حق انسان را کشتن، حق زندگی را کشتن و حق آزادی را کشتن، بس است

حق انسان را کشتن، حق زندگی را کشتن و حق آزادی را کشتن، بس است

شرکت کنندگان گرامی!

مسئولان، اعضا، هواداران، دوستان، احزاب و سازمانهای سیاسی و مدنی و

پشتیبانان خیزش یا انقلاب ژینا / مهسا!

درود بر شما!

   در اینجا جمع شدەایم تا همراە همەی کسانی کە قلبشان برای آزادی و رهایی انسانهای در بند و گرفتار استبداد و “توتالیتاریسم اسلامی” می‌طپد، کە همە آزادیخواهان و حقوق طلبان در ایران و خارج از آن، ٢٥٥ مین روز و شب خیزش و انقلاب ژینا / مهسا را تا بە امروز زندگی کردەاند، کە ملت و ملیتهای فارس، تورک آذربایجانی، کورد، بلوچ ، عرب و تورکمن، و دیگرانی چون لورها و بختیاری‌ها، مازنی‌ها و کاسپین ها، یارسان‌ها و سنی‌ها،بهائیها و کلیمی‌ها، مسیحیان و زردشتی‌ها وغیرە، هستند، با صدای بلند و فریادی رسا، بە حاکمان جنایتکار و خونریز جمهوری اسلامی بگویم: کە ما نیز حق انسان قرن ٢١ می، حق زندگی و حق آزادی داریم. ٤٤ سال است با عناوین مختلف آنانرا میکشید، بس کنید. بە اعدام‌ها، دستگیریها، شکنجە‌ها و گسترش زندانها پایان دهید.

   بە گفتەی عفو بین الملل: “دست کم هفت نفر معترض دیگر درایران، درآستانە اعدام  هستند. این سازمان هشدار دادە کە زندانیان معترض، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر میهمان‌نواز، منصورە دهمردە، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کور کور و شعیب میر بلوچ زهی ریگی، جانشان در خطر است.

   عدم دسترسی بە وکیل انتخابی نامبردگان مانند، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی،کە “بەناحق” و بر اساس اعترافات زیر شکنجە، همراە باشکنجە بە اعدام محکوم شدند، علیرغم موج عظیم اعتراض بە این “حکم ظالمانە” کە عفو بین‌المل هم جزو آنان بود و بە پروندەی “خانەی اصفهان” شهرت داشت، متأسفانە کشتنشان. با این حکم ظلمانەی قوەی قضایی رژیم نکبت، کودک کش، ژن کش ، جوان کش، تا کنون شمار جان ستانان از معترضان “بەحق” در کف خیابانها بە ٧ نفر رسیدە است. مبارزان راه “ژن ژیان ئازادی”، زن زندگی آزدی، و افکار عمومی مطلعند کە، ٤ انقلابی جاوید نام، محسن شکاری، مجید رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی هم جزو آین جان ستاندن‌ها بودند.

    در این “فصل جسارت” کە جانهایی ستاندە شدە وشماری هم  متأسفانە در آستانەی گرفتن حق حیاتشان هستند، اقدام جای تحسین فداکارانە وحفقان شکنانەی ١٠ زن و دختر جوان، گذشتە از جان، زندانیان سیاسی کە در حیاط یکی از بندهای زندان مخوف اوین تهران در اعتراض بە این اعدامها در٣٠ اردیبهشت (٢٠ مەی)، میطلبد بە آنان درود بیکران فرستاد و اقدامشان را ستود. کە عبارتند از: نرگس محمدی، مهوش شهریاری، گلرخ ایران، سپیدە قولیان، بهارە هدایت، فائزە هاشمی، نسرین خضرجوادی، ویدا ربانی، زهرە سرو، شکیلا منفرد.

