حسن حاتمی: سپاە پاسداران سال‌ها است از نظر جامعەی ملل بەعنوان یک گروە تروریستی شناختە شدە است

حسن حاتمی: سپاە پاسداران سال‌ها است از نظر جامعەی ملل بەعنوان یک گروە تروریستی شناختە شدە است
مصاحبە: دیاکو دانا

آقای حاتمی، همچنانکە می‌دانید شماری از نمایندگان پارلمان و اشخاص سیاسی کشورهای اروپایی بە منظور حمایت از قیام سراسری ملل ایران از اتحادیەی اروپا و کشورهای این اتحادیە خواستەاند سپاە پاسداران را کە در سرکوب این اعتراضات نقش اساسی داشتە را بە عنوان یک گروە تروریستی معرفی کند. بە نظر شما این اقدام چە تأثیری بر جایگاە و اعتبار سپاە در سطح جهان خواهد گذاشت؟

پروسەی قرار گرفتن سپاە پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروەهای تروریستی توسط کشورهای اتحادیەی اروپا، اگر بە نتیجە مطلوب برسد کە امید زیادی وجود دارد چنین باشد، تأثیر مهمی در ادامەی مبارزە علیە موجودیت رژیم ضد بشری خواهد داشت کە از قیام سراسری ملل ایران (انقلاب ژینا/مهسا) بە شدت ضربە خوردە است. چون عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در بخش زیادی از ارگان‌های اجرایی‌اش مخصوصا “آن نهادهایی کە زیر مجموعەی رهبری نظام قرار دارند و دارای اختیارات ویژە هستند، کمتر بە قوانین رایج در حاکمیت هم عمل می‌کنند. سپاە پاسداران هم یکی از مهمترین ارگان چند منظورەی این “منظومەی استثنایی”، جمهوری اسلامی ایران است.

این سپاە عریض و طویل دارای ابر سرمایە و اختیارات مهمی در ابعاد گوناگون است کە با آن امکانات پیدا و پنهان، تقریبا “در همەی شئونات داخلی و خارجی بە شکل مستقیم و غیرمستقیم دخالت می‌کند. در عرصەهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مانند اختاپوس همە جا فعال است. این جایگاە و موقعیت سپاە کە بسیج را هم بە آن اضافە کردند، بعد از دهەی اول موجودیت جمهوری اسلامی، مخصوصا بعد از ٨ سال جنگ ایران و عراق کە خمینی آن را “نعمت” برای حکمرانی استبدادی خود تعبیر می‌کرد در امور اقتصادی در شکل قرارگاە خاتم الانبیا، و ارگان‌های دیگر ناشناس، بذرهای خود را از دورەی دوم هاشمی رفسنجانی پاشید و در دوران احمدی‌نژاد، ١٣٨٤- ٩٢، رشد زیادی کرد. دست اندرکاران رژیم در سال ١٤٠٠ کە بە سوی “یکدست” شدن حاکمیت در درون خیز برداشتند و ترکیب، آخوند- سپاە را برجستەتر کردند، کابینە رئیسی- کە کمترین رأی را در تاریخ موجودیت رژیم در کارنامەی خود دارد، تقریبا در پایان ٦ ماهەی شروع قرن ١٥ خورشیدی (٢٥ شهریور ١٤٠١)، با عملکرد انسان ستیز و زن ستیز، زیبایی ستیز و سرکوبگر، علیە حقمداران و مطالبەگران، بیشتر از قبل کە در سال‌های (٩٦، ٩٧ و ٩٨)، جنایت‌های ضد بشری را ادامە می‌داد، کە با خیزش انقلابی “سونامی” آسا در درون و بیرون مردمان ایران، علیە این حاکمیت اقلیت توتالیتر، روبرو گردید و همچنان کە گفتید “سپاە پاسداران نقش اصلی را در سرکوب”، کشتار و بگیر و ببندها، ایفا می‌کند. با توجە بە این عملکردها، ماهیت بیش از پیش سپاە پاسداران را، در اذهان بیدار بازتر کرد کە دولت‌های دموکراتیک در جهان، بە شناختی جدیدتر کە سپاە در ترور و کشتارها فعال و یکی از بازوهای مهم اجرایی رژیم است، می‌نگرند.

