آیا اعدامهای اخیر و در کل اعدام در کوردستان و ایران و جهان اصلا جوابگو است؟

عمران نیک دوست
آیا اعدامهای اخیر و در کل اعدام (قتال النفس) در کوردستان و ایران و جهان اصلا جوابگو است و میتواند از بزە های اجتماعی و دردهای زندگی امروز بشر بکاهد و آرامش را بە خانوادە ها برگرداند ؟
آیا در طول این سالها کە مجازات اعدام در ایران و عربستان و عراق و چین و … وجود داشتە است آمار جرم و جنایت کمتر شدە است یا روز بە روز بر جرایم و تنوع آنها افزودە شدە است؟
آیا میتوان با قتل و کشتن یک انسان ؛ زندگی و حیات بشر امروز را بطرف سعادت در زندگی دنیایی و اخروی رهنمون نمود؟ یا اینکە بایستی علل این قتل ها را در راهکار و ریشە قتل ها و بزە های اجتماعی ریشە یابی و جستجو نمود ؟
بنظر شما چە راهکارهای زمینە بروز این عوامل (قتل و بزە های اجتماعی) را در اجتماع بوجود آوردە است؟
هر چە بە آن میاندیشم هدف ادیان الهی در قتال النفس نمی تواند ریشە وعلل و عوامل قتل و مشکلات را در نظر نگیرد.
درکل باید اساس این قتل ها را در جوامع و شهرها و زندگی بشر و علل بوجود آورندە انها نگاە و تفسیر نمود و اینکە این افراد بە چە دلایلی دست بە این قتلها زدە اند و چە عوامل زمینە سازی باعث بوجود آمدن این قتلها گردیدە اند ؟
ایا بنظر شما اگر عوامل زمینە ساز این قتل ها را ریشە یابی نمود و برای رفع این نوع عمل و بزە ها اقداماتی را در اجتماع و جوامع انجام داد همچنان شاهد این قتل ها خواهیم بود؟
آیا در صدور حکم اعدام و قتال فی النفس فقط بایستی بە ظاهر عمل قتل نگاە نمود یا اینکە چە عوامل شخصی و اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی باعث بوجود آمدن این قتل ها گردیدە اند؟
بعنوان یک انسان و با توجە بە شرایط امروز بشر با قصاص (قتل) و اعدام مخالفم ؛ چون علل و عوامل این قتلها باعث بوجود آمدن این قتلها گردیدە اند و میتوان بجای قصاص (قتل) و اعدام ؛ از مجازات های جایگزین حبس ابد و … استفادە نمود و شرایط را جوری مهیا نمود کە علل قتلها ریشە یابی گردند تا شاهد از دست دادن عزیزانمان نباشیم .
وظیفە تک تک ما جهت از بین بردن ریشە این قتلها و علل و عواملش چیست ؟
لطفا در صورت توان ؛ کمپین های ریشە یابی علل و عوامل انواع قتل ها و بزە های اجتماعی را ایجاد نمائیم و روی زیر ساخت ها و بسترهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کار نمائیم تا شاهد از دست رفتن عزیزانمان نباشیم و تا بتوانیم جامعە سالم و بر مبنای روابط انسانی مهیا بنمائیم
با سپاس و احترام
عمران نیک دوست
30.04.2020