فاز جدید ترور مخالفان در خارج از کشور و ضرورت مقابلە با آن. قادر وریا

طی چند سال اخیر، علاوە بر ترور و بمبگذاری و موشکباران علیە فعالان و قرارگاههای احزاب کردستان ایران واقع در اقلیم کردستان کە متاسفانە شهادت و زخمی شدن

دهها تن از مبارزان وابستە بە حزب دمکرات کردستان و احزاب و سازمانهای دیگر را در پی داشتە است، چندین عملیات و فعالیت تروریستی در کشورهای اروپایی توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی و نهادها و اشخاص ظاهرا در هیآت دیپلماتیک، صورت گرفتە است. متاسفانە برخی از این فعالیتها موفقیت آمیز بودەاند و جان تنی چند از مخالفان در تبعید این رژیم را گرفتەاند. خوشبختانە شماری از آنها هم توسط پلیس و دستگاههای امنیتی برخی کشورها از جملە هلند فرانسە، بلژیک و آلمان، رصد و برملا شدە و دستگیری شماری از مجریان و دست اندرکاران این رشتە فعالیتهای تروریستی را- کە وابستگی آنها بە سفارت و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران انکار ناپذیر است- در پی داشتە است. در کشور هلند در عرض ٢-٣ سال گذشتە دو تن توسط تروریستهای وابستە بە این رژیم از پای در آمدەاند: ١- علی معتمد، در دسامبر ٢٠١٥ و ٢- احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی» ٨ نوامبر ٢٠١٧. اخیرا نیز ویدیوی یکی از فعالین سیاسی بلوچ ، بشدت زخمی و مصدوم بە نام محمد رضا نارویی در شبکەهای اجتماعی پخش شدە است کە مدعی است، طبق نقشە طرحریزی شدە بە محلی مورد نظرمهاجمان، کشاندە شدە و با اسلحە و چاقو مورد هجوم اوباشان وابستە بە جمهوری اسلامی قرار گرفتە است کە نهایتا توانستە است از مرگ رهایی یابد.
اما اخباری کە در مورد نقشە بمبگذاری تروریستهای وابستە بە این رژیم در مراسم سالانە تابستان گذشتە سازمان مجاهدین خلق ایران، منتشر و بە رسانەها درز کردە است، نشان از وسعت طرح و همدستی و شرکت سفارتخانەها و کنسولگریهای جمهوری اسلامی در چند کشور اروپایی دارد. تردیدی نیست کە چنین نقشەهایی، تنها با برنامەریزی وهماهنگی در بالاترین سطوح دولتی و حکومتی امکان پذیر است. اخراج یا دستگیری برخی وابستەهای بە ظاهر دیپلماتیک رژیم ایران توسط پلیس چند کشور اروپایی و استرداد آنها بە کشور مربوطە، همچنین صدوردستور تعطیلی شماری از مراکز وابستە بە جمهوری اسلامی در این کشورها بە دلیل مشارکت در فعالیتهای تروریستی، همە اینها در کنار تهدیدات پی در پی فرماندهان سپاە پاسداران و مقامات امنیتی و دستگاههای جاسوسی و سرکوبگر رژیم علیە مخالفانشان درهر محل و نقطەای کە باشند، همگی حاکی از فعال شدن دوبارە تروریسم دولتی جمهوری اسلامی علیە مخالفان این رژیم در خارج از کشور می باشند.
چنین بە نظر میرسد، تروریسم دولتی رژیم ایران کە با صدور حکم تاریخی دادگاە برلین در سال ١٣٧٦ و پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک آن، فعالیتهای خود در کشورهای اروپایی را موقتا متوقف کردە بود، چند سالی است دوبارە فعال گشتە است. این واقعیت باید هم برای بعضی از کشورهای اروپایی کە در دهە ٩٠ میلادی جولانگە تروریستهای وا بستە بە جمهوری اسلامی بودند، هم برای فعالان سیاسی ایرانی مقیم این کشورها، زنگ خطری جدی باشد. آنچە پیداست فاز جدید فعال شدن تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و ترورهای اخیر امسال و سالهای اخیر، چە در کردستان عراق و چە در کشورهای اروپایی، چندان مورد توجە رسانەهای فارسی زبان خارج از کشور قرار نگرفتە است. بە همان ترتیب، احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی و کنشگران و فعالین سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور نیز، آنگونە کە لازم است، بە آن نپرداختەاند و پیشنهاد یا برنامەای جهت همکاری و اقدام مشترک بە منظور افشای زوایا، اهداف وکارکرد فاز جدید تروریسم دولتی رژیم ایران و چگونگی رویارویی با آن مطرح نساختەاند. وقت آن فرا رسیدە است بە مدد تجارب برپایی کمیتەهای ضد ترور در دهە ٩٠ میلادی و همکاری احزاب و سازمانهای اپوزیسیون و فعالان سیاسی و حقوق بشری دراین زمینە در آن دورە، یکبار دیگر دست بە دست هم دادە و اروپا و هر کشور و سرزمینی کە جمهوری اسلامی قصد ترور مخالفانش در آنجا را دارد، بە میدانی جهت افشای تروریسم دولتی رژیم ایران و فراخواندن نهادهای ذیربط و افکار عمومی مردم آن کشورها بە مقابلە با آن تبدیل سازیم.

کۆمێنتی تۆ لەسەر بابەت