مامۆسـتا: چۆن دەیخوێننەوە؟ ڕەزا شوان

ک ، و ، ر ، د ، س ، ت ، ا ، ن
قوتابییەکـان:
کوردستان.. کوردسـتان

پـیـرۆزتـرین نیشـــتمان
بەهـەشــــتی زەمـیــــنە
لە دڵـمـــان شــــیـریـنـە

مامۆسـتا: چۆن دەیخوێننەوە؟
ئا ، زا ، دی
قوتابییەکـان:
ئــــــازادی.. ئــــــازادی
مایەی خۆشی و شـادی
هــیوایـە و مـەبـەســتە
بـۆ ژیــــان پـێـویـســتە

مامۆسـتا: چۆن دەیخوێننەوە؟
رز ، گـا ، ری
قوتابییەکـان:
رزگـــاری.. رزگـــــاری
لـە زوڵـــــم و زۆرداری
رزگــاری کوردســــتـان
لـە رەگـەزپـەرســــتـان

مامۆستا: چۆن دەیخوێننەوە؟
یـەک ، گـر ، تـن
قوتابییەکـان:
یەکگــرتن.. یەکگــرتـن
یەکدەنگی و رێکـەوتـن
خەبــات و نەســرەوتـن
مایـەن بـۆ سەرکـەوتـن

رەزا شـوان
نەرویــج : ٢٠١٩