علت حضور و تداوم ما در اروپا و آمریکا و استرالیا همراه و همگام با مردممون در ایران چیست.

علت حضور و تداوم ما در اروپا و آمریکا و استرالیا همراه و همگام با مردممون در ایران چیست.
مهمترینش ژینای شهیدمون و همە زندانیان سیاسی و خونوادەهایی کە دم در زندانها شب رو بە روز میرسونن.
١-بچه های خوش صدامون
برای شروین
یاسین صیدی کرماشانیمون کە حکم اعدام داره
خواننده بامرام و مردم دوستمون حسین صفامنش
٢-توماج صالحی بختیاریمون کە کم نزاشت برامون
٣-سرآشپز ماهروجونمون مهرشاد شهیدی
٤-بچەهای شریف و نخبەهای اوین
٥-شبهایی کە اشنویە تو محاصره موند و تنها.
٦-جمعە خونین زاهدان و حمام خونی کە تو مهاباد راە انداختند.
٧-بخاطر پیشمرگامون کە با پهباد جونِ ریحانە کنعانی رو گرفتند و نوشکفتەش وانیار رحمانی رو شهید کردند.
شهید محمد خلیلی کە آرزوهای قشنگی تو دلش برای عشقش داشت.
٨-معلم هامون زارا محمدی
٩-مهندسامون کمال فقهی بوکانی
١٠-مادرامون فرشته احمدی
١١-نیکایی کە محروم شدیم سلطان قلبهارو بشنویم ازش.
١٢-ساریناها و ژیناهایی کە نزاشتند از رقصیدنشون لذت ببریم.
١٣-دکترامون خانم پریسا بهمنی و مسعود احمدزاده
١٤-نوجونامون کۆمار درافتاده و میلان حقیقی و حدیثە نجفی و غزالە و پارسا
١٥-عکاسامون نیلوفر حامدی
١٦-خبرنگارامون الهە محمدی و رضا حقیقت نژاد و مسعود کوردپور
١٧- مادران سمکۆ و پارسا و پدران مهرشاد و کۆمار و میلان
١٨-همە آدمهایی کە 44سال در غربت نە تونستند برای مرگ عزیزاشون ، عزابگیرند و نە تونستند تو شادیشون شریک باشن.
فقط اشکهاشونو پاک کردند از قاب موبایل.
١٩-مادرهایی کە سالها لب پنجره اتاق منتظر بازگشت بچەهاشون تو غربت هستند.
پدرانی کە با زنگ خوردن تلفن عصابەدست و لرزان میگن : سلام بابایی
٢٠-فریادهای حسین رونقی و پدرش کە سکتە قلبی کرد.
اما جا داره بگم کە بخاطر حمایت و پشتیبانی عزیزانی هم اینجائیم کەازشون ممنونیم.
تشکر از
وریا غفوری آبیدریمون
آقای گل علی دایی اردبیلیمون
مارادونای آسیا علی کریمی کرجیمون
و نگهبان جان خودمون و عزیزامون
آقای فریبرز کرمی زند
و نگهبانان مهربان و جان فدای دانشگاه کردستان کە سینەشون رو سپر جونِ دانشجوامون کردند.
برای انقلاب ژینا
برای ژن ، ژیان ، آزادی
ما اینجائیم.
سیران بایزیدحسینی -ماینز – پنجم نوامبر ٢٠٢٢