در پاسخ بەسناریوی وزارت اطلاعات علیە حزب دمکرات کردستان

مهر ماه سال ١٣٩٥، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نسخەی کامل یک فیلم بظاهر مستند خود علیە حزب دمکرات کردستان را از شبکەی “پرس تی ‌وی” و دیگر رسانەهای وابستە بە خود پخش کرد. سوژەی اصلی این مستند، کشتەشدن یک مهرەی سرشناس رژیم در روستای گامشگولی بنام هاشم زینالی و متهم کردن حزب دمکرات کردستان بە قتل نامبردە بود. این مهرەی وابستە بە رژیم، شهریور ١٣٩٣ در حوالی روستای گامشگولی بە قتل رسید و همان هنگام نیز خبر کشتەشدن وی از طریق رسانەهای کردی منتشر گردید.

حضور شماری از جوانان روستای یادشدە در صفوف پیشمرگان حزب دمکرات کردستان از سویی و پخش خبر کشتەشدن این فرد در تلویزیون کرد کانال، موجب گشتند تا وزارت اطلاعات بە فکر ساختن مستندی علیە این حزب تحت عنوان “دمکرات تروریست” بیافتد! هدف سناریوساز و سناریونویس کە همانا وزارت اطلاعات رژیم تروریستی جمهوری اسلامی است، عبارتست از اینکە بوسیلەی متهم کردن چند جوان پیشمرگ اهل گامشگولی بە طرحریزی نقشەی قتل هاشم زینالی، هم میان مردم روستا تفرقە و دو دستگی ایجاد نماید، هم از اینطریق جای پایی برای خود و رژیم در میان مردم این روستا کسب کند و هم حزب دمکرات کردستان را یک سازمان تروریستی معرفی نماید. اما بدلیل آنکە هیچ مدرک قابل استنادی دردست ندارد، بناچار چند تن از جوانان روستای گامشگولی را بازداشت کردە و تحت یک شکنجەی چندین ماهە آنها را ناچار ساختەاست کە بە ادعاهای ساختگی سناریونویسان و شکنجەگران وزارت اطلاعات اعتراف نمایند.

تهیە کنندگان این باصطلاح مستند آنقدر بە دروغبافی‌های خویش دلخوش‌اند کە آنرا بە زبان انگلیسی نیز پخش کردەاند تا بە خیال خود توجە پلیس بین‌المللی (انترپول) را بسوی آن جلب نمودە و در محافل بین‌المللی نیز از آن همچون سندی دال بر تروریست بودن حزب دمکرات کردستان استفادە نمایند!! این در حالیست کە همین فیلم نشان می‌دهد کە بازداشت شدگان تحت آزار و شکنجە و تهدید و ارعاب مجبور بە سخن گفتن هستند. تکذیب دروغها و ادعاهایی کە وزارت اطلاعات از طریق این باصطلاح مستند مطرح ساختە، بسیار سادە بودە و دلائل غیر قابل انکاری برای مردود شمردن آنها وجود دارد. بە عنوان نمونە حزب دمکرات کردستان می‌تواند ثابت کند کە دو تن از افرادی کە در فیلم مزبور بە عنوان عاملان این قتل معرفی شدەاند، نە تنها در زمان قتل هاشم زینالی در محل رویداد حضور نداشتند، بلکە اساسا در خاک ایران هم نبودند. یکی از کادرهای حزب دمکرات نیز کە مستند وزارت اطلاعات وی را رابط اصلی میان کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان و متهمان بازداشت شدە معرفی می‌کند، نە آنزمان و نە بعدها هیچ کار و مسئولیتی در این کمیسیون نداشتە و در اصل کادر بخش اطلاع رسانی حزب بودەاست. تنها مستمسک مستند سازان در اشارە بە نام دو پیشمرگ حزب دمکرات کردستان در رابطە با این رویداد، آنستکە هر دو اهل گامشگولی هستند و آنزمان جزو پیشمرگان حزب بودەاند.

