هۆنراوە بۆ منداڵان.. مامۆسـتا گیـان .. رەزا شـوان

مامـۆســـتـای بەڕێـــز و دڵـســـۆز
خـــاوەن پـەیـــــامـێکی پــــــیـرۆز
* * *

تـۆ فـــێـرکەر و پـێـشــەنـگـمـــانی

هــــیـوای گــــەل و نيـشـــتـمـــانی

* * *

دڵـســـۆزیـمـان بـۆ کـوردســـــتـان

روانـدت لە هـۆش و هـەسـتـــمـان

* * *

هــــەردەم بــــەرز و شـــکـۆداری

لـەنــــــــاو دڵ و لـەســـــەر زاری

* * *

بـەرخــــودانـیـت بـێ هـــــــاوتـایە

تـاجـــی زێـــــڕ بـە تـــــــۆ رەوایە

* * *

هــەر بـژیـت مامـۆســــتـا گـیــــان

ســیـمـبولی پــەروەردە و ژیـــــان

نەرویــج: ٢٠٢١