بازدهی و تغییرات در سازمانها و احزاب. عمران نیک دوست

بازدهی و تغییرات در سازمانها و احزاب. عمران نیک دوست

زمانی احزاب و سازمانها و گروهها کارآ و مثمرثمر خواهند بود کە در راستای بهروەری برای خود و جامعە هدف (مردم ) باشد.

احزاب و سازمانهای موفق خواهند بود کە تغییرات و آبدیت در آنها بە روز رسانی باشد و خود را از هرگونە تعصب و دستە و باندبازی و … برحذر دارد.

زمانی احزاب و گروهها و سازمانها در راستای خدمت بە مردم و جامعە خواهند بود کە نیروی انسانی و اعضای دلسوز و وفادار و کارآمد و با تعهد و تخصص تربیت و تحویل دهد.

زمانی سازمانها و احزاب بە بهرەوەری خواهند رسید کە جامعە هدف(مردم) از فکر و اساسنامە و اقدامات و قوانین و رفتار سازمانی و یا حزبی راضی و سودمند گردند.

رفتار و عملکرد سازمانی و حزبی محصول تعلیم و تربیت و تلاش شبانە روزی بخشهای جدایی ناپذیر این حزب یا سازمان خواهد بود و بایستی برای آن اقدامات و تلاشی همە جانبە گروهی انجام گردد.

رفتار و عملکرد سازمانی یا حزبی آیینە تمام نمایی این سازمان و احزاب خواهد بود.

براستی هر یک از احزاب چقدر و بە چە میزان در جهت جذب مردم و پیروی از اساسنامە و قوانین خود احزاب و یا سازمانها موفق بودە و خواهند بود؟

درحقیقت سوال اساسی اینست کە احزاب و سازمانها چگونە با توجە بە نیازهای جامعە و مردم میتوانند بە روزرسانی گردند؟ چگونە میتوانند بیشترین بهرەوەری و سودمندی را برای خود و دیگران بە ارمغان بیاورند؟

با احترام و سپاس
عمران نیک دوست