بازخوانی آرای انتقادی و بحرانهای فراروی دموکراسی . جلال حاجی‌زادە

هرچند جایگاه و منزلت دموکراسی دردنیای معاصر چنان گسترده شده است که بسیاری وجودآن را مسلم و بدیهی می انگارند, با این وصف نظریه دموکراسی و موازینش با انتقادات چالشی روبرو بوده است

هرچند جایگاه و منزلت دموکراسی دردنیای معاصر چنان گسترده شده است که بسیاری وجودآن را مسلم و بدیهی می انگارند, با این وصف نظریه دموکراسی و موازینش با انتقادات چالشی روبرو بوده است . منشاء غالب رویکرد انتقادی به دموکراسی را می بایستی درعصر یونان باستان جستجو کرد.درواقع از همان سرآغاز باستان ماهیت دموکراسی، معضلات و بحرانهایی را فراروی خود داشته است که دموکراسیهای عصر ما نیز کم و بیش با آنها در جدال هستند.

بازخوانی اجمالی برخی از ملاحظات نقادانه پیرامون دموکراسی با روش تحلیلی- توصِفی وتبیین چالشهای فرادید آن هدفی است که در این مقاله تعقیب می شود.مطابق یافته های این پژوهش، تعامل معرفتی بین برابری و آزادی, دوسویه متناقض دموکراسی, معمای دموکراسی ، پدیده جهانی شدن و رویکرد ساختارشکنانه پست مدرنیسم عمده مواردی هستند که نظریه دموکراسی با آنها مواجه است.

جلال حاجی زاده