قطعنامە پیشنهادی: وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

قطعنامە پیشنهادی: وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
انجمن حقوق بشر،
پاراگراف مقدماتی ١: طبق راهنماییهای منشور ملل متحد، مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشر، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی مربوط بە حقوق بشر.
پاراگراف مقدماتی ٢: با یادآوری کلیە قطعنامەهای مصوب مجمع عمومی و شورای حقوق بشر در بارە وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جملە قطعنامە ١٧٨/٧٦ مجمع عمومی مورخ ١٦ دسامبر ٢٠٢١ و قطعنامە ٢٤/٤٩ شورای حقوق بشر در تاریخ ١ آوریل ٢٠٢٢،
پاراگراف مقدماتی ٣: با توجە بە ابراز نگرانی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت بە وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، راهکارهای ویژە اعضای شورای حقوق بشر، آژانسهای سازمان ملل متحد و نمایندە ویژە دبیر کل سازمان ملل در مورد خشونت بر علیە بچەها، از جملە درخواست مشترک در ٢٦ اکتبر ٢٠٢٢، از طرف گروە راهکار مخصوص اعضا،
پاراگراف مقدماتی ٤: تاکید بر نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر، که برای جلوگیری از نقض بیشتر ضروری است، و با یادآوری تعهد جمهوری اسلامی ایران برای اطمینان از تحقیقات سریع، موثر، مستقل، شفاف و بی‌طرفانه در مورد کلیه موارد نقض گزارش شده حقوق بشر،
پاراگراف مقدماتی ٥: تاکید مجدد بر حقوق بشر زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران مطابق با تعهدات این کشور بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر،
پاراگراف مقدماتی ٦: ابراز نگرانی عمیق از اتهامات مربوط به نقض فراگیر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله گزارش‌های مربوط به دستگیری و بازداشت خودسرانه زنان و دختران، ضرب و شتم و تجاوز جنسی به دلیل استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی،
پاراگراف مقدماتی ٧: همچنین، ابراز نگرانی عمیق از گزارش‌های مربوط به دستگیری خودسرانه خردسالان به دلیل شرکت در تظاهرات، حبس آنها در «مراکز روان‌شناختی» و بازداشت‌های «پیشگیرانه» فعالان جامعه مدنی برای محدود کردن توانایی آنها برای شرکت یا سازماندهی تظاهرات مسالمت‌آمیز،
پاراگراف مقدماتی ٨: ابراز نگرانی بیشتر از گزارش‌های مربوط به محدودیت‌های ارتباطاتی که بر استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه تأثیر می‌گذارد، از جمله قطع اینترنت و مسدود کردن پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی، که استفادە از حقوق بشر از جمله حق آزادی عقیده و بیان را تضعیف می‌کند،
بند عملیاتی ١: ابراز تاسف شدید از جانباختن حداقل ٣٠٤ نفر، از جملە ٤١ کودک، کە در نارضایتیهای پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، زنی جوان کە بە اتهام رعایت نکردن قانون حجاب، در ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢ دستگیر شدە و در هنگام بازداشت کشتە شد، همچنین … گزارش بازداشتهای خودسرانە تعداد زیادی از شرکت کنندگان در تظاهرات؛
بند عملیاتی ٢: از دولت جمهوری سلامی درخواست میشود کە حقوق بشر را ترویج، حمایت و اجرا کند و تمام اقدامات مقتضی را جهت جلوگیری از قتلهای فراقانونی، ناپدید شدن اجباری، خشونتهای جنسی و جنسیتی، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانە، و شکنجە و سایر موارد ظالمانە و غیر انسانی را اتخاذ کند. یا بە رفتار یا مجازاتهای تحقیرآمیز از جملە بر علیە معترضان مسالمت جو پایان دهد،
بند عملیاتی ٣: از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست میشود که به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و عمل پایان دهد و از کلیه حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و حق آزادی عمل و آزادی مذهب یا عقیده حمایت کند؛
بند عملیاتی ٤: همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که تضمین کند که قربانیان و بازماندگان به عدالت و جبران خسارت، از جمله غرامت، دسترسی داشتە باشند و مجرمان با رعایت ضمانت‌های دادرسی عادلانه تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، کاملاً پاسخگو شوند.
بند عملیاتی ٥: بار دیگر بر نیاز فوری به بازیابی کامل دسترسی به اینترنت از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کردە و بر اهمیت حفظ دسترسی آزاد، باز، قابل اعتماد و ایمن به اینترنت تاکید میشود.
بند عملیاتی ٦: از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهد که با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه از طریق اعطای دسترسی آزاد، کامل و بدون مانع به مناطق کشور، از جمله دسترسی بدون مانع، بە کلیه مکان های بازداشت و همکاری کامل در پروسەهای ویژه شورای حقوق بشر و نهادهای معاهده سازمان ملل انجام شود.
بند عملیاتی ٧: تصمیم به ایجاد یک هیأت حقیقت یاب مستقل بین‌المللی گرفتە شود که توسط رئیس شورای حقوق بشر، با مأموریت زیر منصوب شود:
الف. بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده از ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢، از جمله ابعاد جنسیتی این نقض‌ها.
ب. برای تعیین حقایق و شرایط پیرامون تخلفات مطرح شدە؛
پ. گردآوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به چنین تخلفاتی، و حفظ شواهد، از جمله با توجه به همکاری با هر گونه روند قانونی آتی در دادگاه های ملی، منطقه ای یا بین المللی که دارای صلاحیت بودە یا ممکن است در آینده دارا باشند؛
ت. تعامل با همه ذینفعان مربوطه از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آژانس های ذیربط سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی حقوق بشر و جامعه مدنی، بطور مثال،
بند عملیاتی ٨: از هیأت حقیقت یاب درخواست می شود که در خلال یک گفتوگوی تعاملی در جلسه پنجاه و سوم، به روز رسانی شفاهی به شورای حقوق بشر ارائه کند و گزارش کتبی جامعی در مورد یافته های خود، از جمله در مورد ابعاد احتمالی جنسیتی در طی یک گفتگوی تعاملی به شورا، در پنجاه و پنجمین جلسه، ارائه کند.
بند عملیاتی ٩: از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا با هیأت حقیقت یاب بین‌المللی مستقل همکاری کامل داشته باشد، دسترسی بدون مانع به کشور را بدون تأخیر اعطا کند و کلیه اطلاعات لازم را در اختیار اعضای هیأت حقیقت یاب، جهت انجام صحیح وظایف خود، قرار دهد؛
بند عملیاتی ١٠: عملیاتی شدن فوری این مأموریت درخواست شدە و از دبیرکل درخواست می شود تا تمام منابع و تخصص لازم را برای فعال کردن مأموریت حقیقت یاب برای انجام وظایف خود و از دفتر کمیساریای عالی برای ارائه چنین پشتیبانی اداری، فنی و لجستیکی، همانطور که برای اجرای مفاد این قطعنامه لازم است، را خواستاریم.

ترجمە: کمال حسن‌پور
#ژینا_امینی
#سپاە_تروریستی_پاسداران
#قیام_تا_پیروزی