بازی با مهره های شطرنج . عمران نیکدووست

بازی که از دیر زمان در سیاست دولتها و ابر قدرتها و سیاستمداران رواج داشته و دارد. بازی که با تغییر و حرکت یک مهره شطرنج جان میلیونها انسان به خطر می افتد.

اما جای سوال است که تغییر مهره های شطرنج کاری است فردی یا جمعی و گروهی و اینکه فکر و برنامه ای منسجم و هدفمند به دنبال آن است؟

در خاورمیانه دهها مهره شطرنج در طول چند سال اخیر جابجا گردیده است و در تمامی این تغییر و حرکت ها منفعت چند کشور یا خانه را در بر داشته است هر چند بظاهر این خانه ها تحریم گردیده اند و به عنوان گروه تروریستی معرفی گردیده اند
بنظر شما چه مسائل پشت پرده و آن برنامه و اتاق فکر بازیگران وجود دارد که تمامی حرکت ها در راستای منافع تروریستان و دیکتاتوران است ؟

بنظر شما چه اهداف پشت پرده ای دیکتاتوران را آن قدر به هم نزدیک کرده است که در ظاهر دشمن و در باطن دوست؟

بنظر شما راهکار و نهایتا خروج از تله این تروریستان و دیکتاتوران بظاهر مدعی دموکراسی و … چیست؟ و با چه برنامه و روشی میتوان هم از تله هایشان رهایی یافت و هم برنامه های خودمان را به پیش ببریم و هم بتوانیم برای آینده برنامه ریزی منسجم و هدفمند داشت ؟

شرایط بسیار سختی است و نیازمند برنامه ریزی و تفکر و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت است .
نیازمند حرکتی منسجم و برنامه ای دقیق و دراز مدت و حرکتی جمعی است .
حرکت و انسجام سازمانی و گروهی نیازمند بازخوانی اندیشه و مسیر و جهت در راستای ملت دولت است نیازمند اندیشه و تفکر نخبگان و فعالان علوم اختصاصی و مدنی و همراهی آحاد ملت است.