ما نگرانی خود را از رشد راستگرایی و نژاد پرستی در جهان اعلام میداریم

مبارزات رای گیری برای رفراندوم و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عواقب غیر منتظره و خطرناکی برای مردمان بریتانیا، اروپا و جهان بوجود آورده است.  در بریتانیا خشم و عصبیت زیادی بر علیه مهاجرین ایجاد شده که ظهور خود را در حمله به مرکز لهستانی ها و جوامع غیر انگلیسی نشان داده است. مردم به دو طبقه فقیر و ثروتمند تقسیم شده و بر علیه هم مواضع تندی گرفته اند. ناسیونالیزم انگلیسی به شدت گسترش یافته و تحمل انگلیسی ها در مقابل غیر انگلیسی ها کاهش یافته و همچنان رو به کاهش میرود.
‫ناسیو نالیزم انگلیسی مردمان اسکاتلند، ایرلند و ولز را از خود بیگانه کرده و وزیر اول اسکاتلند را مجبور کرده است که گزینه یک رفراندوم دیگری برا ی استقلال اسکاتلند مورد بررسی قرار دهد. ایرلند و ولز هم در شرایط مشابهی هستند و امکان دارد که راه خود را بروند.
‫از نظر اقتصادی، حدود ۲ تریلیون دلار از ارزش بازار بریتانیا کم شده و بعضی بانک ها بیش از ۳۰% ارزش خود را از دست داده اند. برخی از شرکت ها تصمیم دارند بخشی از کارمندان خود را به اروپا و مناطق دیگر جهان منتقل کنند.
‫بی اطمینانی برای مردمی که مدت ها در شرایط اطمینان بخش و با ثباتی زندگی کرده اند شک و تردید نسبت به همه چیز را فراهم کرده است. اقتصاد و بازار دچار بلاتکلیفی و بحران شده اند. و هیچ کس نمیداند آینده ‫به کدام سو میرود.
‫اتحادیه اروپا نیز دچارسردرگمی شده و از بریتانیا خواسته است، هرچه زودتر برای خروج از بحران وارد مذاکره شود ولی نخست وزیر بریتانیا جواب داده است که نخست وزیر بعدی مسول مذاکره است . وزیران خارجه ممالک عمده اتحادیه اروپا نارضایتی خود را از رفراندم بریتانیا بیان داشته و از آثار منفی آن در کشور های خود ابراز نگرانی کرده اند.
‫احساسات و رویکرد راستگرایانه انگلسی ها، اثرات فوری بر راستگرایان و نژادپرستان ‫کشور های دیگر گذاشته و احتمال دارد که مردمان آن کشورها احسا سات مشابهی را نسبت به انگلیسی ها پیدا کنند. از طرفی احساسات ضد خارجی و مخصوصا ضد مسلمان دراروپا شدت یافته است.
‫از آنجا که ریشه این بحران در مهاجرت ‫میلیون ها مسلمان به اروپا قرار دارد، و ما ایرانی ها حدود پنج ‫میلیون مهاجر در اروپا و ممالک دیگر هستیم، ناگزیر، ما هم هدف این تعصبات ، احساسات و خشم ممکن است قرار گیریم .
‫ما امضا کنندگان زیر، نگرانی خود را نسبت به مسایل بیان شده ا علام میداریم و توجه خوانندگان را به نظرات ذیل جلب میکنیم.
ما ایرانی های مهاجر و اجبارا پناهنده، جزو اولین قربانیان ترورسیم اسلامی شیعه در جهان هستیم و سیاست های تروریستی جمهوری اسلامی در ایران و جهان تنها دلیل فرار ما از ایران بو ه است.
‫ همانطور که در گزارش های مکرر اروپا و امریکا آمده است رژیم ایران بزرگترین پرورنده تروریسم و حمایت کننده در جهان است.
‫ بخشی ازمهاجرین عراقی و سوری و یمنی نیز محصول دخالت های جمهوری اسلامی در این کشور هاست و تا این کشور ها حکومت های با ثبات و قانونی ، رو به رشد و دمکراتیک نداشته باشند، سیل مهاجرت از این ممالک همچنان سرازیر خواهد شد و همراه با آن، تروریست ها هم وارد اروپا خواهند گردید.
‫‫اروپایی ها باید بدانند که یکی از هدف های جمهوری اسلامی ایران ایجاد و صدور بحران به کشور های دیگر، منجمله اروپا است. دخالت های رژیم در کشور های مختلف باعث راه انداختن سیل مهاجرین و پناهندگان به اروپا شده و بحرانهای بزرگتری را در بریتانیا و اروپا ایجاد میکند. به همین دلیل، اروپایی ها باید در سیاستهای خود نسبت به کشورهای بحران زا تجدید نظر کنند.
‫ما در پایان، از همه ایرانی ها میخواهیم که مسایل مذکور را به صورت های مختلف به آگاهی مقامات کشور های خود برساند و در نشر و توزیع این بیانیه کوشا باشند.

اسامی به ترتیب حروف الفبا
بانو مهین ارجمند
‫وحید بدیعی
دکتررضا حسین بر
‫دارا صالح زاده
بهزاد صمیمی
دکتر حسن کیانزاد
دکترگلمراد مرادی
دکترامیرهوشمند ممتاز