انتخابات پنجمین دورەی پارلمانی در عراق، بطور مختصر. حسن حاتمی

١-انتخابات دورەی پنجم پارلمانی سراسری عراق در روز ١٠ اکتبر برگزار شد، کە مصادف با روز جهانی علیە اعدام بود.
٢- کارنامەی مدیریتی و مسئولیتی رهبران عراق بطور کلی و در کوردستان بطور اخص، موجب نارضایتی بیشتر مردمان درعراق بود.
٣- رأی دهندگان در فضای جدیدتر از قبل و تا حدود زیادی آزاد و دموکراتیک، خواهان استقلال رأی و ترسیم جدیدی از جغرافیای سیاسی، حزبی و مدنی شدند؛ کە مسئلەی ملل تشکیل دهندەی عراق با توجە بە اتنیک و مذهب، نمود بیشتری پیدا کرد. آنان بە روشنی خواستار عدم مداخلەی منفی کشورها، مخصوصا” جمهوری اسلامی ایران و سپاە پاسداران تروریست قودس شدند.
٤- از شهرهای مذهبی و عمدتا” شیعی جنوب عراق تا بغداد و پیرامون، بازندەی اصلی جهموری اسلامی بود، کە اعتراضات اخیر مردم عرب و دیگران در آن مناطق، از پیش “صدور انقلاب اسلامی” کە بیش از ٤٠ سال است، با زور اسلحە، ترور، کشتار فردی، جمعی، پول و امکانات مردمان ایران، برای ایدئولوژی “خمینیستی” و “خامنەایستی”، کە “شیعە گستری” است، “رشتە” بودند بسوی “پنبە شدن” گام‌های عظیمی برداشتە بودند. مخصوصا” در بصرە، کربلا، نجف و…
٥- جمهوری اسلامی ایران کە خود، بدترین معجون “دموکراسی” را با بودن “شورای نگهبان”، رهبری و زیر مجموعەی نظامی – امنیتی خارج از عرف حاکمیت متعارف و شناختە شدە در جهان دموکراتیک و پیشرفتەی قرن ٢١ی، دارد؛ و در آخرین “انتخابات” خرداد ١٤٠٠ ریاست جمهوری، شوراها، میان‌ دورەای‌‌های مجلسین را برگزار کرد و شاهد کمترین شرکت مردمان موجود در ایران، واجد شرایط رأی دادن، در طول بیش از ٤٢ سال حاکمیت سیاە و پراز خویریزی و ویرانگر خود بودە؛ با اعلام اولین اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در عراق و شکست سخت و باور نکردنیشان، بە توطئە برای نپذیرفتن آرای موجود شدەاند.
٦- در سایەی عقل سلیم، آرامش پسند و خشونت پرهیز برای بستری دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت از طریق صندوق‌‌‌های رأی در کرکوک و دیگرمناطق خارج از چارچوب حکومت اقلیم کوردستان، پس از واقعەی شوم ١٦ ی اکتبر ٢٠١٧، احزاب و سازمان‌های هرسە تشکیل دهندەی مردمان، کورد، تورکمەن و عەرەب و دیگر اقلیت‌های مذهبی و غیرە مذهبی، با آزادیهای نسبی کە با توافق بغداد – اربیل (هەولێر) با بودن نظران بین‌الملی و محلی در آن انتخابات، ملت کورد ٦ صندلی از ٨ صندلی کوردها را بدست آورد. این پیروزی مهمترین شاخص کوردستانی بودن کرکوک را دیگر بار، بە اثبات رساند.
٧- مادی ١٤٠ دستور عراق (قانون اساسی) ، کە اجرای آن منطقی‌ترین راە حل میان بغداد – اربیل است، میتواند بیشترین سود برای پیشرفت در روند هرچە بیشتر عادی سازی و ریشەدار کردن فدرالیسم در تاریخ عراق و ارادەی مردمان آن با توجە بە نتایج این انتخابات باشد.
٨- باتوجە بە اهمیت دادان بیش از پیش بە زنان و دختران در این انتخابات و بودن سیستیم “تبعیض مثبت” (کۆتا)، حدود ١٠٠ نفر از زنان بە پنجمین پارلمان عراق راە یافتەاند. این دستاورد بزرگ را باید بە همەی تولید کنندگان آن تبریک گفت.
حسن حاتمی
١٦ ی اکتبر ٢٠٢١، برابر با ٢٤ی مهر ١٤٠٠.