برای جلادی، سەعی سەقزی

آنکه‌ بهر مرگ تو اسف خرد
از مقام انسانیت سهمی نبرد
آنکه‌ در ستایشت سطری نوشت

با تبرء خونچکان واژه‌ را کشت

آنکه‌ دنبال تابوتت گشت روان

گشت شرمنده‌ء مادران خاوران

آنکه‌ بهر کشتنت اشک ز دیده‌ چکان

چکان رنگ تاریکی بر دیدهء‌ آزادگان

آنکه‌ زد به‌ سینه خویش، بهر مرگ تو

زد گولله‌ به‌ سینه‌ء ملت (کرد) مثل تو!

نیابم جمله‌ای بهر وصفت در جهان

جز جلاد و جلاد و جلادء زمان!

اسمت بود قاسم و لقبت سلیمانی

هنرت کشتار و غارت درین جهان فانی!

**

(خاوران) نام محلی است در تهران که‌ دولت ایران اعدامیان سیاسی و عقیدتی را بصورت دسته‌جمعی در آن چال میکرد، این منطقه‌ را (لعنت آباد) نامگذاری کرده‌ بود. سپس زنانی که‌ فرزندانشان توسط دولت ایران اعدام شده‌ بودند، جهت تسکین درد مرگ فرزندانشان و نیز بعنوان اعتراض در آنجا جمع میشدند، این زنان با نام (مادران خاوران) مشهور گشتند.

**

سه‌عی سه‌قزی

5/1/2020

sai.saqzi@gmail.com