ادعای دیگری کە مستندسازان وزارت اطلاعات با توسل بە شکنجە از زبان بازداشت شدگان جاری می‌سازند آنستکە گویا حزب دمکرات کردستان حاضر بودە برای ازبین بردن هاشم زینالی چندین میلیون تومان بە گروهی کە این قتل را انجام می‌دهند، پرداخت نمایند! این ادعا بسیار بی‌پایە و اساس‌تر از آنستکە در خور تکذیب باشد. زیرا نە این مهرەی سوختەی ادارەی اطلاعات برای حزب دمکرات کردستان از ارزش و اهمیتی برخوردار بودە و نە ثروت و دارایی این حزب آنقدر بی حساب و کتاب است کە صرف اینگونە اقدامات گردد.

همچنانکە اشارە شد وزارت اطلاعات از طریق چنین فیلمهای مستندی دو هدف را دنبال می‌کند. هدف نخست آنستکە خانوادەهایی را کە یکی از اعضایشان در صفوف مبارزان و اعضای حزب دمکرات بە فعالیت مشغول هستند را تحت فشار بگذارند و آنها را در مقابل خانوادەهایی کە یکی از اعضایشان بدلیل پیشینەی همکاری با دم و دستگاههای جاسوسی رژیم کشتە شدەاست، قرار دهد و در این میان مقاصد و برنامەهای شوم خود را دنبال کند. حتی – همچون موارد مشابە بسیاری کە پیشتر نیز مشاهدە شدە است – بعید نیست خود رژیم با یک سناریوی سیاسی و امنیتی این مهرەهای سوختە و بلااستفادەی خود را از بین بردە باشد و آنرا بە حزب دمکرات کردستان نسبت بدهد. دومین هدف آنها هم آنستکە سیما و اعتبار حزب دمکرات کردستان را در مجامع و محافل بین‌المللی مخدوش نمودە و زیر سؤال ببرند. آنهم در شرایطی کە این حزب بیش از هر زمانی بر ضرورت مبارزەی مسالمت‌آمیز و مدنی از سوی مردم در داخل کشور تأکید ورزیدە و از آن حمایت بعمل می‌آورد.

بدیهی است همانگونە کە در داخل ایران و بویژە کردستان ایران، مردم بە ماهیت جنایتکارانە و ضدخلقی این رژیم بخوبی واقفند و با اینگونە تحریفات و سناریوسازیها فریب نمی‌خورند، در مجامع و محافل بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی از کارنامەی جالبی برخوردار نیست. دیری است کە تروریست بودن این رژیم و دست داشتن بلند پایەترین رهبران و مقامات آن در ارتکاب ترور و جرم و جنایت علیە هم‌میهنان خویش، بە شیوەای مستدل بە اثبات رسیدەاست. وزرا و مقامات بلندپایەی وزارت اطلاعات و فرماندهان سپاه پاسداران و سپاه قدس، بە جای تلاش مذبوحانە جهت تروریست معرفی کردن حزب دمکرات کردستان، بهتر است فکری بە حال خودشان بکنند کە بدلیل پیشینەشان در دهها و صدها قتل و جنایت تروریستی در داخل و خارج از کشور، از سوی دادگاهها و مراکز قضایی کشورهای جهان تحت تعقیب هستند. اینرا هم فراموش نکنند کە یکی از جنایات اثبات شدەی آنها، ترور رهبران حزب دمکرات کردستان در پایتختهای اروپایی است.

حزب دمکرات کردستان هرگونە دخالت مؤسسات و مبارزان خود را در قتل هاشم زینالی تکذیب می‌نماید. در همان حال بازداشت و آزار و شکنجەی شماری از جوانان روستای گامشگولی و مجبور ساختن آنها بە اعتراف اجباری مبنی بر اینکە خود و حزب دمکرات کردستان را عامل این قتل معرفی کنند را قویا محکوم می‌کند. حزب دمکرات کردستان، احکام و مجازاتهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کە بر اساس اعترافات اجباری و تحت آزار و شکنجە بر بازداشت شدگان تحمیل کردەاست را ناروا و ظالمانە و بی‌اعتبار می‌داند. جا دارد بستگان مقتول و اهالی منطقە نیز از اهداف و مقاصد شوم وزارت اطلاعات و دیگر دم و دستگاههای سرکوبگر رژیم غافل نباشند و با هشیاری خود آنها را خنثی نمایند.

حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

٢ اسفند ١٣٩٥

٢٠ فوریە ٢٠١٧