  این انسانهای مقاوم زندانی کە برای رهایی جان “دەها نفری کە با اذان صبح بە دار آویختە نشوند”، معنی” کۆمار در زن زندگی آزادی تکلیفشان را روشن تر میکند، و در وطن آزاد و رها “عاشقانە، همە میتوانند برقصند”. آنان کە، تلاش میکنند، “چوبەهای دار برچید شوند”، جوانان سازندگان فردایی روشن باشند. آنانکە خواهان “آزادی و برابری هستندو مبارزە میکنند کە “پاسخ برای نان و آزادی، گلولە و سرکوب نیست”. آنانکە کە فکر میکنند” ” اعدام حاشیەای امن برای دیکتاتورها ایجاد نمیکند.” وجان ستاندن “با هر عنوانی از جملە: سب‌النبی، توهین بە مقدسات، محاربە، ارتداد، افساد فی‌الارض و حتا جرائم مواد مخدر در شرایط امروزما کە عدالت بە مسلخ رفتە،را محکوم میکنند“. و گفتند” “اگر امروز اعتراض نکنیم، فرا نوبت خودمان است، مدافع روابط دیپلماتیک را بە تعطیلی سفارت‌خانەهایشان ترجیح دادەاند. بە دیکتاتوری اسلامی یاری رسانند.

   اقدام نامسئولانە و تجارت مسلکانەی دولت بلژیک بە نسبت داد و ستد دیپلمات تروریست اسداللە اسدی، با گروگان زندانی شدە “اولیویە وند کاستیل بلژیکی، برگ تازە و ننگینی است، کە رژیم تروریست و گروگانگیررا در آیندە خطرناک‌تراز اکنون خواهد کرد. مسئولیت هر اقدام تروریستی رژیمضد مردمی حاکم بر ایران در خارج از ایران، مسئولان بلژیکی را، هم از نظر سیاسی و هم اخلاق سیاسی و نقض حقوق بشر شرمسار خواهد کرد. وقتی تروریست با محکومیت ٢٠ سالەی قضائی، در دادرسی عادلانە را رها کردی، عمل بدتر و نقشەی ترور بزرگتر را خواهد کشید. چون بقا و ریل این رژیم، برروی جنگ افروزی، مرگ، ترور و گروگانگیری، بنا نهادە شدە است، این روند را تشدید خواهد کرد.

  بە قول محمد امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشرایران- کە در تویتی نوشتە: تفاوت بین داعش و جمهوری اسلامی خامنەای این است کە اولی بە عنوان یک گروه تروریستی شناختە میشد ولی” نمایندەی خامنەای [علی بحرینی] قرار است بزودی بر کرسی ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بنشیند.

   طبق نوشتەی تلگرامی: مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشر هەنگاو از ابتدای سال ٢٠٢٣ تا کنون، دست کم ٦٤٠ نفر شهروند در کل ایران توسط نهادهای حکومتی بازداشت شدەاند (احراز هویت شدە)، کە ٦٠٪ آنها شهروندان کرد [کورد] و ٢٠٪ شهروندان بلوچ هستند. ٦٧ فعال زن و ١٤ بهایی بازداشت شدەاند.

   جای تأسف این است کە مبارز بزرگ راە آزادی و مدافع واقعی و برجستەی حقوق مردمان ایران، حشمت طبرزدی بە ٤٦ سال زندان و محروم از فعالیت‌های سیاسی تحمیل شدە است. این حکم ناروا همچون حکم‌های دیگر معترضان و انقلابیون را بشدت محکوم میکنیم.

   پس لازم است، همەی مبارزان راە آزادی کە مخصوصا” در خارج از ایران،کە فعال درعرصەهای متفاوت هستند، برای پارادایم فشار “میکانیزم ماشە”برای نقض شدید حقوق بشرو تشدید قتل حاکمیتی زندانیانی سیاسی، کار کنند تا هشدارهای خیلی جدی بە رژیم تروریست و گروگانگیر اسلامی سیاسی دادە شود، کە حق انسان را کشتن، حق زندگی را کشتن، و حق آزادی را کشتن، دیگر بس است. حاکمیتهای دیکتاتوری هرچە خونریزترشوند، نفرت بیشتری را بر کارنامەی پراز جنایتشان اضافە خواهند کرد.

ژن، ژیان ئازادی، همراە با، اتحاد و مبارزە برای پیروزی.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

انجمن زندانیان سیاسی کوردستان ایران (شرق کوردستان)، خارج از کشور

٢٧مەی ٢٠٢٣ برابر با ٦ خرداد ١٤٠٢.

پیروز باشید