جنگ نرم و جنگ سرد. عمران نیک دوست

دنیای امروز در دنیای جنگ سرد و نرم بەسر میبرد
جنگ سرد در سالهای نە چندان دور پرکاربردی ترین ، اما در پنجاە سال گذشتە جای خود را بە جنگ نرم دادە است.

در جنگ سرد معمولا دشمن و اهداف مشخصند اما در جنگ نرم اهداف و دشمن ؛ نامرئی و از ذهن و روان و …. انسانها وارد میگردد و فرهنگ و هویت و هستی انسانها را میستانند و ملتی را بە ورطە نابودی یا پیروزی میرسانند.

ملت ما هم در طول تاریخ با ترکیبی از جنگ سرد و نرم دست و پنجە نرم نمودە و سردی و شرینی های بسیاری بخود دیدە است. حال ملت ما با در اختیار نداشتن و عدم شناسایی نیات و اهداف دشمن بە نسبت خود ما و ما بە نسبت بە آنها چگونە میتواند موفقیت و سربلندی و نتایجی ملموس بدست بیاورد؟

ما در طیف سنتی چند هزار سالە در حرکتیم و همین هم باعث زندە بودن و حرکت و جولان ما در سدەهای اخیر و حرکت های همچو جمهوری کوردستان در مهاباد و … گردیدە اما هر بار دشمن سعی نمودە در جنگ سرد و نرم ما را شکست بنماید و متاسفانە موفق عمل نمودە است.
چگونە میتوان دوبارە دستاوردی همچو جمهوری کوردستان در مهاباد بدست آورد و آن را از گزند دشمنان خاک و سرزمین و ملتمان در امان نگە داشت و در جهت شکوفایی و آبادانی و بارور نمودن هر چە بیشتر آن قدم برداشت؟

چگونە میتوان بە اهداف پیدا و پنهان دشمن دست پیدا نمود و آنها را خنثی و در جهت ضربە پذیری دشمن بکار برد؟
چگونە میتوان بازی را در دست گرفت و مهرەها را چید تا ملتمان از خواب و نقشەهای دشمنانش در امان نگە داشت کە جای بسی تامل است!؟
چگونە و چە راهکارهای میتوان بکار گرفت کە تک تک مردم سرزمینمان همگام و هم جهت در راستای آزادسازی کورد و کوردستان قدم بردارند؟
حرکت و اندیشیدن بسیار مهم و ارزشمند است چون از تفکر است کە اندیشەهای نایاب پدیدار میگردند.
همە باهم معنی میدهیم و جامعەی انسانی و معنا داری را پدید میاوریم.
بە امید حرکت و جولان و بهرە گیری از اندیشەهای تمامی نخبگان ملت کورد.

با احترام و سپاس
عمران نیک دوست