نقش پهلوی سوم، در ایران قرن بیست و یکم. حسن حاتمی

نقش پهلوی سوم، در ایران قرن بیست و یکم.حسن حاتمی
روز ٣ ی جولای ٢٠٢٢ میلادی برابر با ١٣ خرداد ١٤٠١خورشیدی، یک روز قبل از ٣٣ مین سالمرگ روح اللە خمینی و ١٢ روز بعد از فاجعەی خونین ریزش یکی برجهای دو قلوی نماد رانت خواری، ریا و تزویر، عبدالباقی و شرکا در آبادان (عەبادان) و خیزش مردمان موجود در ایران، در ٢ی خرداد، کە بە نظر من، شروع فصل جدیدی از اعتراضات همگانی است؛ کە از سال ١٣٩٦ آغاز شد، آقای رضا پهلوی، سخنانی را ایراد کرد و همزمان کنفرانس مطبوعاتی هم انجام داد.
در مجموع سخنان آقای پهلوی خوب و مثبت بودند. آن سخنان در اکثر رسانەهای فارسی زبان خارج از ایران بازتاب گستردەای پیدا کرد. ولی سخنان رضا پهلوی، بەسان “پیمان نوین” قبلی‌اش، بیشترازحاشیەهای مطالب وارد اصل قضیە میشد، و دگربار خود را داوطلب اصلی و واقعی درعرصەی نبرد برای رویارویی با رژیم اسلام سیاسی ولایت مطلقەی فقیه معرفی نکرد!؟
پهلوی سوم، بعنوان فردی شناختە شدە درعرصەی بین‌المللی با گذشتەی ٥٧ سال سلطنت‌های رضا شاە، پدر بزرگ، و محمد رضا شاە، پدر، کە متأسفانە هردو حاکمیت استبدادی، خود رأی و درباری داشتند، ولی از خیزش و نارضایتهای ١٣٩٦(٢٠١٧) بە این سو کم و بیش در شعارها از ڕضا شاە کە در برابر قشر روحانی (آخوند)، خوب عمل کردە بود، یاد میشود، کە وی میتواند بە نفع جنبش آزادیخواهانەی مردمان ایران از آن بهر گیرد.
پس لازم است، آقای رضا پهلوی، با همەی اپوزیسیون، بخصوص با احزاب و سازمانهایی کە حدود ٨٠ یا بیش از ٥٠ تا ٤٠ سال است بە وسعت جغرافیای سیاسی ایران درمیادین مبارازت آزادیخواهانە و حق‌طلبانە حضور همە جانبە داشتە و دارند و ملیت‌های، فارس، تورک آذری، کورد، عرب، بلوچ و تورکمن با عقاید رنگین کمانی، از آنان پشتیبانی نمودە و مینمایند؛ وارد فضای دیالوگ صمیمانە، مسئولانە و شفاف شود.
جان‌های عزیز، شماری از فعالان سیاسی و مدنی درابعاد مختلف کە بعد از دستگیری و شکنجەهای فراوان ضد انسانی در زندانها ، یا در کف خیابانها و میادین اعتراضی ستاندە میشوند، یا زندانهای مملو از زنان و مردان، دختران و پسرانی است کە برای آزادی، برابری و حقوق انسان قرن بیست و یکمی با جسارت و ازجان‌گذشتگی، در میادینی خیلی نابرابر برعلیە این رژیم جور و جنایت، مافیایی و فاسد مبارزە میکنند، انتظار دارند کە جبهەای وسیع و همە جانبە برای آلترناتیفی کارا، بوجود آید.
همچنین شخصیت‌های مبارز و سلبریتهای مردمی اعم از زنان و مردان، دختران و پسران آزادەی بسیاری هستند کە همگام و “همراە “مردمان‌شان هستند. با اینهمە پتانسیل میتوان، برای “درد مشترک”، کە با دموکراسی، فدرالیزم، حقوق برابر و بدون تبعیض همراە با خرد و اشتراک جمعی باشد، “درمان” شود.
آقای پهلوی سوم!
در قرن بیست ویکم، اگر میخواهید در مبارزات مردمان ایران در داخل و خارج از کشور، تاثیر گذار باشید، باید وارد مبازەی مستقیم شوید. با چشمانی خیلی باز وهمتی والا جوامع رنگین کمان ایران را برتابید واز آنچە تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و عرق ملی و… کە جزو شناسنامەی آنان است، بعنوان فرصت و نقاط قوت بنگرید و حقوق همە را با آن شکل و محتوای مخصوصی کە دارند، برسمیت بشناسید.
حسن حاتمی
پنجم جولای ٢٠٢٢ میلادی، برابر با، پانزدەهم خرداد ١٤٠١ خورشیدی.