جمهوری اسلامی جایگاهی در شرق کردستان ندارد. مجید الیاسی

شرق کردستان در ٢٢ بهمن و سال روز انقلاب ملتهای ایران و مصادف با سال روز بە دست گرفتن قدرت جهل و نادانی و استبدادی رژیم، جمهوری اسلامی، کم کم سال ١٣٩١ را پشت سر می گذارد. رژیمی بر مبنای ایدئولوژی اعدام، ترور، جنایت، رعب و وحشت، سرکوب خونین، عامل ایجاد نامنی و اغتشاش در کردستان، ایران و خاورمیانە بنیان گذاری شد. رژیم جمهوری اسلامی بنا بە خواست و دعوت مردم پا بە کردستان نگذاشتە است،واز همان اوایل بە ریفراندومی کە از سوی کارگزاران وابستە بە نظام ولایت فقیە برگزار شد، ملت مبارز کرد جواب منفی بە مشروعیت نظام جمهوری اسلامی سر دادند و حاضر نشدند زیر سلطە این رژیم خون آشام بروند و از نظر ملت کرد رژیم جمهوری اسلامی رژیم غاصب و اشغالگر می باشد. رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی از همان اوایل با حیلە و نیرنگ با کمک باندهای مافیایی مراجع تقلید و آیات عظام در بار با وعدەهای تو خالی و تاریخ مصرف گذشتە می خواستند با هر قیمتی کە شدە جنبش رهایی بخش و انقلابی کردستان منجر بە شکست و خاموش کنند. رژیم فاسدو اغتشاشگر ولایت فقیە با برنامە ریزی تمام سیستماتیک با اتکاء بە دهها هزار نیروی مسلح و اطلاعاتی، سیاست رعب و وحشت، اعدام، زندانی کردن، تبعید بە مناطق دور افتادە را معیار اساسی خودشان قرار دادند. جمهوری اسلامی از طرق گوناگون بە خصوص از طرف باندهای مافیایی روزە خوان بلافاصلە بە شستشوی مغزی افرادە سادە لوح پرداخت و گروههای فدائی و استشهادی را برای مبارزە با مردم کردستان تشکیل دادند. جمهوری اسلامی کە ماهیت و ایدئولوژی خود را از مذهب و دین گرفتە است و شخص خمینی در آن زمان خود را نمایندە تام الاختیار خداوند بر روی کرە زمین می دانست، و مراجع تقلید و آیات عظام بە وی لقب امام سیزدەم می داند، خمینی از همە جهات بر طبل جنگ جنگ تا پیروزی میزدو جنگ را یک نعمت الهی قلمداد می کرد و بر همین مبنای جنگ نعمت خدا بود کە فتوای یک جهاد تمام عیار را علیە ملت کرد صادر نمود. خمینی مردم کردستان را کافر و کشتن آنها را حلال و واجب تلقی کرد. فتوای خمینی دست قلع و قمع سپاە پاسداران و سربازان امام زمان را برای قتل و عام ملت کرد باز نمود. آنها آزاد سازی شهرهای کردستان را از دست نیروهای پیشمرگ را همچون آزادسازی شهرهای فلسطینی از اشغال اسرائیل می دانستند، تمام شهرهای کردستان را یکی پس از دیگری مورد حملە هوائی و زمینی قرار دادند. دامنە این فتوای خمینی و عواقب خونین آن قدر وسیع بود کە قرنها طول می کشد کە از ذهن و یاد ملت کرد فراموش گردد. تمام شواهدو قرائن عبارتند از اینکە رژیم بعد از طول سە دهە و نیم با اعمال اعدام و سرکوب و جو خفقان، وعقب نگهداشتن اقتصاد، پدیدە شوم و گسترش هدفمند مواد مخدر و اعتیاد بە آن، خودداری از طرحهای عمرانی و زیر بنائی، ترور شخصیتهای سر شناس کردستانی، ایجاد تفرقە مذهبی و اغتشاش در بین مردم، کشتن مکرر کولبران زحمت کش و آتش زدن اموال آنها، بە حاکمیت ننگین و اجباری خود و حضورشان در کردستان ادامە می دهند، رژیم مافیای و تمام کارگزاران جمهوری اسلامی و دستگاە اطلاعاتی و نیروهای سرکوبگرشان خوب فهمیدەاند کە بدون چنین روشهای سرکوبگرانە حتی یک روز نمی توانند بە حاکمیت اشغالگرانە خود در کردستان ادامە بدهند. خمینی آشوبگر و جنگ طلب با همان افکار پلید و قرون وسطائی خشک کە داشت از همان اوایل حکومترانی جاهلانش در خیلی از موارد با ملت کرد ناسازگار بود و جای صلح را بە دشمنی ترجیح می داد. با وجود آمادگی شخصیتهای با نفوذ سیاسی کرد و احزاب سیاسی شرق کردستان برای حل مسئلە کردستان از راە مسالمت آمیز، خمینی هیچ وقت حاضر بە مذاکرەو گفتگو نبود و بر طبل جنگ نعمت خداست می زد. جمهوری اسلامی در همە ابعاد و شرایط در پی بحران آفرینی و ایجاد اغتشاش برای زمینە سازی و لشکر کشی جهت سرکوب جنبش رهایی بخش کردستان و صدای آزادیخواهی آنان بودەاست و شعار سر دادن جنگ جنگ تا پیروزی را سر لوحە کار خود قرار دادند و دست بە قتل و عام بی رحمانە علیە ملت کرد زدند. اما مردم مبارز کردستان با عدم آمادگی برای جنگ بە مبارزەو مقاومت شجاعانە دست زدند و دشمن اهریمنی را مجبور بە عقب نشینی و منجر بە شکست کردند. اما بالاخرە زندگی مردم کردستان تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بعد از ٣٤ سال بە کجا رسیدە است؟

