عقدە گشایی جناحی تا چە حد؟

توضیح: مقالە ذیل در جواب نوشتە شخصی بە نام ع. شریفزادە کە در سایت اخبار روز چاپ شدە برای سایت مذکور فرستادە شد تا آنرا چاپ نمایند ولی بە دلیل اینکە آنان از چاپ آن خودداری کردند آنرا برای شما فرستادم تا در دسترس کاربران شما قرار گیرد. لینک نوشتە آقای شریفزادە در پایان مقالە موجود میباشد.

عقدە گشایی جناحی تا چە حد؟

اخیرا مقالەای در سایت وزین اخبار روز بە قلم شخصی بە نام ع. شریفزادە چاپ شدە کە در آن اتهامی مطرح شدە است کە من آنرا جز عقدەگشایی جناحی چیز دیگری نمیدانم.

نویسندە مقالە مذکور بیست و پنجمین سالروز ترور ناجوانمردانە رهبر فقیدمان دکتر عبدالرحمان قاسملو را دستمایەی این عقدە گشایی قرار دادەاند.

ما کردها و بالاخص آنانی کە در محدودە جغرافیایی ایران زندگی میکنند تا حدود زیادی بە ماجرای ترور ناجوانمردانە دکتر قاسملو و همراهانشان آشنایی داریم ولی این اطلاع و آشنایی را نمیتوان بە همە ایرانیها تعمیم داد، لذا خطر آن وجود دارد کە افرادی کە آگاهی کمتری از این مسئلە دارند با خواندن افترانامە آقای شریفزادە، گمراه شدە و بە دام دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی (کە هموارە ترورهای برونمرزی خود را بە تصفیە حساب درونی احزاب نسبت دادە است) بیافتند.

نویسندە مقالە ابتدا سعی در جا انداختن این تئوری دارند کە گویا مکتبی بە نام قاسملوئیسم واقعا وجود خارجی دارد در صورتی کە مطرح کردن چنین ایدەای بر خلاف هر آن چیزیست کە شهید دکتر قاسملو برای آن مبارزە میکردند. آنان کە مشی قاسملو و آثارش را مطالعە کردەاند میدانند کە قاسملو سوسیال دموکرات بودە و بە شدت مخالف ترویج کیش شخصیت، کە اینک عدەای موذیانە سعی در ترویج آن دارند، بودند.

کسانی کە با مکتبها و ایدئولوژیهای سیاسی آشنایی دارند تائید میفرمایند کە سدە گذشتە قرن فاجعەهای بیشمار از جانب کسانی بود کە خود را بە مکاتبی با پسوند ایسم منتسب میکردند. افرادی کە اکنون در پی ایجاد بتی از شهید دکتر قاسملو هستند هدفشان تنها سنگر گرفتن در پس این بت خودساختە میباشد تا منتقدان خود را بە نام قاسملو مورد فشار قرار دادە و در صورت توان سرکوب نمایند.

در مورد ترور دکتر قاسملو و همراهانشان آنچە کە لازم بە یادآوریست اینست کە رسیدگی بە پروندە این جنایت، کە تنها در صلاحیت دستگاه قضایی اتریش میباشد، قربانی تبانی پشت پردە حزب حاکم در آنزمان با سردمداران جمهوری اسلامی شد و بس. علت این تبانی نیز جلوگیری از آشکار شدن معاملە پشت پردە اسلحە بین اتریش و جمهوری اسلامی بود کە دردوران جنگ ایران و عراق، یعنی زمانی کە همە دولتها ملزم بە رعایت تحریم تسلیحاتی طرفین جنگ از جانب سازمان ملل بودند، روی دادە بود.

در مقالە مذکور جناب نویسندە بدون ارائە کوچکترین مدرکی این تبانی ناجوانمردانە را عمدا فراموش کردە و انگشت اتهام را بسوی کسی دراز کردەاند کە از نزدیکترین یاران رهبر فقیدمان دکتر قاسملو بودەاند. علاوە بر این خانم نسرین قاسملو را نیز بە عروسک بی رادەای تنزل دادەاند کە بە اشارەای مجبور بە انصراف از دادخواهی شدەاند.

سٶال بندە از آقای شریفزادە اینست کە آیا اسکورت صحرارودی از بیمارستان بە فرودگاه جهت عزیمت بە تهران نیز بە دستور آقای عبدالە حسن زادە بود؟ آیا در این چند سالی کە آقای حسن زادە از حزب متبوع وی پاکسازی شدند نیز ایشان عامل عدم پیگیری پروندە ترور شهید دکتر قاسملو بودەاند؟

جمهوری اسلامی در طول عمر نکبتبار خود صدها ترور برونمرزی انجام دادە است کە بجز جنایت میکونوس،، تمام این جنایات را با تبانی، تهدید و تمهید مسکوت گذاشتە است.

لازم بە یادآوریست کە طبق قانون، تهمت زدن پیگرد قانونی دارد و اینک هم آقای طالبانی و هم آقای حسن‌زادە میتوانند از مراجع ذیصلاح در آلمان بە خاطر این تهمت ناروا از آقای شریفزادە شکایت کنند.

در پایان بە آقای شریف زادە و همە کسانی کە سعی در مصادرە رهبر فقیدمان دارند عرض میکنم کە قاسملو در مشی خود زندە است و نیازی نیز بە مکتب من درآوردی ندارد. ایشان در تمام طول حیات سیاسی خود بە شدت با کیش شخصیت، دگماتیزم و زیر پا نهادن اخلاق سیاسی مبارزە میکردند.

سەربەست کوردە

 4-07-214 سوئد

لینک مقالە آقای شریفزادە:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=60918