جاوید نام، کاک عزیز یوسفی انسانی از تبار جمهوری کوردستان و اندیشمندی خود باور و خود ساختە در زندان

جاوید نام، کاک عزیز یوسفی انسانی از تبار جمهوری کوردستان و اندیشمندی خود باور و خود ساختە در زندان

حسن حاتمی
… ما هنوز هم هزاران نفریم.
جملاتی ماندگار از زندە یاد کاک عزیز یوسفی، برای همەی فصول مبارزە با استبداد، گویای حال است کە در زندان در مقابل پرسشی گفتە بود: ما هزاران نفر بودیم، هزاران نفر از ما شهید شدند و یا در زندانها پوسیدند. هزاران نفر از ما بە میدان مبارزە پشت کردند. هزاران نفر در نیمەی راە ماندند. اما ما هنوز هزاران نفریم و…
کاک عزیز یوسفی یکی از جوانان پر شور و انقلابی زادەی شهر مهاباد در سال ١٣٠٧ (١٩٢٨) بود. در شروع جنگ جهانی دوم ١٠ سالە و در پایان آن کمی بیش از ١٧ سال و در زمان تأسیس جمهوری کوردستان در ٢ بهمن ١٣٢٤ حدود ١٨ سال سن داشت.
کاک عزیزیوسفی سال‌ها همراە زندە یادان، غنی بلوریان، کریم حسامی، حسن قزلجی، سلیمان معینی، هاشم حق الطلاب (قادر شریف) و سالهایی نیز با قدیمی‌ترین زندانی سیاسیی پهلوی دوم، صفرخان قهرمانی، کە ٣٠ سال زندانی کشید، هم زندانی هم بودە است، مخصوصا” در برازجان، کە یکی از سخترین زندانهای رژیم استبدادی محمد رضا شاە پهلوی بود.
کاک عزیز کە حدود پنج (٥) سال آزادی را و در آن زمان حدود یک سال، جمهوری کوردستان بە پایتختی مهاباد را زندگی کردە بود، یکی از مبارزان پیگیر پس از جمهوری کش کردن بود. او کە چند بار دستگیر و زندانی شد، با روحیەای پیشمرگە آسا جمعا” حدود یک ربع قرن در زندانهای مخوف و پر ازشکنجە و آزار بسر برد. در زندانهای عمومی و فرصت‌هایی کە می‌آفرید، آن بخش از وصیتنامەی فرزانە جاوید ملت کورد، پیشوا قاضی محمد را با توانایی بە پێش برد، کە گفتە بود: تلاش کنید و خودتان را بە علم و دانش مجهز کنید و با آگاهی برای حقوق مردم ستم دیدەی کورد مبارزە کنید.
– نقل بە مفهوم-
عزیز یوسفی با خود باوری و الهام از رئیس جمهور سردار خود، کە چند زبان خارجی می‌دانست، خود ساختگی را فراموش نکرد و روش آموختن را پیشە کرد. زبان انگلیسی را یاد گرفت و مترجمی توانا و نویسندە شد. بە قول صفر خان قهرمانی: روش تعاونی کردن کشاورزی در ایران یکی از دست نوشتەهای، کاک عزیز بود کە ساواک آنرا مصادرە و بعدا” از آن استفادە کردند، بدون ذکر نام او، و…
پس از روزهای ١٥، ١٦ و ١٧خرداد ١٣٥٧، گورستان مهاباد و مزار کاک عزیز یوسفی انرژی قوی و مثبتی را آفرید، کە گام بە گام کوردستان را بە سوی آزادی و بە تاریخ سپردن استبداد سلطنتی، در سراسر ایران سوق داد. و…
گویی پس از ٤٤ ساڵ از گذشت رژیم سراپا جور و فساد و “زور و اهانت”، “توتالیتر اسلامی” پس از “قتل حاکمیت”ی ژینا / مهسا امینی، در تهران، جنبشی بە راە افتاد کە در مدتی کم بە انقلابی بزرگ و پر امید برای مردمان در ایران و خارج از ایران ایجاد شد. هر دوی این وقایع دو همخوانی و یک تفاوت داشتند. همخوانیها، هر دو نفر زندە یادان، عزیز یوسفی و ژینا / مهسا امینی در تهران جان ستانی شدند، هر دو از آنجا کە بە کوردستان، برای خاکسپاری آوردە شدند، کوردستان وارد فاز مبارزاتی جدید شد.
تفاوت این بار، اما پس از فراگیری جنبش در کوردستان، کە با شعار ژن ژیان ئازادی، زن زندگی آزادی، شروع شد بە “کوردستان چشم و چراغ ایران” راە پیمود، و انقلابی را تولید کرد، کە تاحدودی همگانی و چهانی شدە است.
یاد کاک عزیز یوسفی و یارانش، ژینا / مهسا و همە شهیدان در انقلاب امید بخش آزادی ستان و حقوق انسان، گرامی باد.
منابع: گوگل.
حسن حاتمی، ٧ ژوئن ٢٠٢٣ برابر با ١٧ خرداد ١٤٠٢.