هـۆنراوە بۆ مێردمنـداڵان. نابـەزین. رەزا شـوان

ئەمــــڕۆ هـەمــــــــوو رۆژئـــــــاوایـن
خوشـک و بـرا ، پشـت و پەنــــــــایـن
یەک هەڵـوێســـــت و یەکـــــــــڕیـزیـن

کـۆڵـنـــــــــــادەیـن و نـابــــــــــــەزیـن
ئەردۆگــــــــــــــــانی گـێــــــــــلەپـــیـاو
رەگـەزپـەرســـــــتی بــــــــــــــەدنــــاو
دیـکـتــــــــاتـۆری ســـــــــــتـەمـکــــار
لەخـۆبــــــــــــــایـی و نـالـــــــــەبـــــار
ئـەی خـوێــــــنـڕێــژی تـاوانـــــــنـبـار
بـوویـــــتە بـە گــــــــورگـی هــــــــــار
کـــورد بــووە بـە چـقـــــڵـی چــــــاوت
بـە رێـگــــــری نـیــــــــازی گــــــڵاوت
گەمـــژە ، کــــورد هــەر دەمـــــێـنـێـت
مـــــافـی خــــــۆی هــەر دەســــێـنـێـت
هـــــاکـا تـەخـــــــــــتـت هـەڵـــــــدێـرن
بـۆ دۆزەخـــــــــــــــت بــــــــــــــنـێـرن
نەرویـج: ١٢ی/ ئوکتۆبەر/ ٢٠١٩