انکار و مقاومت. علی مرادی مراغەی

انکار و مقاومت. علی مرادی مراغەی
خوانشی جدید از فرقە دمکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد در پرتو اسناد فوق محرمانە اتحاد جماهیر شوروی بە ضمیمە اسناد.
بخش اول: سیاستهای یکسان سازی و پادگانی دوران رضاشاه
بخش دوم: ظهور احزاب و تشکل‌های گریز از مرکز
بخش سوم: ٥٣ سند فوق سری اتحاد جماهیر شوروی