طرفداری و پشتیبانی از تروریسم بازتولید تروریست است آزاد مستوفی

طرفداری و پشتیبانی از تروریسم بازتولید تروریست است

آزاد مستوفی

تا بە حال چند بار رضا پهلوی در وقایعی کە در ایران پیش آمدە و باعث کشتە شدن گروههای نظامی رژیم ولایت فقیە شدە است، سریعا توئیت تسلیت فرستادە و یا آنرا محکوم کردە است. تناقض این همدردی مزدورانە و مزورانە آنجاست کە افراد نظامی رژیم کە در عملیاتهای منسوب بە اسرائیل در داخل و یا خارج از ایران کشتە شدەاند، از گرفتن این پیام بی نصیب اند.

گروه تفرقەانداز، هتاک، فحاش و متوهن پهلوی بە خودشان اجازە می دهند “مرگ” را برای بخش وسیعی از اپوزیسیون ایرانی بخواهند و یاسمین پهلوی آنرا تبلیغ کند و حجت کلاشی از تریبون تلویزیون اعلام کند “همەی اعضای حزب قاضی محمد باید بە دار آویختە شوند”.. روزانە علیە “حزب دمکرات کوردستان” و “کوملە” در رسانەهای رسمی و زردشان نفرت پراکنی کنند، این احزاب را تروریست مورد خطاب قرار دهند و سران کورد را تمسخر، تحقیر و تهدید جانی کنند. این گروه ایرانستیز کە در کارنامە حکومتداری اش تجزیە بخشهایی از ایران را دارد، بعد از انقلاب ژینا کە حنای کوردستانفوبیای شاه و شیخ دیگر رنگی نداشت و از قم و تهران و اردبیل گرفتە تا اصفهان و گیلان و بلوچستان شعار پشتیبانی از کوردستان سر میدادند، با طراحی نقشەهای شومی دوبارە سعی بە تفرقەاندازی مابین ملتهای ایران کردند کە تیرشان بە سنگ خورد و زمانی کە مردم فهمیدند رضا پهلوی توانایی مدیریت یک گروه پنج نفرە را هم ندارد و اعضای ساواکی اش در خارج از کشور بە افراد دگراندیش حملە فیزیکی می کنند، پهلوی چیها بە مظلوم نمایی روی آوردند.

 

یکی از آن مظلوم نماییها، زدن تیترهای تحریفی در سوشیالمیدیااست کە گویا ایشان مورد تهدید از جانب این و آن قرار گرفتە. در مورد توئیت خودم (کە هیچ ربطی بە حدکا ندارد) رسانەهایسلطنت طلب آن را تحریف و بولد کردند باید بگویم آن توییت جدا از آنکه آرزوی دادگاهی و برخورد با رضا پهلوی را داشته باشد؛ واکنش هایش بیشتر نشان دهنده واقعیت سیاسی اکثر ایرانیها است. آنانی که فحاشی و هیستریا را گسترش می دهند این حقیقت را که تنها سمبل سیاسیشان خود ادامه ساختار اصلی درون‌ حکومت (سپاه تروریستی) است نمی پذیرند. تنها سمبل انقلابیشان خود ضد انقلاب است. آنانی که چهل سال جز قدرت خواهی مسئله سیاسی ای نداشتند، آزادیخواه نبودند و یک بار هم از ملت های غیر فارس بابت ستمهای چندگانە عذر خواهی تاریخی نکردند؛ امروز پرچم دار خودخواندە اتحاد شده اند‌. آنان ادامه دهنده ادبیاتی هستند که از ج.ا همچون پند به ارث بردەاند: تروریست، اشرار و عقب افتاده خطاب کردن ملت های غیر فارس و فعالان برابری طلب. آنقدر تمامیت خواهیشان سویه ناخودآگاهانه پیدا کرده که حتی نمی توانند در عرصه عمومی آن را به دروغ هم پنهان کنند. حالا دیگر “صدای پای فاشیسم” نیست بلکە بلندگوی تبلیغ فاشیستی است. امروزه انحطاط این فرهنگ در ادغام و آشتی اصلاح طلب، سپاهی، سلطنت طلب، امنیتی و… جلوه پیدا کرده است. متعهدان به انقلاب ژینا باید این اتحاد ضد انقلاب ها را رسوا و آشکار کنند. با تلنگری در توئیتم در جواب بە آنانی کە همیشە آرزوی مرگ دگراندیشان را دارند امیدوارم فرهنگ سیاسیِ پارانویک ایرانیها خاتمه یابد. فرهنگی که به همه کس و همه چیز یورش می برد، مسئولیت نمی پذیرد و تقصیر را در بیرون از خود می جوید تا با ایجاد حس انتقام و سرکوب، انفعال تاریخی و سیاسی اش را جبران کند.

