‎ i Søndag den 19. juni 2016

آخوندی که بلوف می کند، حمزه، خانه کعبه را بلند کرد و روی سر یهودیان گرفت و گفت اگر ایمان نیاورید کعبه را بر سر شما رها می کنم
خودپیامبر درقرآن مجید و نهج الفصاحه گفته است که هیچ معجزه ای ندارد و “یک انسان مثل شما هستم”. رجوع کنید به سوره اسراء آیات 89 تا95 ونهج الفصاحه همانجا، حدیث 940 و 941 صفحه 344. همین آخوندها حدود 4440 معجزه به پیامبر بسته اند که اولین آن آوردن قرآن مجید است ودومین آن شق القمر است و… . نا گفته نماند، این“معجزه” عموی پیامبر، حمزه که یکی ازهواداران برادر زاده خود بوده تا آنجا که من اطلاع دارم در هیچ جائی نیآمده است. جالب است که آن را ببینید و بدانید که این آخوندهای عمامه سیاه، یعنی اولادان پیامبر چه نوع بلوفی ازخود درآورده اند وتحویل مردمان ساده لوح می دهند. رهائی از این چرندیات و داروی این درد مزمن، فقط و فقط مطالعه دقیق و بی طرفانه، همه کتب دینی است.
در کامنتی درمورد واژه تقلید درجهان اسلام شیعه خواندم که درهمه جای دنیا گوسفند را می توان نمادی از مقلد دانست و کورکورانه تابعیت کردن آنها بحساب آورد. گرچه این مطلب کمتر به موضوع ربط دارد، اما آوردن آن در اینجا ضروری است، زیرا آخوندهای بلوف گوی شیعه می کوشند، مؤمنین مسلمان راگوسفند وار، بار بیاورند که مقلد خوبی باشند. تقاضا دارم به این خبربه آدرس زیرین نگاه کنید و در صورت داشتن فرصت آن را بخوانید.
http://jamejamonline.ir/…/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8…
یکی از این گوسفندان در ترکیه از دره ای پریده و مرده است. بقیه هم ازاو تقلید کرده اند و از همان دره پریده اند که چهارصدتا از آنها مرده اند. مردن فقط جان دادن فیزیکی نیست، بلکه انسان وقتی نا آگاه بماند، مانند نباتات زندگی می کند و این برای انسانی اجتماعی به منزله مردن است. اکنون آخوندهای شیعه مسئله تقلید را خیلی بزرگ می کنند و مایل اند از نظر اجتماعی آن بلا را که سر گوسفندان آمده، برسر شیعییان بدون مطالعه بیاورند. دربالا مسئله باوربه جن، پری و دیو که وجود ندارند مطرح کردم. باور به اینها ترس و وحشت از فشار قبر، دیو، جن و پری بوجود می آورد و انسان را به مرز دیوانگی سوق می دهد. تا جائیکه انسان را به مرض وسوسه یا شیسوفرنی درجه سوم مبتلا می کند. این ویدئوی که می آورم از پرده آخر صدای آمریکا در مورد بلایای طبیعی و دعا برای جلوگیری از آنها است که حوزه علمیه قم رسما مأمور شده در قبال دریافت پول برای جلوگیری ازاین بلایای طبیعی وبهبودی وضع اقتصادی مملکت دعا کند!!
https:/www.facebook.com/voalastpage/videos/1323997600950150/
دعای حوزه علمیه قم برای جلوگیری از بلایای طبیعی
تقاضا دارم، تعصب راکنار بگذاریم و این حقیقت تلخ را که “دشمن” بصورت ویدئو پخش کرده، ببینیم. زیرا من باور دارم که، اگر واقعیتی از دهان “دشمن” هم بیرون بیاید، باید آن را پذیرفت. این که علم ثابت کرده که هیچ دعائی جلواین عوامل طبیعی را نمی تواند بگیرد، برای اهل مطالعه، تا حدودی روشن است. همان طوریکه با دعا کردن، جلو سونامیهای گوناگون را نمی شود گرفت که آخرین آن بنام “هریکن” درفلوریدای آمریکا آمده و تعداد فراوانی کشته داده است. درهرصورت باید به دانائی و علم مراجعه کرد. علم هواشناسی، می تواند پیشگوئی هائی کرده و به مردمان ساکن محل خطر اخطار کند که جای امنی بروند. پس دربرابر زلزله وبادهای شدید (کوران) وهریکن(طغیان دریا) و رعد وبرق وغیره هیچ دعائی کارآمد نخواهد بود. این فقط یک دکان دین فروشی، برای آخوندهای شیعه است، جهت چاپیدن مردمان ملت های ایران. باور بدعا کاردرستی نیست ودردی رادرمان نمی کند.