این شناخت جدید از حاکمیت سرکوبگر و کودک‌کش در دنیای حقمدار دموکراتیک، توجە پارلمان‌ کشورهای اروپایی، مخصوصا” اتحادیەی اروپا را بە خود جلب کردە، کە بیش از ١٠٠ روز است کە اعتراضات بی‌نظیر مردم ایران بە شکلی مدنی را رصد می‌کنند، کە در درون با خشونت غیرە انسانی با آن برخورد می‌شود.

همچنین پارلمان‌ و مردم اتحادیەی اروپا، شاهد اعتراضات ایرانیان مقیم اروپا بدون سانسور و بە طور مستقیم در مقابل بیشتر پارلمان، خیابان‌ها، میادین اصلی شهرها با حضور رسانەهای پر بینندە روبروهستند و دریافت ایمیل‌ها، نامەها، تلفن‌ها از رأی دهندگان ایرانیان کە آنان را بە نمایندگان پارلمان برای ادارەی دموکراتیک، مردمی مبتنی بر حقوق بشری کە در آن زندگی می‌کنند، انتخاب کردەاند و دارای حقوق برابرند، امید دارند دولت‌های مسئول اروپایی با دخالت مثبت و کوتاە کردن بازوی اقتصادی و سیاسی و دیپلوماسی حاکمیت آخوند – سپاهی تیغە و ماشین سرکوب و آدم کش را کند کنند و در جهان ریشەهای پر زور اقتصادی، بازرگانی و پولشویی و روابط گستردە پیدا و پنهان رژیم را در جهان تضعیف کنند.

بە نظر شما، این درخواست در آیندە تا چە حد عملی خواهد شد؟

چون درخواست کنندگان معرفی کردن سپاە پاسداران بە گروهی تروریستی، از سوی پارلمان کشورهای اروپایی و مخصوصا” اعضای اتحادیەی اروپا بە این کار دست زدەاند و در درون پارلمان کشوری و سراسری خودشان کە جزو قانونگذارانند مطرح شدەاند و با توجە بە استقلال در قانونأگذاری و نمایندگی احزاب کە مستقیم با مردم و رأی دهندگان سروکار دارند، امید زیادی هم برای تصویب و عملی شدن آن وجود دارد.

از پارادایم (نگرشی) دیگر هم می‌توان بە آن اشارە کرد کە در اروپا، آمریکا، استرالیا و ژاپن، کرەی جنوبی، هند و… کە مؤثرترند و بسیاری از کشورهای دیگر، غیر از کشورهای تمامیت‌خواە و استبدادی، صدای قیام (انقلاب) ژینا/مهسا را با توجە بە در میدان بودن هزاران نفر کە از پیشگامان آنان دختران و زنان در داخل و خارج هستند، شنیدە و دیدەاند و با آنان همدلی و همراهی دارند کە بتدریج بە سوی پشتیبانی مؤثر گام‌های مهمی برداشتەاند.

افکار عمومی در کشورهای دموکراتیک کە از وضعیت روند انقلاب ژینا / مهسا، بە وسلیەی رسانەها و سوسیال میدیا مطلع‌اند، تاکنون با تصویب کمیتەی حقیقت یاب سازمان ملل، اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون “مقام زن سازمان ملل متحد “، “کفالت سیاسی” شماری از زندانیان کە در جریان خیزش انقلابی مردم ایران بازداشت شدەاند بر عهدە گرفتە و قبول پروەندهای ارجاع شکایت خانوادەهای داغدیدە در مورد کشتار جمعی “تروریسم هوایی” شلیک موشکی بە پرواز ٧٥٢ اوکراینی در٨ ژانویە ٢٠٢٠ در آسمان تهران، از سوی ارگان هوا- فضای سپاە پاسداران، کە از طرف کشورهای کانادا، انگلستان، سوئد و اوکراین با توجە بە عدم پاسخگویی رژیم جمهوری اسلامی ارائە شدە است، نشانەهای مهمی از عملی شدن درخواست مورد بحث، کە قراردادن سپاە پاسداران در لیست گروەهای تروریستی می‌توان ذکر کرد.