در جریان انقلاب ژینا، سپاه پاسداران و بازوهای سرکوبگرشمسئول قتل عام و جنایتی بزرگ در کوردستان و بلوچستان بودند و هستند، از کشتن روزانە کولبران و سوختبران گرفتە تا موشکباران قلعە دمکرات و قتل و عامهای اشنویە و زاهدان توسط سپاه پاسداران، اعدام زندانیان سیاسی در اقصی نقاط ایران و بویژە کوردستان و بلوچستان خود نتیجه ترویج گفتمان امنیتی و فاشیستی اطلاعات سپاه پاسداران است. اما جالب اینکە امروزه سلطنت طلبان به ظاهر مخالف حکومت، خود فعال تر از سپاه در حال گفتمان سازی جهت کم هزینه ساختن جنایت های رژیم ولایت فقیە هستند. در کمال ناباوری این دگرستیزی، خشونت، حذف، سرکوب و فحاشی های رکیک را نشانه ای از میهن پرستی نوظهور ایرانی می دانند که قرار است با حقوق شهروندی همه را به رستگاری برسانند.

و اما چرا پهلوی کە ناخواستە و خواستە اوامر سپاه را اجرا میکند بە دنبال بقای نیروهای سرکوبگر رژیم ولایت فقیە است؟ نامبردە در مصاحبەای میگوید که با سپاه پاسدارانی کە در لیست ترور امریکا قرار دارد، در ارتباط مداوم است. برای توجیە این ارتباطمیگوید البته عدەای که مرتکب جنایت شدەاند باید پاسخگو باشند اما عدەای تنها به دستورات عمل کردەاند. در جریان دادگاه آیشمن، وی ادعا داشت که به هیچ عنوان ضدیهود نیست وخود مرتکب جنایتی نشده بلکه به عنوان یک مامور وظیفەاش را انجام داده است. هانا آرنت کە در این دادگاه حضور داشتە این نکتە را «ابتذال شر» تعریف میکند. آرنت میگوید آیشمن یک مأمور نوعی بود. و یک مأمور، وقتی چیزی بیش از یک مأمور صرف نیست، واقعاً انسان خیلی خطرناکی است. گفتەی پهلوی شباهت عجیبی با ادعای آیشمن دارد، افرادی در نهادهای سرکوبگر ایران وجود دارند که بە گفتە خودشان تنها ماموراند و معذور ولی در واقع “ماموراند و مزدور”. همچون خود پهلوی و اطرافیانش کە “معتاد بە مزدوری” برای بیگانگان اند تا بە هر شکلی قدرت را در دست بگیرند و از نیروهای سرکوبگر علیە اپوزیسیونی استفادە کنند کە “یاسمین پهلوی” آرزوی مرگشان را دارد. خانوادەای کە با کودتا و مزدوری آمدەاند هنر دیگری بە غیر از مزدوری و سرکوب ندارند. در بسیاری از قوانین کیفری و قوانین مبارزە با تروریسم، پشتیبانی از نهادهای تروریستی بە عنوان یک جرم شناختە می شود. بدون شک امریکا باید در قبال پناه دادن بە پهلوی و اعتراف نامبردە بە ارتباط با سپاه تروریستی پاسداران وی را مورد بازخواست قرار دهد. تروریستی کە جامعە را دچار تفرقە و تقسیم کردە و از طریق سپاه سایبری بە ارزشهای اخلاقی مخالفین سلطنت حملە میکند و با نشر مشخصات افراد، امنیت جانی و خانوادگی مخالفین رژیم را تهدید می کند، باید برخورد جدی با وی و گروهش صورت بگیرد.

در پایان این نوشتەام را تقدیم میکنم بە شهید متین نصیری کە در “انقلاب ژینا” در شهر مشهد سرباز وظیفە بود. نمونەی سربازی کە “وظیفەی انسانی” اش بر “وظیفەی سازمانی” اش ارجحیت داشت. متین وقتی فرمانده‌هان پادگان از او و بقیه سربازان خواستند که در خیابانهای مشهد مردم را سرکوب بکنند، با رشادتگفت که حاضرم بمیرم ولی به روی هموطن‌ام سلاح نکشم“. متین بخاطر این انجام وظیفەی انسانی اش مورد اذیت و آزار مسئولین نظامی اش قرار گرفت و بەناچار از پادگان فرار کرد تا در سرکوب هموطناش شرکت نکند اما محل اختفای متین در شهر زادگاهش “سنندج لو رفت و بعد از دستگیری زیر شکنجه جانش را از دست داد.