من بعنوان یک کرد ایرانی از همه مؤمنین تقاضادارم مطالعه کنند و بپرسند و آنچه که می خوانند دردرک آن بکوشند. برای راحتی کار با زندگی خویش بازی نکنند و مقلد نباشند. همین تقلید که بدون شک، دروغ مصلحت آمیز درآن است، ازطرفی کاررا آسان می کند و نیازی به زحمت مطالعه نیست. ازطرف دیگر در دراز مدت خانه خرابی ببار می آورد و انسان عقب نگهداشته می شود. همانطوریکه درهمه کشورهای اسلامی، آنجاکه تعصب حکومت می کند، باوصف ثروت سرشار زیرزمینی، مانند ایران و عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی و غیره، ازعلم ودانش صنعتی بی بهره اند و این باعث تأسف فراوان است. چرا می گویم خودمطالعه کنید و مقلد نباشید؟ زیرا این آخوندهای بلوف گو آگاهانه یا نا آگاهانه دروغ می گویند و بسود خود توجیه گری می کنند.
ویدئو بعدی را که در اینجا بنمایش می گذارم خیلی احمقانه است. گویند آش بقدری شور است که خود آشپز با بی قراری صدایش بالا آمده است. یک آخوند دگری در موعظه اش نسبت به گفتن این نوع چرندیات آخوندهای بلوفگوی شیعه دست به اعتراض زده است. اوبیان این هجویات را آبروریزی برای اسلام شیعه می داند. قابل تأمل باید باشد که سران جمهوری اسلامی هیچ بیانیه اعتراضی علیه این هجویات را نداده اند که آن را محکوم کنند. آنها می خواهند، مانند نامه امام زمان به شیخ مفید، در برابر چنین هجویاتی سکوت کنند و مردم را به باور به این خرافات نگهدارند. اگرواقعا سران جمهوری اسلامی به اسلام باور می داشتند و این چنین هجویاتی، لطمه بزرگی برای اسلام می دانستند، حتما طی بیانیه ای آنهارا محکوم می کردند و بهترین ساعات تلویزیون را به خدمت چنین دروغهائی نمی گذاشتند.

آخوند: ماهیها در دریا از آب سر در آورده بودند و همه یا حسین یا حسین می‌گفتند–به شبکه خاکی آبادان بپیوندیدfacebook.com/Abadan.NETtelegram.me/AbadanNETtwitter.com/AbadanNET

Slået op af ‎صدای آبادان ، ایران – Abadan Iran‎ i Onsdag den 7. september 2016

آخوندی موعظه می کند و می گوید: همه ماهی ها توی دریا سر بر آوردند و یا حسین می گفتند!
جالب اینجاست همانطور که درپیش اشاره شد، اکثر گویندگان این هجویات ازمیان آخوندهای عمامه سیاه، یعنی ازمیان اولادان پیامبر انتخاب شده اند که بیشتر مورد اعتماد مؤمنین باشند. آخوندهای پیر وپاتال وکم سواد به این هجویات و خرافات احتمالا باور دارند، اما بدون شک جوانان اهل مطالعه و ازجمله آخوندهای باسواد وجوان، دگر به این چرندیات وقعی نمی گذارند. دراین زمینه من اطمینان دارم، اگر آخوندهای جوانی باشند که هنوز این خرافات را موعظه می کنند، بدون تردید از دو حالت خارج نیست. یا واقعا بی سواد اند و طوطی وار همه چیزرا تکرار می کنند و یا فرصت طلب اند که ازمنافع طباقاتی خوددفاع می کنند وخر به اسلام هم آب نمی دهند و الی آنهانباید باورداشته باشند که ماهیها ازدریا سربر می آورند و یاحسین می گویند! انسان ساده ازخود می پرسد، دریاها همان دریاها و ماهیها همان ماهیها و امام حسین سربریده همان امام حسین است که حدود 1300 سال است که برایش در ماه محرم عزاداری می شود، چرا این ماهیها اکنون یا حسین نمی گویند؟!