ارکان اصلی اقتصاد ایران در اختیار سپاە است، اگر تحریم شود اروپا و آمریکا با شرکت‌های کە وابستە بە سپاە است ارتباط دارند، درآمد سپاە با چە لطمەای روبرو خواهد شد؟

سپاە بەعنوان گروە شبهە نظامی و مدافع انقلاب اسلامی در قانون اساسی تعریف شدە است، بەقول رویترز در سال ٢٠١٩ (١٣٩٨): “یک امپراتور صنعتی و با نفوذ سیاسی است.” تحریم‌‌‌‌‌ها هرچە گستردەتر باشند می‌توانند لطمات زیادتری بە آن بخش از اقتصاد این نیروی “تروریست”ی وارد آورد کە بخش مهم آن برای کارهای ترور، آدم کشی، گسترش شیعەگری در مناطقی از جهان بکار می‌برد. همچنین این سپاە احتمالا” زیر نظر سازمان‌های، اقتصادی، نظامی و امنیتی جهانی قرار خواهد گرفت کە می‌تواند عواقبی بسیار ناگوار را برای سپاە، بە دنبال داشتە باشد.

اگر ارادەی آمریکا همراە با فرانسە، انگلستان و آلمان، اعضای مؤثر در پروندەی “برجام” فعلا” بە محاق رفتە، قوی باشد و رژیم جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب شناسنامەی تروریستی سپاە پاسدارانش از سوی پارلمان اروپا و ادامەی زور گویانە و اصرار بر اعمال سرکوبگرانە، قتل عام و کودک‌کشی را ادامە بدهد، میتوانند “مکانیزم ماشە” را فعال سازند و رژیم را بە زیر مادەی هفتم منشور سازمان ملل ببرند کە این رژیم توتالیتیر می‌تواند خطر جدی برای امنیت و صلح جهانی باشد.

از طرفی دیگر می‌توان گفت، این درخواست نشان از بیزاریی جامعەی جهانی از این نهاد تروریستی بە خاطر رفتار بی ثبات کنندەاش می‌باشد؟

بلە می‌تواند چنین نیز باشد. سپاە پاسداران از نظر جامعەی جهانی سال‌ها است با اعمال زور و سرکوب در داخل، ترور رهبران شاخص اپوزیسیون در خارج کە کوردها و رهبران احزاب و سازمانهای پیگیر مبارزە راە آزادی و حقوق ملی بەعنوان یک گروە تروریستی شناختە شدە است ؛ تشکیل گروههای نیابتی در خارج از ایران مخصوصا” در منطقەی خاورمیانە، انجام مانورهای خشکی- آبی، همراە با تهدید همسایگان ایران، حملەی موشکی و پهبادی بە احزاب کوردستان ایران، در اقلیم کوردستان کە در محدودە قطعنامەی ٦٨٨ سازمان ملل، مبارزەی مدنی و سیاسی را زندگی می‌کنند، تهدید بە ترور در اروپا و آمریکا، همکاری با روسیە در تهاجم بیش از ٣٠٠ روزە بە اوکراین و ارسال انواع پهبادها بە روسیە و شیک آنان بە مردم اوکراین کە خرابی فراوان، قطع برق و کمبود آب را بە بار آوردە است از عوامل مهم بی‌ثبات کنندە در مناطقی از جهان است. پس تفکر، رفتار و کردار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از طرفی و سپاە پاسداران از طرفی دیگر، سبب بیزاریی جامعەی جهانی شدە است.