کار و فعالیت مدنی و فرهنگی و زیست محیطی و اقتصادی و سیاسی و …

کار و فعالیت مدنی و فرهنگی و زیست محیطی و اقتصادی و سیاسی و … و نقش هر یک از ما در جامعە کوردی و کوردستان
در کوردستان هموارە احزاب و تنوع های فکری ملی و مذهبی و سیاسی و هنری و اجتماعی و مدنی و … فعالیت داشتە و دارند و هر یک از آنها نقش و سهم فزایندە ای در روشنگری و هدایت جامعە بە افقی نوین دارند.
آیا بە تنهایی با کار و فعالیت سیاسی میتوان فعالیت حزبی و گروهی نمود میتوان کوردستان را از وضعیت موجود رهایی بخشید و بە آیندە ای روشن و نوید بخش چشم داشت؟
در کوردستان چە خط های فکری و حزبی و گروهی توانستە اند بیشترین مخاطب را بە دور خود جمع کنند؛ چە برنامە و خط فکری و جهت دهی ها باعث این پیشرفت و انسجام آنها گردیدە است؟
آیا هر یک از ما میتوانیم و میخواهیم در این فعالیت های گروهی و اجتماعی شرکت داشتە باشیم و میتوانیم برای جامعە و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و … در جایگاە خودمان در یکی از این گروهها و اصناف و احزاب برای سرزمین و اجتماعمان ایفای نقش نمائیم؟
آیا مسیر و جهت دادن ؛ کار هریک از ما بعنوان شهروندان کورد و کوردستانی نمی باشد و چرا ما در نوعی سردرگمی بسر میبریم و چرا احساس میکنیم بایستی یکی یا چند نفر و گروە و کشوری ؛ کوردستان را بە ما بدهند و آن را از این وضعیت رهایی بخشند؟!
بنظر شما: هر یک از ما نبایستی در رفاە و آزادی و بدست آوردن حقوق اولیە اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و حقوقی و سیاسی و سرزمینی مان سهمی در این روند داشتە باشیم و ایفای نقش کنیم؟
من و شما و هر یک از ما میتوانیم اول از خودمان ، سپس از خانوادە و اجتماع و شهرمان و سپس جامعە و سرزمینمان شروع نمائیم و در راستای خدمت و آگاهی بخشی و روند گرفتن حقوق اولیە امان ایفای نقش نمائیم.
کوردستان و جامعە و ملت کورد با فعالیت صنفی و مدنی و حقوقی و سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی و … هریک از شما در جایگاە و توان خودش روی آبادانی و توسعە را در هر شرایطی بخود خواهد دید.
لطفا هر یک از ما با سیل خروشان دریایی آگاهی و خدمت رسانی بە خود و خانوادە و اجتماع و ملتمان پیشقدم و پیشقراول باشیم تا جامعە و خاک کوردستان را با فعالیت های مدنی و صنفی و گروهی و جمعی و … از این وضعیت رهایی بخشیم.
با احترام و سپاس
عمران نیک دوست
18.05.2020