https://www.facebook.com/Abadan.net/videos/11o6130909463588/
آخوندی که در باره مشروب خور و امام رضا بلوف می کند
آیا این آخوندهای شارلاتان خودشان خرهستند یا مردمان پای منبر نشین را خر و احمق می دانند؟! نمی دانم کدام؟ از یک طرف مشروب را حرام می دانند ومشروب خوار را گناهکار غیر قابل بخشش و از طرف دیگر امام رضا را به کمک یک مشروب خوار می فرستند که بساطش را رو براه کند!! اینها بهر دری می زنند که معجزه امام های صدها سال مرده را که قادر نبودند جلو مرگ زود رس خود را بگیرند و دشمنان آنان را زهر خور کردند وکشتند ومتوجه نشدند! اما اکنون به همت آخوندهای بلوف گوی شیعه صاحب معجزه شده اند و مشکل گشای مردمان مؤمن!! برتراند راسل جمله ی بسیار خوبی گفته: “کسانی که نمی خواهندبه باورهایشان شک کنند متعصب هستند. کسانی که نمی توانند احمق هستند و کسانی که می ترسند بردگان هستند”.
این ویدئو آخری در باره سربریدن کافران و رسما برده داری کلفت و نوکر که درقرآن مجید آمده است. تا زمانی که اسلام بر مغز یک و نیم میلیارد انسان نا آگاه حاکم است، این نوع آخوندهای پررو وبی سواد می توانند علنا این نوع هجویات رابگویند ومتأسفانه حرفهای شان نزد برخی انسانهای ساده از این یک ونیم میلیارد مسلمان خریدار دارد! احیرا کامنتی را درپای عزاداران ماه محرم با عکس که خودرا به گل گرفته بودند، خواندم مبنی بر اینکه:
“من که در تعجبم که پس از سرنگونی تام و تمام و کلیت رژیم آدمکشان اسلامی ایران, با این امت مشنگ خرافی چه باید کرد”؟ حالا من، درتکمیل جمله به آن اضافه می کنم که با این ملاهای خرفت قرون وسطائی چه باید کرد؟ من که مخالف اعدام هستم و اینها می خواهند بدست کافران کشته شوند، چون باوردارند که به “بهشت” موهومی می روند، همین است که به آنها خرفت می گویم و گوسفند مقلد.
https://www.facebook.com/kafarkish222/videos/1516195088708632/
ملای افغانی در باره کافران و برده داری و استناد او به قرآن وووو
من از آن دسته از ضد فاشیستها و ضد برتری طلبان و ضد ناسیونالیستهای کور عذر می خواهم که این ویدئو را می بینند و با ناراحتی، هجویات این مردکه را می شنوند. اما دیدن آن در اوایل قرن 21 هر چند غم انگیز است، بااین وصف ازنظر اسلام شناسی و قرآن شناسی و تجربه تلخ اندوختن، پر بار است. روی سخن من بامؤمنین پاکدل است. آنچه که این ملای افغانی ترجمه می کند دقیق درقرآن مجید آمده است. به سوره های روم، نحل، معارج، مؤمنون والنساء. درمورد برده داری، سوره های انفال، مائد، توبه، بقره وانفال رجوع فرمائید. من باز هم عذرمی خواهم که آیات قرآنی معینی را با شدت و ضعف برده داری و نیز کشتن کافران به تفسیر نیاورده ام. زیرا می خواستم ازطول کلام جلوگیری کنم.
دکتر گلمراد مرادی