مناظره‌ی آسو حسن زاده و دامون گلریز در تلویزیون کلمه حول موضوع اتحاد دوباره‌ی حزب دمکرات کردستان ایران

مناظره‌ی آسو حسن زاده و دامون گلریز در تلویزیون کلمه حول موضوع اتحاد دوباره‌ی حزب دمکرات کردستان ایران
در این برنامه‌ اهمیت اتحاد دوباره‌ی حزب دمکرات کردستان ایران برای مرحله‌ی پیش روی مبارزه‌ی کردها در ایران و همچنین پیامد و تاثیرات آن بر نوع نگرش و مناسبات میان جامعه‌ی سیاسی کردستان و اپوزیسیون ایرانی بصورت چالشی به بحث و گفتگو گذاشته شده‌است.