آیا جمهوری اسلامی با تمام وعدەهایش توانستە است کە خدمات رفاهی و اجتماعی را برای مردم تأمین کنداما آنچە کە بیان است بر اثر عدم بی مدیریتی، بی کفایتی و اختلافات باندهای تبهکاری سران رژیم کە این روزها دیگر بە اوج بحران و رسوایی رسیدە است. مردم کردستان در سایە نظام دیکتاتوری و استبدادی جمهوری اسلامی از گذشتە از لحاظ اقتصادی و معیشتی دچار فقر شدەاند. مردم کردستان همچون دیگر نقاط ایران گریبانگیر فقر و تهیدستی و میزان بسیار بالای بیکاری دست و پنجە نرم می کنند. جدا از مسئلە گرانی و تورم بسیار بالا. توزیع هدفمندو گسترش مواد مخدر در جامعە را هم باید بە معضلات زندگی روزانە مردم اضافە کنیم. جمهوری اسلامی در طول حکومترانی جاهلانەاش همیشە بە کردستان با دید نظامی و ملیتاریزە نمودن شهرهای آن نگاە کردە است. بە همین خاطر از طرحهای عمرانی و اقتصادی و غیرە در مناطق کردستان خوداری ورزیدە است. اگر نگاە کوتاهی بە درون سیستم رژیمهای دیکتاتوری و حاکمیت آنها بندازیم بە خوبی در می یابیم کە آیا بازندە اصلی رژیمهای دیکتاتوری هستند یا مردمی کە خواهان آزادی و برابری و خواهان یک سیستم دمکراتیک هستند!

بدون شک و گمانەزنی رژیم ولایت فقیە کە سر آغاز همە مشکلات و مصیبتها، و حاوی توطئە وآشوب در کل منطقە بودە است بازندە اصلی میباشندو همچون همسایە نزدیک خود، حزب بعث عراق بە رهبری صدام حسین دیر و زود باید بە زبالە دان تاریخ سپردە شوند. از چندین زاویە سرنگونی جمهوری اسلامی حتمی می باشد. ایجاد تحولات در خاورمیانە و انقلابهای مردمی برای آزادی، سرنگونی یکی پس از دیگری دیکتاتورها و سرنگونی رژیم استبدادی حاکم بر سوریە در آیندە نزدیک. تحریمهای بین اللملی و فلج کنندە علیە رژیم جمهوری اسلامی و عواقب ، بحران فزایندە جناحهای درون حاکمیت نظام و افشاگری نوارهای ویدیوئی علیە همدیگر مبنی بر غارت سرمایەهای کشور و فساد مالی. نظام پلید و خون آشام ولایت فقیە هیچ گزینە سرکوبگرانە دیگری نماندە است کە آنرا علیە ملت کرد بە مرحلە امتحان و اجرا نگذاشتە باشد. اعدام و دستگیری طیف فعالان سیاسی و مدنی و روشنفکران و اعدامهای خیابابی در ملاءعام جهت زهر چشم مردم و رعب و وحشت، و قطع دست و انگشتان، دیگر از سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری نمی کند و عاقبت با دستهای توانمند ملت بە زبالەدان تاریخ سپردە خواهد شد.

بە امید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و رهایی ملتها از چنگال آن رژیم.